Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Formato normalizado da Conta Xeral

Formato normalizado recomendado para a rendición da Conta Xeral das entidades locais adaptado ás Instrucións de Contabilidade Local 2013, aprobado pola seguinte resolución da Intervención Xeral da Administración do Estado (publicada no BOE nº 278, do 20 de novembro de 2015):

Resolución do 13 de novembro de 2015, da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se recomenda un novo formato normalizado da Conta Xeral das entidades locais en soporte informático para a súa rendición.

Na este Resolución normalízase a información da Conta Xeral para cada un dos modelos contables, codifícanse os nomes dos distintos ficheiros que comporán a mesma e fíxanse normas para o control da integridade dos datos.

Ademais, polo que se refire a as contas anuais consolidadas que forman parte da documentación complementaria que debe acompañar á Conta Xeral (o seu contido e regulación contense na Orde HAC/836/2021, do 9 de xullo, pola que se aproban as normas para a formulación de contas anuais consolidadas no ámbito do sector público local), a Resolución do IGAE do 22 de decembro de 2022 modifica o formato das este contas anuais consolidadas previsto na anterior Resolución do 13 de novembro de 2015, para efectos de homoxeneizalo co establecido nesta última Resolución para a Conta da propia entidad local, a Conta dos seus organismos autónomos e a Conta dos seus consorcios adscritos, que configuran a Conta Xeral:

Resolución do 22 de decembro de 2022, da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se modifica o formato das contas anuais consolidadas previsto na Resolución do 13 de novembro de 2015

Para a información relativa á Conta da propia entidad local, á Conta dos seus organismos autónomos e á Conta dos seus consorcios adscritos, que pode representarse de forma numérica, optouse pola súa remisión dentro dun ficheiro «xml».

Así mesmo, no caso das Contas Anuais Consolidadas (CAC) que forman parte da documentación complementaria que debe acompañar á Conta Xeral e que se deben confeccionar para os exercicios que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2022, tamén se optou polo formato de ficheiro «xml» para a remisión da maior parte da información destas CAC (determinada información das mesmas, expresiva de criterios, requisitos, normas, razóns, etc., que se empregaron no proceso da súa elaboración, decidiuse que quede fose do ficheiro «xml» ao non ter encaixe no alcance que se quixo dar ao seu contido, debendo achegarse a través do medio que dispoña o Órgano de Control Externo correspondente).

Para efectos de facilitar tecnicamente a validación da información que se vai a incluír nestes ficheiros «xml», a súa estrutura e contido deseñáronse mediante os oportunos esquemas «xsd» que seguidamente se achegan, indicándose os que se deben empregar en función do exercicio a que correspondan as contas obxecto de rendición.

Exercicio 2022 e seguintes (esquema)

Esquemas para as contas integrantes da Conta Xeral en función do modelo contable:

Esquema para as CAC

 • Esquema CAC-2022v2 (xsd)  (Versión actualizada a xaneiro 2024)
 • Esta nova versión de xaneiro de 2014 xorde pola necesidade de abrir a Plataforma de Rendición de Contas das Entidades locais ás Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, co obxecto de que estas envíen as súas contas a través de dita Plataforma de Rendición, como todas as entidades locais, deixando de facelo como ata agora polo mesmo procedemento e conduto que as Comunidades Autónomas. Esta circunstancia fai preciso introducir no esquema XSD das Contas Anuais Consolidadas as modificacións indispensables para que Ceuta e Melilla poidan aplicar este esquema XSD ás súas Contas Anuais Consolidadas.

 • Ademais, aproveitando que había que modificar o esquema XSD das Contas Anuais Consolidadas, incluíronse algunhas pequenas melloras de menor calado para que este esquema estea o máis afinado posible.

 • Para efectos de que as entidades locais poidan dispor de información sobre a evolución experimentada no esquema XSD das Contas Anuais Consolidadas a través das súas distintas modificacións, seguidamente indícanse os cambios que introduciron cada unha das este modificacións respecto da versión anterior do esquema que fose obxecto da modificación en cuestión.;

 • Modificacións introducidas por esta versión de xaneiro-2024 na versión anterior de maio-2023:

 • - Engádese novo tipo entidade: Cidade Autónoma (CA).

 • - Márcanse como opcionais os campos “Exercicio” e “Data peche” da Nota 1 da Memoria → 1. Entidades do Grupo (cando estes datos coincidan co exercicio e data de peche a que están referidas as Contas Anuais Consolidadas, non será necesario cubrir os referidos campos).

 • -Se renombra o campo "Recadación" da Nota 15 da Memoria → 15.3 Dereitos a cobrar de orzamentos pechados (quítanse acentos en etiquetas xml).

 • - Se tipifica como importe o campo "SociosExt" nas variacións do Estado total de cambios no patrimonio neto consolidado.

 • Modificacións introducidas pola versión de maio-2023 na versión inicial do esquema:

 • - TipoEntidad: cámbiase a maxlength=4.

 • - OpInfAudit: Se renombran etiqueta de Entidades Multigrupo e Asociadas (EntMA).

 • - OpInfAudit: cámbiase a obrigatorio nos casos en que figuraba opcional (dependentes integradas e asociadas).

 • - Modifícase a etiqueta PartInd para que sexa opcional.

 • - A etiqueta ParticipIndirecta converteuse en táboa usando o mesmo que nas Entidades Dependentes (PartInd).

 • - DifNegConso: cámbiase a obrigatorio por coherencia con InfoNota9Part18 e InfoNota9Part28.

 • - Entidades Multigrupo e Asociadas o valor IndEntPart28 cambia de nivel para que se refira a a entidade.

 • - AvalYGarEntGrp cámbiase a opcional.

Debe terse presente que, do mesmo xeito que no caso da Conta Xeral, este esquema «xsd» relativo ás CAC non dá cobertura á totalidade da información que deben conter ditas CAC, quedando fose do mesmo determinada información da Memoria que se corresponde, ben de forma total ou parcial, con algunhas Notas da mesma. Esta información da Memoria á que non se deu encaixe no esquema «xsd» está constituída, fundamentalmente, pola relativa a criterios, requisitos, normas, razóns, etc., que se empregaron no proceso de elaboración das CAC e terá que achegarse, por fóra do ficheiro «xml», a través do medio que dispoña o Órgano de Control Externo ao que se deban remitir as CAC. Os contidos da Memoria consolidada que se incluirán no ficheiro «xml», e os que non se incluirán nel, poden consultarse no seguinte documento:

Doutra banda, dadas os pedimentos recibidos solicitando aclaracións sobre a información a incluír no ficheiro «xml» das CAC que debe remitirse ao correspondente Órgano de Control Externo, e para efectos de clarificar o contido do esquema «xsd» do este ficheiro, seguidamente inclúense os documentos elaborados no seu momento onde se realizou un estudo dos datos das Notas da Memoria consolidada a achegar en formato «xml» (téngase en conta, por tanto, que estes documentos poden presentar algunha diferenza coa configuración definitiva do ficheiro «xml» a través do seu esquema «xsd»):

Como se observa nos documentos anteriores, non figuran os correspondentes ás Notas 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18.

Polo que se refire a as Notas 4 “Bases de presentación das contas anuais consolidadas”, 5 “Normas de recoñecemento e valoración”, 7 “Combinacións de negocios e operacións de reestruturación empresarial”, 16 “Outra información que afecte as contas consolidadas” e 18 “Feitos posteriores ao peche”, estas son as que, como anteriormente indicouse, achegaranse por fóra do ficheiro «xml» das CAC, a través do medio que dispoña o Órgano de Control Externo ao que se deban remitir as CAC (ver documento CAC MEMORIA-Información XML y no XML (pdf)).

Canto ás Notas 15 “Información orzamentaria consolidada” e 17 “Indicadores financeiros e patrimoniais”, tampouco se elaboraron documentos de estudo dos seus datos ao non considerarse necesario por tratarse de Notas para as que, do mesmo xeito que nos casos do Balance consolidado, Conta do resultado económico patrimonial consolidada, Estado de cambios no patrimonio neto consolidado, Estado de fluxos de efectivo consolidado e Estado de liquidación do orzamento consolidado, é trasladable o esquema «xsd» relativo á información equivalente da Conta Xeral.

Exercicios 2019 a 2021 (esquema)

Esquemas para as contas integrantes da Conta Xeral en función do modelo contable:

Nota informativa (15/04/2020): Con esta data modifícanse os esquemas do modelo normal e simplificado 2015 para incorporar os cambios que na Memoria introduciu a Orde HAC/1364/2018, do 12 de decembro. Este cambios consisten na eliminación do informe “Acredores por operacións pendentes de aplicar a orzamento” (informe 24.1.1.c) da Memoria normal e 18.1.1.c) da Memoria simplificada) e a incorporación dun novo informe “Acredores por operacións devindicadas” (informe 24.7 da Memoria normal e 18.7 da Memoria simplificada).

Exercicios 2015 a 2018 (esquema)

Esquemas para as contas integrantes da Conta Xeral en función do modelo contable:

Nota informativa (14/06/2016): Con esta data modifícanse os esquemas do modelo normal e simplificado 2015 para incorporar os seguintes cambios na Memoria:

No informe “1. Organización e actividade”, na sección "NumMedEmpDurEjerYA31Dic", o campo "NumMedEmplDurEjer" defínese como tipo decimal.

No informe relativo a “Gastos con financiamento afectado”, na desagregación desviacións de financiamento por axente financiador, o campo "AgenteFinan" corríxese para que inclúa unha aplicación orzamentaria de ingresos.

No informe 11.2 Pasivos financeiros-Liñas de crédito, elimínase o campo identificación da fila de totais.

Nos informes relativos a “Indicadores” (financeiros, patrimoniais e orzamentarios, e de xestión) os campos indicadores modifícanse para admitir un máximo de dúas cifras decimais.

Exercicios 2008 a 2014 (esquema)

Esquemas para as contas integrantes da Conta Xeral en función do modelo contable:

Os anteriores esquemas inclúen os cambios que se describen no seguinte documento:

Nota informativa (29/07/2009): Con esta data modifícase o esquema do modelo simplificado 2008 con motivo dunha errata detectada na liquidación do orzamento de ingresos pola que se incluía dúas veces o total de previsións definitivas.

Exercicio 2006 a 2007 (esquema)

O primeiro formato normalizado recomendado para a rendición da Conta Xeral das entidades locais aprobouse pola seguinte resolución da Intervención Xeral da Administración do Estado (posteriormente substituída pola Resolución do 13 de novembro de 2015 anteriormente apuntada):

Resolución da Intervención Xeral da Administración do Estado, do 28 de xullo de 2006, pola que se recomenda un formato normalizao da Conta Xeral das entidades locais en soporte informático, que facilite a súa rendición (pdf).

 • Esquemas para as contas integrantes da Conta Xeral en función do modelo contable:

Nota informativa (14/06/2007): Aclaración sobre o proceso de xeración do resumo MD5.

Para a xeración do resumo electrónico MD5, previsto no apartado sexto da Resolución do IGAE do 28 de xullo de 2006, a partir do ficheiro XML coa información numérica das contas, deberase aplicar o algoritmo público MD5 ao ficheiro XML en binario, independentemente de que o seu contido sexa texto.

Para facilitar a visualización dos ficheiros XML das contas integrantes da Conta Xeral, desenvolveuse un visualizador que realiza unha transformación do ficheiro a formato HTML de forma que poida ser mostrado por un navegador de internet cunha presentación similar á dos informes en papel.

Nas apartado "Utilidades" inclúese este visualizador.