Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Presentación

Desde 1874 a Intervención Xeral da Administración do Estado (IGAE) vén desenvolvendo dúas funcións fundamentais para o desenvolvemento da Facenda Pública, é dicir para a xestión dos fondos públicos obtidos a través do sistema tributario dos contribuíntes: o control gobernamental (en canto control interno dependente do propio Poder Executivo pero non de cada centro xestor senón do propio Goberno que dirixe a Administración e ata onde alcanza a súa poder de dirección) e a contabilidade pública como centro xestor (llevanza directa da contabilidade dos Ministerios; elaboración da Conta Xeral do Estado que o Goberno rende ao Tribunal de Contas e en consecuencia ao Parlamento) e directivo (normas e directrices contables de todos os entes públicos). Moi poucas institucións da Administración española presentan unha carta de servizo tan dilatada de exercicio practicamente ininterrompido de dúas funcións, básicas para o funcionamento do Estado, nun desenvolvemento continuo e de mellora progresiva e constante ao servizo da Facenda Pública española, e en definitiva da sociedade e dos cidadáns.

Como órgano de control o IGAE é a encargada de verificar, mediante o control previo de legalidade e o control financeiro e a auditoría pública, que a actividade económico-financeira do sector público estatal se adecua aos principios de legalidade, economía, eficiencia e eficacia.

Como centro xestor e directivo da contabilidade pública compételle proporcionar información contable fiable, completa, profesional e independente sobre a xestión pública. E neste sentido ten a responsabilidade de elaborar as contas económicas do sector público segundo a metodoloxía do Sistema Europeo de Contas Nacionais, cuxo máis concreto e específico resultado é a determinación da cifra, fundamental na vida económica da nación, de déficit público e tanto do total das Administracións Públicas como de cada un dos seus subsectores (Administración Central, Comunidades Autónomas, Corporacións Locais e Seguridade Social).

Desde 1989 ten atribuída ademais a función de control da correcta utilización polos beneficiarios de subvencións e axudas públicas dos fondos recibidos e neste sentido entran dentro do seu ámbito de actuacións, aquelas derivadas do exercicio do control dos fondos europeos, en particular no que se refire ao exercicio das funcións de autoridade de auditoría de acordo coa propia normativa comunitaria e o recoñecemento e acreditación de tal carácter polas autoridades comunitarias, naqueles programas nos que o IGAE ostenta tal condición.

Tamén, desde 1996, é o Centro encargado da programación, deseño e execución da política informática da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos.

Todas estas funcións exércense e desenvolven con autonomía funcional e independencia profesional, sustentada de forma esencial na capacitación e probidad dos funcionarios encadrados nos dous Corpos que tamén practicamente desde as súas orixes establecéronse para desenvolver especializadamente estes labores: o Corpo Superior de Interventores e Auditores do Estado e o Corpo Técnico de Auditoría e Contabilidade, co apoio fundamental dos funcionarios superiores e técnicos de tecnoloxías da información e do resto de persoal funcionario e laboral que ocupa os seus correspondentes postos de traballo neste Centro.

Sen detrimento de estas notas de autonomía e independencia, tamén desde a súa creación o IGAE adscribiuse, a efectos administrativos e de encadre orzamentario e orgánico, como Centro Directivo superior ao Ministerio de Facenda (desde 1996 con rango de Subsecretaría), e na actualidade a través da Subsecretaría, como expoñente do desenvolvemento destas funcións no ámbito da xestión da Facenda Pública.

A organización potencia unha cultura interna que promove a mellora continua, o traballo en equipo e implicación do persoal como elementos crave para aumentar a eficacia, eficiencia e calidade dos traballos e o reforzo da transparencia na xestión dos fondos públicos.

A través das seguintes ligazóns, pódese acceder a diversa información doutros órganos de control como son as Intervencións Xerais de Comunidades Autónomas así como aqueles organismos de Estados membros e de países iberoamericanos con funcións similares.