Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Indicadores establecidos en la Directiva 2011/85/UE

Informe Metodolóxico Estandarizado

 • 1. Contacto
  • 1.1 Organización de contacto
   • Intervención Xeral da Administración do Estado
  • 1.2 Unidade de contacto
   • Oficina Nacional de Contabilidade
  • 1.5 Enderezo postal de contacto
   • Mateo Inurria 15, 28036 Madrid
 • 2. Actualización de metadatos
  • 2.1 Última validación de metadatos
   • 23/02/2021
  • 2.2 Última difusión de metadatos
   • 12/03/2021
  • 2.3 Última actualización de metadatos
   • 23/02/2021
 • 3. Presentación estatística
  • 3.1 Descrición dos datos
   • En novembro de 2011, o Parlamento Europeo e o Consello aprobaron un paquete de medidas para unha Gobernación Económica Reforzada (denominado “six-pack”). En particular, a Directiva 2011/85/UE do Consello do 8 de novembro de 2011 sobre os requisitos aplicables aos marcos orzamentarios dos Estados membros require prestar a debida atención á existencia de pasivos continxentes dado que implican posibles obrigas no caso de que se produza un suceso futuro incerto, ou entrañan obrigas en que o pago non é probable ou o importe do pago probable non pode cuantificarse de maneira fiable.
   • En aras da transparencia das finanzas públicas e no ámbito de aplicación global dos marcos orzamentarios, a aplicación desta Directiva require que os Estados membros publiquen, no que respecta a todos os subsectores das administracións públicas, os pasivos continxentes que poidan incidir de maneira significativa nos orzamentos públicos, en particular as garantías públicas, os préstamos morosos e os pasivos de corporacións públicas indicando a súa magnitude. Ademais, deben proporcionar información sobre a participación das administracións públicas no capital de corporacións privadas e públicas no caso de sumas economicamente importantes. Así, en cumprimento desta Directiva, o IGAE publica os seguintes indicadores:
   • - Garantías concedidas polas administracións públicas.
   • - Obrigas pendentes de pago relativas ás Asociacións Público Privadas (APPs) en que os activos non están rexistrados no balance das administracións públicas.
   • - Préstamos concedidos polas administracións públicas de dubidoso cobro.
   • - Pasivos das unidades públicas clasificadas fóra do sector.
   • - Participación pública no capital de unidades non clasificadas no sector administracións públicas.
  • 3.2 Sistemas de clasificación
   • As clasificacións utilizadas son as establecidas no Sistema Europeo de Contas (SEC 2020). En particular, por administracións públicas debe entenderse o sector administracións públicas tal e como o define o SEC 2010, e por corporacións as unidades institucionais clasificadas en determinados sectores da economía, segundo o tipo de produtor de que se trate e #de acordo con a súa función principal, ou no resto do mundo se a entidade é non residente na economía española:
    • S.13 Administracións públicas
     • S.1311 Administración central
     • S.1312 Administración regiona
     • S.1313 Administración local
     • S.1314 Fondos da seguridade social
   • Sectores nos que se poden clasificar as corporacións:
    • S.11 sociedades non financeiras
    • S.12 institucións financeiras
    • S.2 resto do mundo
  • 3.3 Cobertura por sectores
   • Os datos cobren o sector administracións públicas en xeral. A cobertura é por subsectores excepto para a participación en empresas públicas e privadas.
  • 3.4 Conceptos e definicións estatísticos
   • O artigo 14.3 da Directiva 2011/85/UE require dos Estados membros, de forma individual, que publiquen, no que respecta a todos os subsectores das administracións públicas, os pasivos continxentes que poidan incidir de maneira significativa nos orzamentos públicos, citando en particular algúns destes pasivos continxentes. No entanto, Eurostat, para contribuír a este proceso, organizou un grupo de traballo cos Estados membros, Task Force on the implications of the Directive on the collection and dissemination of fiscal data, cuxos resultados sobre información a elaborar e publicación quedan recollidos en Ábrea Decisión de Eurostat do 22 de xullo de 2013 Supplement on contingent liabilities and potential obligations to the EDP related questionnaire
  • 3.5 Unidade estatística
   • A unidade estatística é a unidade institucional tal e como se define no SEC 2010. Nesta operación considéranse as unidades institucionais clasificadas no sector administracións públicas e os seus subsectores.
  • 3.6 Poboación estatística
   • Nas garantías públicas, asociacións público-privadas e préstamos de dubidoso cobro, a poboación constitúena as unidades do sector administracións públicas e os seus subsectores.
   • Nos pasivos de unidades públicas clasificadas fóra do S.13 a poboación está formada polas unidades controladas polo sector administracións públicas clasificadas no resto de sectores.
  • 3.7 Ambito xeográfico
   • Nacional.
  • 3.8 Cobertura temporal
   • Para as garantías, asociacións público-privadas e préstamos de dubidoso cobro, os datos cobren un período de catro anos (T-1, T-2, T-3 e T-4)
   • No caso de pasivos de corporacións públicas e participación pública en capital, a información refírese a T-1.
  • 3.9 Período basee
   • Non aplicable.
 • 4. Unidade de medida
  • 4.1 Unidade de medida
   • Os datos mídense en millóns de euros, excepto para a participación pública en sociedades que se mide en porcentaxe sobre o PIB.
 • 5. Período de referencia
  • 5.1 Período de referencia
   • O período de referencia é anual.
 • 6. Mandato institucional
  • 6.1 Actos xurídicos e outros acordos
   • A recollida, tratamento e difusión dos datos das operacións estatísticas para fins estatais réxese polo establecido na Lei 12/1989, do 9 de maio, da Función Estatística Pública (LFEP), e na Disposición Adicional Cuarta da Lei 4/1990, do 29 de xuño. Na LFEP establécese que o Plan Estatístico Nacional é o principal instrumento ordenador da actividade estatística da Administración do Estado e contén as estatísticas que han de elaborarse no cuadrienio polos servizos da Administración do Estado ou calquera outras entidades dependentes dela. Todas as estatísticas incluídas no Plan Estatístico Nacional son estatísticas para fins estatais e de enchemento obrigatorio. Esta operación é unha estatística para fins estatais e está incluída no Plan Estatístico Nacional 2021-2024.

    A Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria, no seu artigo 125.2 g) dispón: A Intervención Xeral da Administración do Estado é o centro xestor da contabilidade pública, ao que compete elaborar as contas nacionais das unidades que compoñen o sector das Administracións públicas, de acordo aos criterios de delimitación institucional e imputación de operacións establecidos no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais. Ademais, no seu artigo 133 establece: Para efectos do disposto nos parágrafos g), h) e i) do apartado 2 do artigo 125, as unidades públicas estarán obrigadas a proporcionar a colaboración e información necesaria para a elaboración das contas Económicas do sector público e canta información, no ámbito da contabilidade nacional das unidades públicas, sexa fixada pola normativa interna e comunitaria.

    Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.

    O artigo 14.3 da Directiva 2011/85/UE establece a obrigatoriedade de que os Estados membros publiquen a información presentada nesta operación.

  • 6.2 Repartición de datos
   • Os intercambios de datos entre os servizos estatísticos do Estado (INE, departamentos ministeriais, organismos autónomos e entidades públicas da Administración do Estado), así como entre estes e os servizos estatísticos das Comunidades Autónomas para o desenvolvemento das estatísticas a eles encomendadas regúlanse na LFEP. A LFEP establece, tamén, os mecanismos de coordinación estatística entre administracións, así como a celebración de acordos de cooperación cando iso se considere oportuno.
 • 7. Confidencialidade
  • 7.1 Política de confidencialidade
   • A Lei 12/1989, do 9 de maio, da Función Estatística Pública obriga ao IGAE como servizo estatístico a non difundir en ningún caso os datos persoais calquera que sexa a súa orixe. Enténdese que son datos persoais os referentes a persoas físicas ou xurídicas que ou ben permitan a identificación inmediata dos interesados, ou ben conduzan pola súa estrutura, contido ou grao de desagregación á identificación indirecta dos mesmos.

    Do mesmo xeito, o Regulamento (CE) nº 223/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de marzo de 2009, relativo á estatística europea establece a necesidade de establecer principios e orientacións comúns que garantan a confidencialidade dos datos utilizados para elaborar estatísticas europeas e o acceso a eses datos confidenciais, tendo en conta do progreso técnico e das necesidades dos usuarios nunha sociedade democrática.

  • 7.2 Tratamento de datos confidenciais
   • Os datos trátanse de forma confidencial durante o proceso de recollida e validación ata a súa publicación.

    Ademais, convén sinalar que os Indicadores establecidos na Directiva 2011/85/UE é unha estatística de síntese na que os datos persoais, neste caso referentes a persoas xurídicas, utilizados preséntanse agregados en sectores ou subsectores da economía nacional, feito que impide a identificación da información asociada a unidades individuais.

 • 8. Política de difusión
  • 8.1 Calendario de difusión
   • O calendario de datas de difusión das estatísticas publícase no mes de xaneiro na páxina web do IGAE.

    En particular, as táboas relativas a garantías, asociacións público-privadas e préstamos de dubidoso cobro publícanse antes de finalizar o mes de outubro e o conxunto total de táboas antes de finalizar decembro.

  • 8.2 Acceso ao calendario de difusión
  • 8.3 Acceso ao usuario
   • A difusión destes indicadores é a mesma para todos os usuarios, no momento da súa publicación.
 • 9. Frecuencia da difusión
  • 9.1 Frecuencia da difusión
   • Anual.
 • 10. Accesibilidade e claridade
 • 11. Xestión de calidade
  • 11.1 Garantía de calidade
   • Estes indicadores son o resultado agregado de información individual das unidades que integran o sector administracións públicas. A consistencia interna está asegurada. O proceso de validación consiste en verificacións aritméticas e coherencia coa información relativa ao sector administracións públicas proporcionada no marco das Estatísticas das Finanzas Públicas.
  • 11.2 Avaliación de calidade
   • Non aplicable.
 • 12. Relevancia
  • 12.1 Necesidades do usuario
   • Os principais usuarios son a Comisión Europea (no marco do Pacto de Estabilidade e Crecemento: ECFIN, FISMA), o Consello, o Parlamento Europeo, políticos, investigadores, etc.

    Dado que o obxectivo da Directiva 2011/85/UE é a observancia uniforme da disciplina orzamentaria tal como require o TFUE, a información sobre pasivos continxentes e préstamos de dubidoso cobro que potencialmente puidesen ter un impacto importante nos orzamentos públicos supón un importante avance en aras da transparencia das finanzas públicas. Estes indicadores contribúen a unha descrición máis completa da posición financeira dos Estados membros.

  • 12.2 Satisfacción do usuario
   • Non dispoñible.
  • 12.3 Exhaustividad
   • Publícase información sobre todos os indicadores e #de acordo con a metodoloxía recollida en Ábrea Decisión de Eurostat do 22 de xullo de 2013 . No entanto, a participación pública no capital das unidades non incluídas no sector Administracións Públicas publícase só para as unidades públicas. A participación en unidades privadas non está dispoñible.
 • 13. Acuracidad e fiabilidade
  • 13.1 Acuracidad global
   • Indicadores establecidos na Directiva 2011/85/UE é unha operación de síntese que se elabora con información procedente de todas as unidades clasificadas no sector administracións públicas. Os datos asócianse cun alto nivel de acuracidad global.
  • 13.2 Erros de mostraxe
   • Non aplicable.
  • 13.3 Erros alleos á mostraxe
   • Non aplicable.
 • 14. Oportunidade e puntualidade
  • 14.1 Oportunidade
   • En relación á información relativa a garantías, asociacións público-privadas e préstamos de dubidoso cobro publicada en outubro do ano T, os datos refírense a T-1, T-2, T-3 e T-4. A información sobre pasivos de unidades públicas clasificadas fóra do S.13 e participación pública no capital de unidades non clasificadas no S.13 publicada en decembro do ano T refírese a T-1.
  • 14.2 Puntualidade
   • As datas establecidas para a publicación desta información cúmprense regularmente.
 • 15. Coherencia e Comparabilidad
  • 15.1 Comparabilidad xeográfica
   • Os datos son específicos para cada país membro. Respecto da comparabilidad hai que ter en conta unha serie de matices. Nalgúns casos, por exemplo, a cobertura non é exhaustiva, os pasivos das sociedades públicas non recollen os mesmos conceptos ou a información sobre pasivos de unidades públicas clasificadas fóra do S.13 pode referirse a T-1 ou T-2 dependendo da dispoñibilidade de información. Estes factores han de terse en conta ao comparar a información proporcionada por estes indicadores.
  • 15.2 Comparabilidad temporal
   • Os datos que se presentan na publicación son homoxéneos.
  • 15.3 Coherencia - cruce de sectores
   • Realízanse controis cruzados coa Notificación PDE realizada antes do 1 de outubro e as contas financeiras das administracións públicas.
  • 15.4 Coherencia - interna
   • Actualmente está asegurada.
 • 16. Custos e carga
  • 16.1 Custos e carga
   • Os custos asociados á produción desta estatística estímanse en 25,20 miles de euros, previstos no Orzamento do Ministerio de Facenda.
 • 17. Revisión de datos
  • 17.1 Revisión de datos - Política
   • A política xeral de revisión de datos relativos ás Estatísticas das Finanzas Públicas do IGAE é revisar os datos publicados correspondentes ao ano T ata o último trimestre do ano T+2, ano en que os datos incorporados na información estatística teñen o carácter de definitivos.
  • 17.2 Revisión de datos - Práctica
   • No caso de garantías, asociacións público-privadas e préstamos de dubidoso cobro, no ano t revísanse, se procede, os datos do últimos tres anos publicados no exercicio anterior e incorpóranse os datos do ano T-1.
 • 18. Tratamento estatístico
  • 18.1 Datos de orixe
   • As fontes de información utilizadas para a elaboración destes indicadores son datos administrativos, información económico-financeira das empresas públicas e contratos das asociacións público-privadas.

    A información cobre o total de unidades clasificadas no sector público tal e como se define no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais (SEC 2010).

  • 18.2 Frecuencia da recollida de datos
   • Unha vez ao ano.
  • 18.3 Recollida de datos
   • A Oficina Nacional de Contabilidade dispón dun ficheiro (en formato de base de datos) coa sectorización en termos de contabilidade nacional de todo o sector público. Esta información é de acceso público a través da plataforma Inventario de Entes do Sector Público (INVENTE) .

    Esta aplicación INVENTE publica para cada unidade controlada polo sector público, a administración que exerce o control e as unidades clasificadas no sector administracións públicas (S.13) en termos de contabilidade nacional (SEC 2010).

    Os datos administrativos relativos ao Estado están centralizados no Sistema de Información Contable (SIC). Para o resto de unidades que se inclúen no sector público estatal (sector público estatal e fundacional), a información económico-financeira atópase dispoñible na aplicación CICEP.rede que inclúe as contas anuais, informe de auditoría, estados financeiros intermedios, etc.

    A información económico-financeira cuberta polas Comunidades Autónomas está recollida na Central de Información de Comunidades Autónomas (CIMCA). A relativa a Corporacións Locais en SICEL (Sistema de Información Contable de Entidades locais).

    Os datos de garantías concedidas polos subsectores administración rexional e administración local elabóraos o Banco de España.

  • 18.4 Validación de datos
   • O proceso de validación consiste en verificacións aritméticas e coherencia coa información relativa ao sector administracións públicas proporcionada no marco das Estatísticas das Finanzas Públicas.
  • 18.5 Compilación de datos
   • Os datos relativos a garantías, obrigas pendentes de pago das asociacións público-privadas e préstamos de dubidoso cobro elabóranse a partir da explotación das aplicacións citadas no apartado 18.3 nos correspondentes exercicios.

    Para elaborar o resto da información, en primeiro lugar, hai que determinar o conxunto de unidades públicas que ao 31 de decembro do exercicio anterior non estaban clasificadas no sector administracións públicas. Este conxunto obtense a partir do INVENTE. Posteriormente, asígnaselles a débeda correspondente a estas unidades (información que proporciona o Banco de España), os fondos propios e a participación das administracións públicas coa información económico- financeira destas unidades. Filtrando as unidades que superan por unha banda os niveis de débeda respecto ao PIB e por outro a participación pública respecto ao PIB fixados na Decisión de Eurostat, elabórase a información referente ás táboas de pasivos de unidades públicas clasificadas fóra do sector administracións públicas e a participación pública en unidades non incluídas no este sector.

  • 18.6 Axuste
   • Non se realizan axustes.
 • 19. Observacións
  • 19.1 Observacións