Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Operacións non financeiras mensuais consolidadas dos subsectores da Administración Central, Administración Rexional e Fondos da Seguridade Social. Detalle por subsectores

Informe Metodolóxico Estandarizado

 • 1. Contacto
  • 1.1 Organización de contacto
   • Intervención Xeral da Administración do Estado
  • 1.2 Unidade de contacto
   • Oficina Nacional de Contabilidade
  • 1.5 Enderezo postal de contacto
   • Mateo Inurria 15 - 28036 Madrid
 • 2. Actualización de metadatos
  • 2.1 Última validación de metadatos
   • 05/03/2021
  • 2.2 Última difusión de metadatos
   • 12/03/2021
  • 2.3 Última actualización de metadatos
   • 05/03/2021
 • 3. Presentación estatística
  • 3.1 Descrición dos datos
   • Esta operación é resultado da aplicación do principio de transparencia establecido na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, no marco do seguimento efectivo do cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, e do resto de obrigas fiscais europeas, do conxunto das Administracións Públicas.

    A estatística mostra mensualmente medidas da actividade económica dos subsectores administración central, administración rexional e fondos da seguridade social. En particular, esta estatística presenta os ingresos e gastos, detallados polas operacións correntes e de capital dunha maneira máis apropiada para a análise fiscal. A diferenza entre os ingresos e gastos denomínase superávit/déficit (dependendo do signo) das administracións públicas (Protocolo Nº 12 do TFUE). A información preséntase tamén para o consolidado do tres subsectores. Ademais, publícanse as operacións non financeiras mensuais do Estado e de cada unha das comunidades autónomas.

  • 3.2 Sistemas de clasificación
   • Os sistemas de clasificación son os establecidos no SEC 2010.
   • Subsectores do sector administracións públicas obxecto desta estatística:
    • S.13 Administracións públicas
     • S.1311 Administración central
     • S.1312 Administración rexional
     • S.1314 Fondos da seguridade social
   • Operacións non financeiras:
    • P.11+P.12+P.131 Produción de mercado, para uso final propio e pagos pola produción non de mercado
    • P.2 Consumos intermedios
    • P.3 Gasto en consumo final
    • P.5 Formación Bruta de Capital
    • NP Adquisicións menos cesións de activos non producidos
    • D.1 Remuneración de asalariados
    • D.2 Impostos sobre a produción e as importacións
    • D.3 Subvencións
    • D.4 Rendas da propiedade
    • D.5 Impostos correntes sobre a renda, o patrimonio, etc.
    • D.6 Cotizacións e prestacións sociais
    • D.7 Outras transferencias correntes
    • D.9 Transferencias de capital
  • 3.3 Cobertura por sectores
   • A definición do SEC do tres subsectores do sector administracións públicas incluídos nesta estatística son as seguintes:

    - Administración central: Este subsector comprende todos os órganos administrativos do Estado e outros organismos centrais cuxa competencia se estende normalmente á totalidade do territorio económico, con excepción dos fondos da seguridade social da propia administración central.

    - Administración rexional: Este subsector está formado polos tipos de administracións que constitúen unidades institucionais diferenciadas e que levan a cabo algunhas funcións de administración pública, con excepción dos fondos de seguridade social, a un nivel inferior ao da administración central e superior ao das corporacións locais.

    - Fondos da seguridade social: O subsector «fondos da seguridade social» comprende as unidades institucionais, centrais e territoriais, cuxa actividade principal consiste en proporcionar prestacións sociais e que cumpren os dous criterios seguintes:

    a) determinados grupos da poboación están obrigados a participar no sistema ou a pagar cotizacións, en virtude de disposicións legais ou normativas, e

    b) independentemente do papel que desempeñen como organismos de supervisión ou como empregadores, as administracións públicas son responsables da xestión das este unidades no relativo ao establecemento ou a aprobación das cotizacións e as prestacións.

  • 3.4 Conceptos e definicións estatísticos
   • Os conceptos e definicións relativos a operacións económicas atópanse recollidos no SEC 2010.
  • 3.5 Unidade estatística
   • A unidade estatística é a unidade institucional tal e como se define no SEC 2010. Nesta operación considéranse as unidades institucionais clasificadas no tres subsectores definidos anteriormente.

    Os exemplos que cita o SEC como unidades institucionais incluídas no sector S.13 son os seguintes:

    a) as unidades das administracións públicas creadas legalmente con obxecto de exercer unha autoridade xudicial sobre outras unidades no territorio económico, e administrar e financiar unha serie de actividades, principalmente fornecendo á colectividade bens e servizos non de mercado;

    pb) unha institución ou cuasisociedad das administracións públicas, se a súa produción é principalmente non de mercado e está controlada por unha unidade das administracións públicas;

    c) as institucións sen fins de lucro dotadas de personalidade xurídica que son produtores non de mercado e están controladas polas administracións públicas;

    d) os fondos de pensións autónomos, en caso de ter unha obriga legal de contribución, e cando as administracións públicas xestionan os fondos no que respecta á fixación e aprobación das cotizacións e as prestacións.

  • 3.6 Poboación estatística
   • A poboación obxectivo son os subsectores administración central, administración rexional e fondos da seguridade social do sector administracións públicas.
  • 3.7 Ambito xeográfico
   • Nacional.
  • 3.8 Cobertura temporal
   • A información estatística está dispoñible desde xaneiro de 2013.
  • 3.9 Período basee
   • Non aplicable.
 • 4. Unidade de medida
  • 4.1 Unidade de medida
   • Os datos mídense en millóns de euros. Estas táboas tamén se publican en porcentaxes do PIB para facilitar o seu comparabilidad.
 • 5. Período de referencia
  • 5.1 Período de referencia
   • Mensual.
 • 6. Mandato institucional
  • 6.1 Actos xurídicos e outros acordos
   • A Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, establece entre as obrigas mensuais de subministración de información no ámbito das Comunidades Autónomas aquelas que permitan elaborar a información mensual do subsector administración rexional en termos de contabilidade nacional, detallando as principais rúbricas de ingresos e gastos.

    Esta información proporcionábase para o Estado desde o ano 2004.

  • 6.2 Repartición de datos
   • Os intercambios de datos entre os servizos estatísticos do Estado (INE, departamentos ministeriais, organismos autónomos e entidades públicas da Administración do Estado), así como entre estes e os servizos estatísticos das Comunidades Autónomas para o desenvolvemento das estatísticas a eles encomendadas regúlanse na LFEP. A LFEP establece, tamén, os mecanismos de coordinación estatística entre administracións, así como a celebración de acordos de cooperación cando iso se considere oportuno.

 • 7. Confidencialidade
  • 7.1 Política de confidencialidade
   • A Lei 12/1989, do 9 de maio, da Función Estatística Pública obriga ao IGAE como servizo estatístico a non difundir en ningún caso os datos persoais calquera que sexa a súa orixe. Enténdese que son datos persoais os referentes a persoas físicas ou xurídicas que ou ben permitan a identificación inmediata dos interesados, ou ben conduzan pola súa estrutura, contido ou grao de desagregación á identificación indirecta dos mesmos.

  • 7.2 Tratamento de datos confidenciais
   • Os datos trátanse de forma confidencial durante o proceso de recollida e validación ata a súa publicación.

    Ademais, convén sinalar que esta operación é unha estatística de síntese na que os datos persoais, neste caso referentes a persoas xurídicas, utilizados preséntanse agregados en subsectores das administracións públicas, feito que impide a identificación da información asociada a unidades individuais.

 • 8. Política de difusión
 • 9. Frecuencia da difusión
  • 9.1 Frecuencia da difusión
   • Mensual.
 • 10. Accesibilidade e claridade
 • 11. Xestión de calidade
  • 11.1 Garantía de calidade
   • Esta operación realízase de acordo con o Código de Boas Prácticas das Estatísticas Europeas.
  • 11.2 Avaliación de calidade
   • Esta estatística elabórase aplicando os criterios establecidos no SEC 2010 e é totalmente coherente coas estatísticas Operacións non financeiras do sector administracións públicas anuais e trimestrais. En consecuencia, a avaliación de calidade de ambas as estatísticas sería aplicable a esta operación.
 • 12. Relevancia
  • 12.1 Necesidades do usuario
   • Esta información utilízase para a análise das finanzas públicas españolas. A información mensual que proporciona esta estatística permite realizar un seguimento máis efectivo do cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria. Os usuarios son principalmente institucionais.
  • 12.2 Satisfacción do usuario
   • Non dispoñible.
  • 12.3 Exhaustividad
   • Esta operación cumpre todas as esixencias establecidas na Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.
 • 13. Acuracidad e fiabilidade
  • 13.1 Acuracidad global
   • Esta estatística é unha operación de síntese que se elabora con información procedente de todas as unidades clasificadas nos subsectores administración central, administración rexional e fondos de seguridade social. Os datos asócianse cun alto nivel de acuracidad global.
  • 13.2 Erros de mostraxe
   • Non aplicable.
  • 13.3 Erros alleos á mostraxe
   • Non aplicable.
 • 14. Oportunidade e puntualidade
  • 14.1 Oportunidade
   • A publicación da información que proporciona esta estatística do mes t realízase en t+2 meses, excepto para o mes de decembro que se publica no mes de marzo, coincidindo coa publicación da información correspondente do mes de xaneiro.
  • 14.2 Puntualidade
   • O IGAE publica esta estatística na data establecida no calendario.
 • 15. Coherencia e Comparabilidad
  • 15.1 Comparabilidad xeográfica
   • As operacións económicas mensuais de ingresos e gastos rexístranse de acordo con o Regulamento SEC 2010. Isto permite a comparabilidad con aqueles países que elaboren esta información.
  • 15.2 Comparabilidad temporal
   • A serie desta estatística mensual é comparable no tempo, dado que se elabora de acordo con a metodoloxía establecida no SEC 2010. A información está dispoñible desde o ano 2013.
  • 15.3 Coherencia - cruce de sectores
   • Esta estatística é coherente coas publicacións trimestrais e anuais das Operacións non financeiras do sector administracións públicas. Tamén é coherente cos datos transmitidos nas estatísticas PDE.
  • 15.4 Coherencia - interna
   • A coherencia interna está asegurada.
 • 16. Custos e carga
  • 16.1 Custos e carga
   • Os custos asociados á produción desta estatística estímanse en 514,50 miles de euros, previstos no Orzamento do Ministerio de Facenda.
 • 17. Revisión de datos
  • 17.1 Revisión de datos - Política
   • A política xeral de revisión de datos relativos ás Estatísticas das Finanzas Públicas do IGAE é revisar os datos publicados correspondentes ao ano t ata o último trimestre do ano t+2, ano en que os datos incorporados na información estatística teñen o carácter de definitivos.
  • 17.2 Revisión de datos - Práctica
   • A información desta estatística actualízase, se fose necesario, coa información trimestral recibida para elaborar as Operacións non financeiras trimestrais do sector administracións públicas, que á súa vez se modifica, no seu caso, coa información recibida para elaborar as respectivas operacións anuais.
 • 18. Tratamento estatístico
  • 18.1 Datos de orixe
   • As fontes de información utilizadas para a elaboración desta operación estatística son datos administrativos mensuais e información económico-financeira mensual das empresas públicas clasificadas no tres subsectores obxecto de estudo.

    A información cobre o total de unidades clasificadas nos subsectores administración central, administración rexional e fondos da seguridade social, tal e como se definen no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais (SEC 2010). En particular, os datos de orixe utilizados son a información contable e orzamentaria do Estado e a Seguridade Social; cuestionarios normalizados relativos á información orzamentaria e información contable e extrapresupuestaria de cada administración autonómica; estados contables (balances e contas de perdas e ganancias) das unidades non sometidas ao orzamento, pero clasificadas nestes subsectores; e, para os datos definitivos, a Conta Xeral de cada administración, comprensiva de toda a información orzamentaria e contable realizada durante o exercicio.

  • 18.2 Frecuencia da recollida de datos
   • Mensual.
  • 18.3 Recollida de datos
   • Os datos administrativos relativos ao Estado están centralizados no Sistema de Información Contable (SIC) e os da Seguridade Social no Sistema de Información Contable da Seguridade Social (SICOSS). Para o resto de unidades que se inclúen no sector público estatal (sector público estatal e fundacional), a información económico-financeira atópase dispoñible na aplicación CICEP.rede que inclúe as contas anuais, informe de auditoría, estados financeiros intermedios, etc. A información económico-financeira necesaria para esta operación estatística cuberta polas Comunidades Autónomas está recollida na Central de Información de Comunidades Autónomas (CIMCA). Por último, disponse da Conta Xeral de cada administración, comprensiva de toda a información orzamentaria e contable realizada durante o exercicio.
  • 18.4 Validación de datos
   • O proceso de validación consiste en verificacións aritméticas e consistencia coa información trimestral proporcionada posteriormente.
  • 18.5 Compilación de datos
   • Os traballos a realizar para a elaboración desta operación estatística varían en función de dous tipos de unidades, as sometidas a orzamento limitativo e contabilidade pública, e as que non o están. No primeiro grupo, os ingresos e gastos recolleitos nos distintos conceptos/subconceptos orzamentarios asígnanse ás distintas operacións de contabilidade nacional, atendendo á súa natureza económica segundo os criterios do SEC. Nunha segunda etapa, as Operacións Non Financeiras (ingresos e gastos) de cada un destes subsectores cuantifícanse, aplicando os criterios de rexistro establecidos no SEC.

    No caso daquelas entidades públicas sometidas ao Plan Xeral de Contabilidade da Empresa Española ou a algunha das súas adaptacións, clasificadas no sector administracións públicas a identificación e cuantificación das súas operacións, para efectos de contabilidade nacional, realízase a partir da información mensual que figura na súa conta de perdas e ganancias, variacións do balance, memoria e cuestionarios adicionais solicitados para o efecto.

    Por último, para cada un do tres subsectores, analízase a unidade de contrapartida das operacións intereses, transferencias correntes e transferencias de capital, tanto en ingresos como en gastos, de forma que no total cada operación é a suma dos datos de cada subsector, excepto para as citadas operacións que se consolidan entre subsectores.

  • 18.6 Axuste
   • Non se realizan axustes.
 • 19. Observacións
  • 19.1 Observacións