Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Emprego público

Pódese acceder a través deste apartado á información que o Ministerio de Facenda dispón sobre ofertas de emprego e concursos de persoal funcionario e laboral, así como a información acerca dos procesos selectivos para ingreso nos corpos superior de interventores e auditores do Estado e técnico de auditoría e contabilidade.

Oferta de Emprego Público 2017-2018

Real Decreto-lei 13/2017, de 7 de xullo,polo que se aproba unha oferta de emprego público extraordinaria e adicional para o reforzo da loita contra a fraude fiscal, na Seguridade Social, no ámbito laboral e do control do gasto, para a mellora na prestación de determinados servizos aos cidadáns, e polo que se crean especialidades en Corpos e Escalas da Administración do Estado e os seus organismos públicos.

Real Decreto 955/2018 de 27 de xullo («BOE» del 31), polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano 2018

Resolución de 30 de xaneiro de 2019, da Subsecretaría, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo Técnico de Auditoría e Contabilidade.

 

Resumo de prazas da OEP adscritas á Administración Orzamentaria:

Corpo Superior de Interventores e Auditores do Estado: Corpo Técnico de Auditoría e Contabilidade:
25 prazas de acceso libre e 25 prazas de promoción interna 92 prazas de acceso libre e 5 prazas de promoción interna
Información do proceso selectivo: Información do proceso selectivo: