Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Control de fondos europeos

Comprende as actuacións de control sobre operacións financiadas en todo ou en parte con cargo aos Fondos Estruturais e de Investimento Europeo (FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEMP e FEADER), o FEAGA , o FEAD e o resto de fondos europeos, así como a coordinación dos controis asignados a outras unidades dependentes da Intervención Xeral da Administración do Estado e do Sistema Nacional de Control de Fondos Comunitarios, exercendo para iso as funcións asumidas por aquela como Autoridade de Auditoría nesta materia e en particular as relacións coas Institucións Comunitarias e Nacionais.

Así mesmo, inclúe as actuacións de control así como de coordinación de controis asignados a outros órganos de control, como consecuencia do exercicio das funcións que ten atribuídas a Intervención Xeral da Administración do Estado como Autoridade de Control do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR).

Ligazóns de interese:

Normativa e orientacións:

Plans de Control