Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Supervisión continua

Esta función vén asignada ao IGAE polo artigo 85.3 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público e consistirá en verificar, para todas as entidades integrantes do sector público institucional estatal, desde a súa creación ata a súa extinción, a concorrencia dos requisitos previstos na citada Lei, e máis concretamente:

  • A subsistencia das circunstancias que xustificaron a súa creación.
  • A súa sustentabilidade financeira.
  • A concorrencia de causa de disolución no caso de incumprimento dos fins para os que foi creada ou que se verifique que a súa subsistencia non resulte o medio máis idóneo para logralos.

Aprobouse recentemente a Orde HFP/371/2018, de 9 de abril, pola que se regulan as actuacións de planificación, execución e avaliación correspondentes á supervisión continua das entidades integrantes do Sector Público Institucional Estatal, que regula as actuacións que debe realizar a Intervención Xeral da Administración do Estado en materia de supervisión continua.