Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Emprego público

Pódese acceder a través deste apartado á información que o Ministerio de Facenda dispón sobre ofertas de emprego e concursos de persoal funcionario e laboral, así como a información acerca dos procesos selectivos para ingreso nos corpos superior de interventores e auditores do Estado e técnico de auditoría e contabilidade.

Oferta de Emprego Público 2019

Real Decreto 211/2019 de 29 de marzo («BOE» do 2 de abril), polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano 2019

Resolución de 27 de decembro de 2019, da Subsecretaría, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo Superior de Interventores e Auditores do Estado.

Resolución de 27 de decembro de 2019, da Subsecretaría, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo Técnico de Auditoría e Contabilidade.

 

Resumo de prazas da OEP adscritas á Administración Orzamentaria:

Corpo Superior de Interventores e Auditores do Estado: Corpo Técnico de Auditoría e Contabilidade:
20 prazas de acceso libre e 25 prazas de promoción interna 92 prazas de acceso libre e 5 prazas de promoción interna

Información do proceso selectivo:

Información do proceso selectivo: