Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Procedementos Administrativos

Nesta epígrafe encontrará información sobre o procedemento de control financeiro de subvencións e axudas públicas, cuxa competencia ten atribuída a Intervención Xeral da Administración do Estado. Así mesmo, ofréceselle a posibilidade da súa tramitación telemática.