Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Presentacion

O Servizo Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) é o órgano encargado de coordinar as accións encamiñadas a protexer os intereses financeiros da Unión Europea contra a fraude e dar cumprimento ao artigo 325 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea e ao artigo 12 bis do Regulamento (UE, Euratom) nº 883/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de setembro de 2013, relativo ás investigacións efectuadas pola Oficina Europea de Loita contra a Fraude (OLAF).

Atópase integrado na Intervención Xeral da Administración do Estado e, de acordo coa disposición adicional vixésima quinta da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, correspóndenlle as seguintes funcións:

  • Dirixir a creación e posta en marcha das estratexias nacionais e promover os cambios lexislativos e administrativos necesarios para protexer os intereses financeiros da Unión Europea.
  • Identificar as posibles deficiencias dos sistemas nacionais para a xestión de fondos da Unión Europea.
  • Establecer as canles de coordinación e información sobre irregularidades e sospeitas de fraude entre as diferentes institucións nacionais e a OLAF.
  • Promover a formación para a prevención e loita contra a fraude.

O SNCA estará asistido por un Consello Asesor presidido polo Interventor Xeral da Administración do Estado.