Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Función Interventora

Esta modalidade supón a realización dun control previo de legalidade sobre todos os actos da Administración do Estado e dos seus organismos autónomos que dean lugar ao recoñecemento de dereitos e de obrigacións de contido económico, así como os ingresos e pagos que deles se deriven e a recadación, investimento ou aplicación en xeral dos caudais públicos.

O exercicio da función interventora comprende: a fiscalización previa dos actos que recoñezan dereitos de contido económico, aproben gastos, acorden movementos de fondos e valores ou aqueles que sexan susceptibles de producilos; a intervención da liquidación do gasto e do investimento; a intervención formal da ordenación do pago e a intervención material do pago.

Nesta canle poderase acceder ás principais resolucións e circulares desta modalidade así como diversa información estatística sobre aspectos tales como as designacións efectuadas para a comprobación material do investimento, ou as validacións de gasto público aprobadas no ámbito do sector público estatal.

As consultas que sobre esta materia son resoltas polo IGAE están accesibles na base de datos Lei.