Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Presentación

A Unidade especializada de asesoramento en materia de conflito de interese (UACI) realiza as súas funcións no ámbito da protección dos intereses financeiros da Unión Europea na execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), conforme ao marco establecido no Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

A Unidade atópase integrada na Intervención Xeral da Administración do Estado de acordo con o previsto na disposición adicional 112 da lei 31/2022, de Orzamentos Xerais do Estado para 2023. A Orde HFP 55/2023, do 25 de xaneiro, que desenvolve a citada disposición adicional, asígnalle as funcións de:

  • Emisión do informe coa opinión sobre a efectiva existencia dun risco de conflito de interese, cando sexa solicitada por un comité antifraude no desenvolvemento do procedemento previsto no artigo 6 da citada Orde. Acceso ao formulario para a consulta dos Comités Antifraude
  • Difusión de boas prácticas para evitar e previr conflitos de interese.
  • Elaboración de manuais prácticos sobre a identificación e a forma de abordar situacións de conflito de interese, dirixidos tanto aos comités antifraude como aos xestores.
  • Informar con carácter previo calquera disposición que se dite ou procedemento que se estableza para evitar os conflitos de interese