Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Control de fondos europeos

Comprende as actuacións de control sobre operacións financiadas en todo ou en parte con cargo aos Fondos Estruturais e de Investimento Europeo (FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEMP e FEADER), o FEAGA , o FEAD e o resto de fondos europeos, así como a coordinación dos controis asignados a outras unidades dependentes da Intervención Xeral da Administración do Estado e do Sistema Nacional de Control de Fondos Comunitarios, exercendo para iso as funcións asumidas por aquela como Autoridade de Auditoría nesta materia e en particular as relacións coas Institucións Comunitarias e Nacionais.