Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Informe sobre cumprimento de prazos de pago. 2022

O artigo 4 da Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais establece que o Interventor Xeral do Estado elaborará trimestralmente un informe sobre o cumprimento dos prazos previstos para o pago das obrigas da Administración Xeral do Estado, que incluirá necesariamente o número e contía global das obrigas pendentes nas que se estea incumprindo o prazo. Para dar cumprimento a este precepto, o IGAE publicará periodicamente.

Ano 2022

       Cuarto  trimestre

          Publicación (pdf)    Cuadros (Excel)

       Tercer trimestre

          Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)

       Segundo trimestre