Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Supervisión continua

Esta función vén asignada ao IGAE polo artigo 85.3 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público e consistirá en verificar, para todas as entidades integrantes do sector público institucional estatal, desde a súa creación ata a súa extinción, a concorrencia dos requisitos previstos na citada Lei, e máis concretamente:

  • A subsistencia das circunstancias que xustificaron a súa creación.
  • A súa sustentabilidade financeira.
  • A concorrencia de causa de disolución no caso de incumprimento dos fins para os que foi creada ou que se verifique que a súa subsistencia non resulte o medio máis idóneo para logralos.

Aprobouse recentemente a Orde HFP/371/2018, de 9 de abril, pola que se regulan as actuacións de planificación, execución e avaliación correspondentes á supervisión continua das entidades integrantes do Sector Público Institucional Estatal, que regula as actuacións que debe realizar a Intervención Xeral da Administración do Estado en materia de supervisión continua.