Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Informe sobre cumprimento de prazos de pago. 2022

O artigo 4 da Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais establece que o Interventor Xeral do Estado elaborará trimestralmente un informe sobre o cumprimento dos prazos previstos para o pago das obrigas da Administración Xeral do Estado, que incluirá necesariamente o número e contía global das obrigas pendentes nas que se estea incumprindo o prazo. Para dar cumprimento a este precepto, o IGAE publicará periodicamente.

Ano 2022

       Cuarto  trimestre

        Publicación (pdf)  Cuadros (Excel)

       Tercer trimestre

        Publicación (pdf)  Cuadros (Excel)

       Segundo trimestre