Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Información empresas públicas

​É unha publicación anual, que proporciona unha visión das operacións realizadas polas empresas públicas incluídas no sector institucional das Sociedades non Financeiras. Presenta as contas económicas, por sectores institucionais e tamén por ramas de actividade, elaboradas segundo os criterios metodolóxicos do SEC-95. A información de base procede das contas anuais definitivas aprobadas das distintas unidades públicas incluídas neste sector, polo que os datos presentados nesta publicación teñen o carácter de definitivos.