Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Comunicación de información sobre fraudes ou irregularidades que afecten a fondos europeos

Se desexa pór en coñecemento do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados con fondos europeos pode utilizar a canle INFOFRAUDE.

 

 

Canle Infofraude: FORMULARIO
Análise da información remitida
  • O SNCA analizará a información recibida a efectos de determinar o tratamento que deba darse á mesma, realizando as verificacións e actuacións que considere necesarias.                

  • No entanto, non se dará curso á información recibida cando a mesma estivese manifestamente infundada ou cando a escaseza da información remitida, a descrición excesivamente xenérica e inconcreta dos feitos ou a falta de elementos de proba fornecidos non permitan ao SNCA realizar unha verificación razoable da información recibida e unha determinación mínima do tratamento que deba darse aos feitos comunicados, ademais de en o resto de supostos considerados na Comunicación 1/2017, do 6 de abril e Anexo á Comunicación 1/2017.

Garantía de confidencialidade
  • Salvo cando a persoa que comunique a información solicite expresamente o contrario, o Servizo Nacional de Coordinación Antifraude gardará total confidencialidade respecto da súa identidade, de forma que a mesma non será revelada a persoa algunha.                  

  • A tal fin, en todas as comunicacións, actuacións de verificación ou solicitudes de documentación que leven a cabo polo Servizo Nacional de Coordinación Antifraude, se omitirán os datos relativos á identidade da persoa que remitise a información, así como calquera outros que puidesen conducir total ou parcialmente á súa identificación.                  

  • Así mesmo, cando o Servizo Nacional de Coordinación Antifraude tivese que trasladar as actuacións a outros órganos para que por estes tramítense os procedementos que correspondan, será de aplicación o disposto no parágrafo anterior á documentación que se remita a eses outros órganos, salvo cando se trate de órganos xurisdicionais ou do Ministerio Fiscal e a normativa reguladora do procedemento xudicial esixa outra cousa. Neste último caso, a identidade da persoa informante comunicarase unicamente ás persoas ou órganos aos que resulte imprescindible.                  

  • Por último, e na medida en que a normativa reguladora do procedemento de que se trate así o permita, será o propio Servizo Nacional de Coordinación Antifraude o que realizará ante o órgano ao que se remitiron as actuacións os trámites necesarios para que devandito procedemento poida desenvolverse adecuadamente, de forma que, no seu caso, a comunicación entre o devandito órgano e a persoa que remitise a información ao citado Servizo realizar a través deste, a efectos de garantir a confidencialidade da identidade daquela.                  

Non condición de interesado
  • A remisión de información a través da presente canle de comunicación non atribúe á persoa informante a consideración de interesado nas actuacións administrativas que se poidan derivar da información proporcionada, nin lle outorga dereito a ser informado o seu resultado, nin legitimación para a interposición de recursos ou reclamacións en relación cos resultados das devanditas actuacións.                   

Se o desexa pór en coñecemento da Oficina Europea de Loita contra a Fraude (OLAF) pode facelo a través do enlace https://fns.olaf.europa.eu/main_es.htm o a la Fiscalía Europea (EPPO) a través del enlace https://www.eppo.europa.eu/es/form/eppo-report-a-crime