Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Guía de navegación

Como navegar polo Portal de Internet da Administración Orzamentaria? www.pap.hacienda.gob.es

Na cabeceira identifícase á Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos do Ministerio de Facenda que configura o ámbito da Administración orzamentaria.

Sitúanse así mesmo nesta zona os accesos ás versións do portal nas distintas linguas oficiais do Estado e, ademais, en inglés.

Tamén se atopan o acceso á páxina de inicio da navegación, o mapa do portal e o acceso a direccións de correo de contacto para atender as consultas dos usuarios sobre os contidos publicados, así como opcións de procura.

Na parte superior pódese acceder a noticias de actualidade do Ministerio de Facenda , especialmente a aquelas relacionadas co ámbito funcional deste Portal.

O corpo central, zona superior, estrutúrase en tres canles:

 • Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos
 • Intervención Xeral da Administración do Estado
 • Oficina virtual

A zona inferior do corpo central dedícase a destacar as novidades que os centros directivos, xestores dos contidos do portal da Administración orzamentaria han querido significar.

Ademais, na parte inferior figuran accesos a campañas institucionais da Administración Xeral do Estado.

No pé de páxina inclúese a ligazón a esta guía e indícanse diversos estándares que cumpre este portal.

Logo SEPG 

Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos

Órgano superior ao que, baixo a dependencia do Ministro de Facenda , correspóndelle dirixir e coordinar:

 • A formulación de criterios e obxectivos de política orzamentaria, a programación plurianual dos programas de gastos e ingresos do sector público estatal, e a elaboración dos Orzamentos Xerais do Estado, o seu seguimento e avaliación da súa execución, a través da Dirección Xeral de Orzamentos.
 • A planificación, programación e presupuestación dos custos de persoal do sector público estatal e o recoñecemento e pago das pensións do Réxime Xeral de Clases Pasivas, todo iso, a través da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas.
 • O deseño, planificación e xestión dos fondos comunitarios e a execución estatal da política de incentivos rexionais, así como o seguimento e xestión da participación española no orzamento comunitario da Unión Europea, a través da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios.

Así mesmo, atópase adscrita á Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, a Intervención Xeral da Administración do Estado.

No exercicio destas funcións, o seu titular coordina a Comisión de Políticas de Gasto e a Comisión de Ingresos, presidíndoas en ausencia do Ministro de Facenda , e preside as Comisións de Análises de Programas, ostentando ademais a vicepresidencia da Comisión de Coordinación Financeira de Actuacións Inmobiliarias e Patrimoniais. Preside tamén o Comité de Investimentos Públicos e o Consello Reitor de Incentivos Rexionais, sendo ademais titular da Delegación Especial do Ministerio de Facenda en RENFE-Operadora, dependendo as unidades administrativas integrantes da devandita Delegación orgánica e funcionalmente do mesmo.

A través destas páxinas pódese obter información actualizada de todas as súas actuacións e comunicar coas diferentes unidades a través das direccións de contacto indicadas.

Organización e Aspectos Xerais.

Neste apartado preséntase a estrutura organizativa e funcións da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e dos seus órganos directivos:

 • Dirección Xeral de Orzamentos.
 • Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas.
 • Dirección Xeral de Fondos Comunitarios.

Orzamentos Xerais do Estado

Este apartado contén, para o exercicio en curso, a información relativa aos Orzamentos Xerais do Estado, tanto os aprobados como os proxectos dos mesmos. O contido dos Orzamentos está explicado e resumido en varios libros: o libro amarelo, de presentación do proxecto dos Orzamentos ás Cortes Xerais;  e o libro azul, de introdución e estruturas orzamentarias.

Facilita o acceso a información referente a:

 • Orzamentos de exercicios anteriores
 • Orzamentos da Unión Europea, das Comunidades Autónomas e das Entidades locais
 • Normativa orzamentaria
 • Informe económico e financeiro
 • Estatísticas orzamentarias
 • Outra documentación orzamentaria. A través desta páxina pódese acceder á seguinte información:
  • Documentos de traballo
  • Bases de datos macroeconómicos
  • Programas econométricos
  • Outra documentación

Fondos da Unión Europea

A Dirección Xeral de Fondos Comunitarios é o órgano da Administración Central responsable do estudo, avaliación e coordinación da xestión da aplicación en España dos Fondos Estruturais Comunitarios, en especial do FEDER, e do Fondo de Cohesión, sen prexuízo das competencias que nesta materia correspóndelles a outras entidades da Administración. Así mesmo encárgase da xestión dos Incentivos Rexionais e das relacións financeiras e orzamentarias coa Unión Europea.

O sitio web contén información e servizos relativos á política rexional e os seus instrumentos, tanto en relación cos fondos comunitarios nos distintos períodos como respecto dos incentivos rexionais.

Pensións de Clases Pasivas

Na páxina web da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas ofrécese información detallada e actualizada dos distintos tipos de prestacións que se xestionan:

 • Pensións do Réxime das Clases Pasivas do Estado
 • Pensións da lexislación especial derivada da guerra civil
 • Anticipos do Fondo de Garantía de Alimentos
 • Axudas ás vítimas de delitos violentos e contra a liberdade sexual

Aquí poderase obter os formularios para solicitar tales prestacións; coñecer a normativa que as regula, así como o procedemento administrativo que se segue para o seu recoñecemento ou calcular o importe da súa futura pensión, se é un funcionario próximo a xubilarse; ou consultar as distintas convocatorias de prestacións sociais do Estado, do Mutualismo Administrativo e das Comunidades.

Custos de Persoal

A Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas ten ao seu cargo, entre outras funcións, o exercicio das competencias legalmente atribuídas ao Ministerio de Facenda en materia de custos derivados de medidas relativas ás retribucións do persoal activo e da dotación de postos de traballo dos órganos da Administración. O sitio web contén información sobre normativa; estatísticas en relación coas devanditas funcións e memoria de actividades.

Sede electrónica da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas

A sede electrónica da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas permite aos cidadáns, no seu propio nome ou a través dos seus representantes, a xestión por Internet de determinados trámites relacionados coas pensións e prestacións de Clases Pasivas, entre os que cabe citar os seguintes.

 • Consulta de datos persoais e económicos das pensións abonadas por Clases Pasivas.
 • Obtención de informes: recibos da nómina actual e das nóminas anteriores (os últimos doce meses), informe da revalorización do ano en curso.
 • Obtención de certificados: certificado de retencións a conta do IRPF, certificados de pensións en alta (mensuais e anuais), certificado de pensionista, certificado negativo, certificado de pensionista de xubilación por incapacidade/retiro por inutilidade.
 • Consulta de estado de tramitación da pensión ou prestación abonada por Clases Pasivas ou dos recursos interpostos en materia de Clases Pasivas.

Sede electrónica da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios

A sede electrónica da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios permite aos cidadáns, o acceso aos servizos electrónicos do ámbito dos Incentivos Rexionais e dos Fondos Comunitarios.

Logo IGAE 

Intervención General de la Administración del Estado

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) es el órgano de control interno del sector público estatal y el centro directivo y gestor de la contabilidad pública.

Como órgano de control, la IGAE es la encargada de verificar, mediante el control previo de legalidad, el control financiero permanente, la auditoría pública y el control financiero de subvenciones, que la actividad económico-financiera del sector público estatal se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.

Como centro gestor y directivo de la contabilidad pública le compete proporcionar información contable fiable, completa, profesional e independiente sobre la gestión pública. Y en este sentido tiene la responsabilidad de elaborar las cuentas económicas del sector público según la metodología del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, cuyo más concreto y específico resultado es la determinación de la cifra, fundamental en la vida económica de la nación, de déficit público, tanto del total de las Administraciones Públicas como de cada uno de sus subsectores.

A través de estas páginas puede acceder a las diversas publicaciones, estadísticas e informes realizados por la IGAE, reflejo de las funciones arriba enumeradas y a la normativa actualizada en el ámbito de control económico- financiero y de la contabilidad pública, directamente o a través de sus bases de datos propias.

Quienes somos

Se ofrece información relativa a:

 • Organigrama
 • Memoria
 • Normativa
 • Publicaciones
 • Empleo público
 • Procedimientos Administrativos

Contabilidad

En donde puede encontrarse entre otra la información sobre la función de la IGAE como centro directivo y gestor de la contabilidad pública. De esta forma, este canal se estructura en diversos subcanales, iniciándose con el vigente Plan General de Contabilidad Pública, norma base en este ámbito. Asimismo, se ofrece información tanto normativa, como informes y otras estadísticas diferenciando entre la contabilidad pública estatal, la contabilidad pública local y la contabilidad nacional. Las consultas que sobre esta materia son resueltas por la IGAE están accesibles en la base de datos Lei. La información disponible se encuentra estructurada en los siguientes apartados

 • Contabilidad Pública
  • Plan General de Contabilidad y normativa relacionada.
  • Contabilidad Pública Estatal
   • Ejecución presupuestaria
   • Registro de cuentas anuales del sector público
  • Contabilidad Pública Local
 • Contabilidad Nacional
  • Calendario de publicaciones
  • Información general: normativa, manuales, guías y notas
  • Publicaciones
 • Registro Contable de facturas
 • Otra información económica financiera

Control

Se recogen bajo este apartado la información sobre la función de control interno que tiene encomendada la IGAE sobre la gestión económica y financiera del sector público estatal.

Así, este control interno se realizará mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero permanente y la auditoría pública, el control financiero de subvenciones nacionales y ayudas públicas y el control de fondos europeos, modalidades desarrolladas en este apartado.

 • Función Interventora
 • Control financiero permanente y auditoría pública.
 • Control financiero de subvenciones y ayudas públicas
 • Control de fondos europeos
 • Supervisión continua

Coordinación antifraude

El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude es el órgano encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

A través de dicho apartado se puede acceder a la siguiente información:

 • Normativa y otra documentación
 • Comunicación de información sobre fraudes o irregularidades que afecten a fondos europeos

Baese de datos

Proporciona acceso a la siguiente información:

 • Legislación e informes (Lei)
 • Inventario de Entes del Sector Público Estatal (INVESPE)
 • Inventario de Entesl del Sectro Pública Estata, Autonómico y Local (INVENTE)
 • Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPS)
 • Central de Información de Contabilidad Nacional (CIGAE)

Sede electrónica de la Intervención General de la Administración del Estado

A través de la sede electrónica de la Intervención General de la Administración del Estado, se ofrece a los ciudadanos el acceso a los servicios electrónicos relativos al procedimiento de control financiero de subvenciones.

Enlaces

En los dos canales anteriores (SGPG e IGAE) se ofrece un repertorio específico de Enlaces a contenidos similares o relacionados.

Logo Oficina virtual 

Oficina virtual

A través da Oficina virtual facilítase información sobre o catálogo de sistemas de información e servizos web accesibles desde organismos públicos, así como servizo de solicitude de acceso a calquera dos sistemas do devandito catálogo e de acceso ao escritorio personalizado de aplicacións ou bases de datos con acceso restrinxido, previa autorización. Ofrece así mesmo servizos de descarga de versións actualizadas de programas ou aplicacións informáticas de interese para a xestión económico financeira dos órganos xestores públicos e para o envío de información económico financeira, a través de Internet, por parte dos órganos xestores da Administración Xeral do Estado; organismos autónomos; empresas públicas e entidades locais.

Esta canle estrutúrase nos seguintes apartados:

Procedementos Administrativos do Ministerio de Facenda

A práctica totalidade da actividade da Administración Pública desenvólvese ao redor da xestión e tramitación dos procedementos administrativos e servizos, caracterizados polo seu alto grao de formalización consecuencia da suxeición da actividade administrativa ás normas.

Os procedementos administrativos e servizos son procesos a través dos cales un órgano administrativo competente decide sobre as prestacións, servizos e pretensións expostas polos cidadáns.

Coa finalidade de dar a coñecer os principais procedementos administrativos e servizos cuxa competencia ten atribuída o extinto Ministerio de Facenda , a través deste apartado (por ligazón ao portal do Ministerio) pode obter información sobre todos eles, e tramitar electronicamente aqueles dispoñibles para o efecto.

Catálogo de Sistemas de Información

A relación de aplicacións que aparece neste apartado por cada tipo de unidade administrativa, Organismo público ou Administración pública, refírese ao catálogo de sistemas de información da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, aos que se podería acceder, previa autorización polo Responsable da base de datos, clasificados en función dos destinatarios dos mesmos.

Pódese atopar información específica de cada dun dos servizos pulsando sobre o nome do mesmo, no caso de que estivese activa esta función, ou pola contra pódese solicitar información adicional remitindo un correo electrónico á dirección que aparece na páxina principal desta web.

Catálogo de Servizos Web

Ofrécese nesta páxina o catálogo de servizos web ofrecidos pola Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos para facilitar a interoperabilidade cos sistemas doutras entidades e administracións públicas.

Solicitude de acceso aos Sistemas de Información

No ámbito de Ia Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos o acceso aos sistemas de información e a outros contidos ou servizos electrónicos que se fornecen vía Internet están regulados pola Resolución de 21 de decembro de 2015, da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, pola que se regula a política de seguridade dos sistemas de información da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e da Intervención Xeral da Administración do Estado.

Con carácter xeral o acceso a estes servizos require que o usuario estea previamente rexistrado, é dicir autorizado para acceder a cada un deles. Ademais, nun número crecente destes servizos esíxese que este acceso se realice mediante certificado electrónico expedido por un provedor autorizado de servizos de certificación.

Acceso aos Sistemas de Información

A través deste apartado accédese ao Escritorio Personalizado de Sistemas de Información da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos. Nel atopará unha icona para cada Sistema de Información ao que o usuario dispoña de permisos de acceso por ser autorizado previamente.

Descarga de Programas IGAE

Preséntase neste apartado a información e procedementos de descarga relativos aos programas que a Intervención Xeral da Administración do Estado (IGAE) pon a disposición doutras organizacións públicas, ben sexa para facilitar o envío de información de carácter económico orzamentario ao propia IGAE ou ben por tratarse de programas de utilidade para a xestión económica do Sector público.

Formatos de intercambio

Proporciónanse aqueles formatos normalizados para o intercambio de información con sistemas de información da Administración orzamentaria, postos a disposición de usuarios externos ao devandito ámbito, incluíndo unha breve descrición da finalidade do formato normalizado, os seus destinatarios e a normativa ou documentación na que se especifica o formato.

Utilidades Orzamentarias

Neste apartado ofrécense fundamentalmente:

 • Estándares de intercambio de información relativos á elaboración dos Orzamentos Xerais do Estado.
 • Persoais orzamentarios para a elaboración polos centros xestores das propostas para os Escenarios orzamentarios e os Orzamentos Xerais do Estado.
 • Formatos abertos, na que se publica a definición da estrutura de datos dos ficheiros XML que forman parte dos Orzamentos Xerais do Estado e a súa documentación correspondente.

Contabilidade pública local

A Intervención Xeral da Administración do Estado pon á súa disposición esta sección, "Contabilidade Pública Local", desde onde poderá acceder á información relacionada coa contabilidade das entidades locais: normativa contable, formato normalizado de contas, aplicación BÁSICAL, guías para a apertura da contabilidade, foro de contabilidade pública local, ...

Información complementaria

Exponse nesta opción diversa información de carácter complementario á ofrecida no resto de páxinas e apartados, actualmente:

 • Especificacións TELCON
 • Normativa Básica
 • Jubil@

Contorna colaborativa SOROLLA2

A través da contorna colaborativa SOROLLA2 ofrécese información de carácter xeral sobre o sistema de información SOROLLA2. Entre os seus distintos *subapartados poderá atopar información sobre Que é SOROLLA2?; as Funcionalidades principais do sistema; Como se solicita e a Relación de instalacións que ata a data adheríronse.Tamén poderá coñecer a "folla de ruta de SOROLLA2" do ano en curso.

Así mesmo ofrécese formación en liña, enfocada a tres áreas formativas:

 • Conceptos xerais
 • Xestión de caixa pagadora
 • Tramitación de expedientes de gasto

Foros

Estes foros pretenden ser un lugar onde os usuarios acudan a debater sobre os temas a que fan referencia e a pór en común as súas experiencias respecto diso.

Normas de uso: Existen dous tipos de foros: foros públicos e foros privados. Os foros públicos son foros abertos a todos os interesados no seu contido, cuxo acceso ten carácter gratuíto, e non require rexistro previo do usuario. Os foros privados requirirán rexistro de usuario e contrasinal para todo tipo de acceso, seguindo as instrucións que se indiquen en cada caso.

Verificación de documentos electrónicos da Administración orzamentaria

A través da Verificación de documentos electrónicos da Administración orzamentaria pódese acceder á visualización de documentos electrónicos almacenados na base de datos de documentos electrónicos da Administración orzamentaria, é dicir do ámbito da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos.

Actuacións administrativas automatizadas

A través desta páxina accédese ás resolucións publicadas que regulan as actuacións administrativas automatizadas no ámbito da Administración orzamentaria.

Aspectos xerais

 

As cabeceiras de páxinas do portal, mostran o logo institucional do Goberno, Ministerio, e o logo da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, a opción para acceder a versións noutras linguas, a buscador web e algúns menús auxiliares.

Inicio | Mapa | Contactos

Desde el escudo institucional del Ministerio de Hacienda y Función Pública se accede al Portal del Ministerio y desde el logo de la SEPG se puede volver en todo momento a la página de inicio del portal de la Administración presupuestaria.

Na parte inferior ofrécense as Novidades dos contidos de cada canle principal

Situada no pé da páxina, a zona de menú complementario ofrece información referente á Guía de Navegación, Guía Técnica, Aviso legal, Accesibilidade e grao de cumprimento de certos estándares de Internet.

 

Como saber onde estamos?

A través do encabezamiento que se atopa na parte superior do marco central das páxinas de navegación aparece a canle, subcanal e tema do contido informativo no que nos atopamos.

Inicio > Información Complementaria > Normativa Básica

Tamén nos podemos orientar en todo momento a través do botón Mapa, situado na zona de cabeceira de cada páxina.

Como cambiar de idioma?

O Portal da Administración Orzamentaria ten gran parte dos seus contidos en versión multilenguaje. Pódese navegar usando as linguas oficiais de España (castelán, catalán/valenciano, eúscaro e galego) e inglés. O menú que permite a opción de idiomas atópase na cabeceira, marxe superior dereito, da páxina de inicio do portal e das canles principais.

Benvido | Benvingut | Ongi etorri | Benvido | Welcome |

Para visualizar a versión do portal nunha lingua distinta ao castelán (idioma por defecto) haberá que seleccionar a palabra "benvido" na lingua correspondente á versión desexada.

Impresión de contidos

Para imprimir o contido de calquera páxina pulsarase sobre a icona ou ligazón

Versión imprimible

Web accesible para persoas con discapacidade e outros dispositivos de navegación

O Portal da Administración Orzamentaria é accesible segundo os estándares WAI (AA) WAG 2.0.

 

Recomendacións técnicas e programas necesarios para baixarse información do portal

 • Este portal está optimizado para os navegadores MS Internet Internet Explorer versión 6.0 ou superior, Firefox 3.0 ou superior, Opera 9.0 ou superior, K-Meleon 1.5.3 ou superior.
 • Tamén se pode acceder desde PDA e teléfonos móbiles que conten con Opera Mini 4.2 ou superior ou coa última versión de IE incluída en Windows Mobile 6.5 ou superior. Dada a diversidade de sistemas operativos, non se pode garantir a correcta navegación desde todos eles.
 • As páxinas están desenvolvidas para unha resolución óptima de pantalla de 1024x768 e navegador configurado cun máximo de tres niveles de barras de ferramentas.
 • Os programas necesarios para visualizar determinados documentos do portal poden descargarse desde a opción Utilidades que aparece no Menú esquerdo tanto da canle da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos como da canle da Intervención Xeral da Administración do Estado.
 • Tamén se ofrecen contidos segundo o estándar RSS 2.0. Para utilizar o servizo RSS, hai que instalar un programa chamado lector ou agregador ou un explorador de Internet que soporte este estándar.