Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Validacións

​Nos supostos nos que a función interventora fose preceptiva e houbésese omitido, non se poderá recoñecer a obrigación, nin tramitar o pago, nin intervir favorablemente estas actuacións ata que se coñeza e resolva dita omisión.

Nos seguintes gráficos ofrécese información sobre as obrigacións contraídas con omisión da función interventora en 2021, clasificados polo motivo e a natureza do gasto, así como a evolución desde o exercicio 2017​.

Obligaciones contraídas​ ​con omisión de la función interventora en 2021​