Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comunicación de informacións sobre fraude, corrupción ou calquera outra actividade ilegal que afecte a fondos europeos (Canle de denuncias externo)

Se desexa pór en coñecemento do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados con fondos europeos pode utilizar a canle INFOFRAUDE.

Canle Infofraude: FORMULARIO
 • Pode facer a comunicación de informacións de contexto laboral ou análogo e non laboral, identificándose ou de maneira anónima, facilitando ao SNCA a información da maneira máis precisa e detallada posible e achegando a documentación de que dispoña, cando as informacións se refiran ao artigo 2.2 da Directiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2019, relativa á protección das persoas que informen sobre infraccións do Dereito da Unión, sen prexuízo das competencias doutros organismos de supervisión, control, inspección ou investigación Disposición transitoria segunda da Lei 2/2023 e Directiva (UE) 2019/1937).

 • Os denunciantes estarán suxeitos á protección da Autoridade Independente de Protección do Informante, A.A.I. en virtude do artigo 2.1.a) 2º da Lei 2/2023.

 • Os aspectos fundamentais da canle INFOFRAUDE atópanse contidos naComunicación 1/2017, do 6 de abril, do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude e no Anexo á Comunicación 1/2017.

 • Se desexa expor algunha cuestión sobre a forma e requisitos para a remisión da información e o seu tratamento pode facelo a través da seguinte dirección de correo electrónico consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es

 • Ir ao formulario

Análise da información remitida
 • O SNCA analizará a información recibida a efectos de determinar o tratamento que deba darse á mesma, realizando as verificacións e actuacións que considere necesarias.

 • No entanto, non se dará curso á información recibida cando a mesma estivese manifestamente infundada ou cando a escaseza da información remitida, a descrición excesivamente xenérica e inconcreta dos feitos ou a falta de elementos de proba fornecidos non permitan ao SNCA realizar unha verificación razoable da información recibida e unha determinación mínima do tratamento que deba darse aos feitos comunicados.

Garantía de confidencialidade
 • Salvo cando a persoa que comunique a información solicite expresamente o contrario, o SNCA gardará total confidencialidade respecto da súa identidade, de forma que a mesma non será revelada a persoa algunha.

 • A tal fin, en todas as comunicacións, actuacións de verificación ou solicitudes de documentación que leven a cabo polo SNCA, se omitirán os datos relativos á identidade da persoa que remitise a información, así como calquera outros que puidesen conducir total ou parcialmente á súa identificación.

 • Así mesmo, cando o SNCA tivese que trasladar as actuacións a outros órganos para que por estes tramítense os procedementos que correspondan, será de aplicación o disposto no parágrafo anterior á documentación que se remita a eses outros órganos, salvo cando se trate de órganos xurisdicionais ou do Ministerio Fiscal e a normativa reguladora do procedemento xudicial esixa outra cousa. Neste último caso, a identidade da persoa informante comunicarase unicamente ás persoas ou órganos aos que resulte imprescindible.

 • Por último, e na medida en que a normativa reguladora do procedemento de que se trate así o permita, será o propio SNCA o que realizará ante o órgano ao que se remitiron as actuacións os trámites necesarios para que este procedemento poida desenvolverse adecuadamente, de forma que, no seu caso, a comunicación entre o devandito órgano e a persoa que remitise a información ao citado Servizo realícese a través deste, a efectos de garantir a confidencialidade da identidade daquela.

Non condición de interesado
 • A remisión de información a través da presente canle de comunicación non atribúe á persoa informante a consideración de interesado nas actuacións administrativas que se poidan derivar da información proporcionada, nin lle outorga dereito a ser informado o seu resultado, nin legitimación para a interposición de recursos ou reclamacións en relación cos resultados das devanditas actuacións.

Protección de datos
 • Os datos persoais facilitados mediante o formulario serán tratados polo SNCA coa finalidade da investigación de irregularidades e casos de fraude aos intereses financeiros da Unión Europea e, no seu caso, para a tramitación dos procedementos legalmente establecidos para efectos de esixir as responsabilidades que en cada caso procedan. Os seus datos non serán comunicados a terceiros. Poderá exercer os seus dereitos ante o responsable do tratamento. Para máis información ver información adicional sobre protección de datos..

Se o desexa pór en coñecemento da Oficina Europea de Loita contra a Fraude (OLAF) pode facelo a través do enlace https://fns.olaf.europa.eu/main_es.htm o a la Fiscalía Europea (EPPO) a través del enlace https://www.eppo.europa.eu/es/form/eppo-report-a-crime