Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Operacións non financeiras trimestrais do sector Administracións públicas e os seus subsectores

Informe Metodolóxico Estandarizado

 • 1. Contacto
  • 1.1 Organización de contacto
   • Intervención Xeral da Administración do Estado
  • 1.2 Unidad de contacto
   • Oficina Nacional de Contabilidade
  • 1.5 Enderezo postal de contacto
   • Mateo Inurria 15, 28036 Madrid
 • 2. Actualización de metadatos
  • 2.1 Última validación de metadatos
   • 04/03/2021
  • 2.2 Última difusión de metadatos
   • 12/03/2021
  • 2.3 Última actualización de metadatos
   • 30/09/2021
 • 3. Presentación estatística
  • 3.1 Descrición dos datos
   • Esta estatística presenta os ingresos e gastos do sector administracións públicas, e os seus subsectores, detallados polas operacións correntes e de capital definidas no SEC, dunha maneira máis apropiada para a análise fiscal. A diferenza entre ingresos e gastos é a Capacidade (+)/Necesidade (-) de financiamento do sector.

    A maior parte da información que presenta a estatística anual é para satisfacer todos os requirimentos establecidos na Táboa 2 do programa de Transmisións do SEC. Do mesmo xeito, a maioría da información recollida na estatística trimestral é para cumprir cos regulamentos relativos ás estatísticas a curto prazo das finanzas públicas e sobre contas non financeiras trimestrais das finanzas públicas.

  • 3.2 Sistemas de clasificación
   • Os sistemas de clasificación utilizados son os establecidos no SEC 2010:
   • Sector administracións públicas e os seus subsectores:
    • S.13 Administracións públicas
     • S.1311 Administración central
     • S.1312 Administración rexional
     • S.1313 Administración local
     • S.1314 Fondos da seguridade social
   • Operacións non financeiras:
    • P.1 Produción
    • P.2 Consumos intermedios
    • P.3 Gasto en consumo final
    • P.5 Formación Bruta de Capital
    • N.P Adquisicións menos cesións de activos non producidos
    • D.1 Remuneración de asalariados
    • D.2 Impostos sobre a produción e as importacións
    • D.4 Rendas da propiedade
    • D.5 Impostos correntes sobre a renda, o patrimonio, etc.
    • D.6 Cotizacións e prestacións sociais
    • D.7 Outras transferencias correntes
    • D.9 Transferencias de capital
  • 3.3 Cobertura por sectores
   • A información cobre o sector administracións públicas. O SEC 2010 define este sector como o conxunto de unidades institucionais que son produtores non de mercado cuxa produción se destina ao consumo individual ou colectivo, que se financian mediante pagos obrigatorios efectuados por unidades pertencentes a outros sectores e que efectúan operacións de redistribución da renda e da riqueza nacional.
  • 3.4 Conceptos e definicións estatísticos
   • Os conceptos e definicións relativos a operacións económicas atópanse recollidos no SEC 2010.
  • 3.5 Unidade estatística
   • A unidade estatística é a unidade institucional tal e como se define no SEC 2010. Nesta operación considéranse as unidades institucionais clasificadas no sector administracións públicas e os seus subsectores.

    Os exemplos que cita o SEC como unidades institucionais incluídas no sector S.13 son os seguintes:

    a) as unidades das administracións públicas creadas legalmente con obxecto de exercer unha autoridade xudicial sobre outras unidades no territorio económico, e administrar e financiar unha serie de actividades, principalmente fornecendo á colectividade bens e servizos non de mercado;

    b) unha institución ou cuasisociedad das administracións públicas, se a súa produción é principalmente non de mercado e está controlada por unha unidade das administracións públicas;

    c) as institucións sen fins de lucro dotadas de personalidade xurídica que son produtores non de mercado e están controladas polas administracións públicas;

    d) os fondos de pensións autónomos, en caso de ter unha obriga legal de contribución, e cando as administracións públicas xestionan os fondos no que respecta á fixación e aprobación das cotizacións e as prestacións.

  • 3.6 Poboación estatística
   • A poboación obxectivo é o sector administracións públicas e os seus subsectores.
  • 3.7 Ambito xeográfico
   • Nacional.
  • 3.8 Cobertura temporal
   • As series cobren de 1995
  • 3.9 Período basee
   • Non aplicable.
 • 4. Unidade de medida
  • 4.1 Unidade de medida
   • Os datos mídense en millóns de euros. Estas táboas tamén se publican en porcentaxes do PIB para facilitar o seu comparabilidad.
 • 5. Período de referencia
  • 5.1 Período de referencia
   • Para as Operacións non financeiras anuais do sector administracións públicas e os seus subsectores o período é anual. Para as operacións non financeiras trimestrais do sector administracións públicas e os seus subsectores o período é trimestral.
 • 6. Mandato institucional
  • 6.1 Actos xurídicos e outros acordos
   • A recollida, tratamento e difusión dos datos das operacións estatísticas para fins estatais réxese polo establecido na Lei 12/1989, do 9 de maio, da Función Estatística Pública (LFEP), e na Disposición Adicional Cuarta da Lei 4/1990, do 29 de xuño. Na LFEP establécese que o Plan Estatístico Nacional é o principal instrumento ordenador da actividade estatística da Administración do Estado e contén as estatísticas que han de elaborarse no cuadrienio polos servizos da Administración do Estado ou calquera outras entidades dependentes dela. Todas as estatísticas incluídas no Plan Estatístico Nacional son estatísticas para fins estatais e de enchemento obrigatorio. Esta operación é unha estatística para fins estatais e está incluída no Plan Estatístico Nacional 2021-2024.

    A Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria (LGP) no seu artigo 125.2 g) dispón: A Intervención Xeral da Administración do Estado é o centro xestor da contabilidade pública, ao que compete elaborar as contas nacionais das unidades que compoñen o sector das Administracións públicas, de acordo aos criterios de delimitación institucional e imputación de operacións establecidos no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais. Ademais, no seu artigo 133 establece: Para efectos do disposto nos parágrafos g), h) e i) do apartado 2 do artigo 125, as unidades públicas estarán obrigadas a proporcionar a colaboración e información necesaria para a elaboración das contas Económicas do sector público e canta información, no ámbito da contabilidade nacional das unidades públicas, sexa fixada pola normativa interna e comunitaria.

    O Regulamento (UE) n° 549/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, relativo ao Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea esixe dúas transmisións anuais da información recollida na operación anual (Táboa 2 do Programa de Transmisións) para o total do sector e os seus subsectores.

    A transmisión da información trimestral do sector administracións públicas á Comisión está regulada nos seguintes regulamentos:

    - Regulamento (CE) nº 1221/2002 do Parlamento Europeo e do Consello do 10 de xuño de 2002 sobre contas non financeiras trimestrais das administracións públicas.

    - Regulamento (CE) nº 1161/2005 do Parlamento Europeo e do Consello do 6 de xullo de 2005 sobre a elaboración de contas non financeiras trimestrais por sector institucional.

    - Regulamento (CE) nº 264/2000 da Comisión do 3 de febreiro de 2000 sobre a aplicación do Regulamento (CE) nº 2223/96 do Consello no relativo ás estatísticas a curto prazo sobre finanzas públicas.

    Ademais, a Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, esixe a publicación en termos de contabilidade nacional das contas mensuais do subsector administración rexional e as trimestrais do subsector administración local a partir de 2013.

  • 6.2 Repartición de datos
   • Os intercambios de datos entre os servizos estatísticos do Estado (INE, departamentos ministeriais, organismos autónomos e entidades públicas da Administración do Estado), así como entre estes e os servizos estatísticos das Comunidades Autónomas para o desenvolvemento das estatísticas a eles encomendadas regúlanse na LFEP. A LFEP establece, tamén, os mecanismos de coordinación estatística entre administracións, así como a celebración de acordos de cooperación cando iso se considere oportuno.
 • 7. Confidencialidade
  • 7.1 Política de confidencialidade
   • A Lei 12/1989, do 9 de maio, da Función Estatística Pública obriga ao IGAE como servizo estatístico a non difundir en ningún caso os datos persoais calquera que sexa a súa orixe. Enténdese que son datos persoais os referentes a persoas físicas ou xurídicas que ou ben permitan a identificación inmediata dos interesados, ou ben conduzan pola súa estrutura, contido ou grao de desagregación á identificación indirecta dos mesmos.

    Do mesmo xeito, o Regulamento (CE) nº 223/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de marzo de 2009, relativo á estatística europea establece a necesidade de establecer principios e orientacións comúns que garantan a confidencialidade dos datos utilizados para elaborar estatísticas europeas e o acceso a eses datos confidenciais, tendo en conta do progreso técnico e das necesidades dos usuarios nunha sociedade democrática.

  • 7.2 Tratamento de datos confidenciais
   • Os datos trátanse de forma confidencial durante o proceso de recollida e validación ata a súa publicación.

    Ademais, convén sinalar que as Operacións non financeiras do sector administracións públicas é unha estatística de síntese na que os datos persoais, neste caso referentes a persoas xurídicas, utilizados preséntanse agregados en sectores ou subsectores das administracións públicas, feito que impide a identificación da información asociada a unidades individuais.

 • 8. Política de difusión
  • 8.1 Calendario de difusión
   • O calendario de datas de difusión das estatísticas publícase no mes de xaneiro na páxina web do IGAE.
  • 8.2 Acceso ao calendario de difusión
  • 8.3 Acceso ao usuario
   • A difusión desta estatística é a mesma para todos os usuarios, no momento da súa publicación.

    No entanto, os datos recolleitos nas Operacións non financeiras do sector administracións públicas, anual e trimestral, proporciónanse previamente á súa publicación, baixo embargo, ao Instituto Nacional de Estatística para a incorporación desta información na Contabilidade Nacional Anual/Trimestral de España.

 • 9. Frecuencia da difusión
  • 9.1 Frecuencia da difusión
   • A periodicidade da difusión destas dúas estatísticas é a seguinte:

    - Operacións Non Financeiras Anuais do Sector Administracións Públicas e os seus Subsectores:

    Publícase dúas veces ao ano, en marzo e en setembro

    - Operacións Non Financeiras Trimestrais do Sector Administracións Públicas e os seus Subsectores:

    Publícase trimestralmente
 • 10. Accesibilidade e claridade
 • 11. Xestión de calidade
  • 11.1 Garantía de calidade
   • Código de Boas Prácticas das Estatísticas Europeas.
  • 11.2 Avaliación de calidade
   • Ao transmitir esta información no marco do Programa de Transmisións do SEC 2010, Eurostat realiza un seguimento avaliando a coherencia, consistencia e viabilidade dos datos transmitidos. Neste proceso, remítense aclaracións á evolución dos datos cando son requiridas.

    Eurostat en Visítalas Diálogo que realiza aos Estados membros revisa os datos das estatísticas das finanzas públicas.

 • 12. Relevancia
  • 12.1 Necesidades do usuario
   • Esta información utilízase para a análise das finanzas públicas dos Estados membros. En particular, a composición dos ingresos e gastos e a súa evolución no tempo. Os principais usuarios son usuarios institucionais, especialmente a ECFIN, dirección encargada das políticas da UE sobre finanzas públicas e estabilidade financeira, entre outras.
  • 12.2 Satisfacción do usuario
   • Non dispoñible.
  • 12.3 Exhaustividad
   • Esta operación cumpre todos os requisitos esixidos no Programa de Transmisións SEC 2010, Táboa 2 Principais agregados das administracións públicas, información anual, así como coa transmisión dos datos trimestrais á Comisión.

    Ademais, esta información publícase tamén por comunidade autónoma.

 • 13. Acuracidad e fiabilidade
  • 13.1 Acuracidad global
   • As Operacións non financeiras son unha operación de síntese que se elabora con información procedente de todas as unidades clasificadas no sector administracións públicas. Os datos asócianse cun alto nivel de acuracidad global.
  • 13.2 Erros de mostraxe
   • Non aplicable.
  • 13.3 Erros alleos á mostraxe
   • Non aplicable.
 • 14. Oportunidade e puntualidade
  • 14.1 Oportunidade
   • A publicación, e transmisión a Eurostat, destas estatísticas é a seguinte:

    - Operacións Non Financeiras Anuais do Sector Administracións Públicas e os seus Subsectores:

    Información do ano t: En t+3 meses datos avance, en t+9 datos provisionais e en t+21 datos definitivos.

    - Operacións Non Financeiras Trimestrais do Sector Administracións Públicas e os seus Subsectores:

    Información do trimestre T: En T+3 meses.

  • 14.2 Puntualidade
   • O IGAE publica esta estatística na data establecida no calendario.
 • 15. Coherencia e Comparabilidad
  • 15.1 Comparabilidad xeográfica
   • As operacións económicas de ingresos e gastos rexístranse de acordo con o Regulamento SEC 2010 o que asegura un alto grao de comparabilidad cos Estados membros. Ademais, a estrutura do SEC 2010 é coherente coas directrices internacionais sobre contabilidade nacional establecidas no Sistema de Contas Nacionais de 2008 (SCN 2008), o que permite tamén a comparabilidad con outros países.
  • 15.2 Comparabilidad temporal
   • A serie desta estatística é comparable no tempo, dado que o SEC 2010, e en particular o Programa de Transmisións deste Regulamento, esixe a transmisión desta información desde 1995 cos criterios establecidos no SEC 2010.
  • 15.3 Coherencia - cruce de sectores
   • Os datos das operacións económicas, de ingresos e gastos, recollidos nesta estatística son consistentes cos rexistrados en todas as estatísticas de finanzas públicas e PDE. En particular, os datos trimestrais son coherentes cos datos anuais dado que a actualización da información anual trasládase inmediatamente á información trimestral.
  • 15.4 Coherencia - interna
   • Actualmente está asegurada.
 • 16. Custos e carga
  • 16.1 Custos e carga
   • Os custos asociados á produción destas estatísticas (trimestrais e anuais) estímanse en 785,2 miles de euros, previstos no Orzamento do Ministerio de Facenda.
 • 17. Revisión de datos
  • 17.1 Revisión de datos - Política
   • A política xeral de revisión de datos relativos ás Estatísticas das Finanzas Públicas do IGAE é revisar os datos publicados correspondentes ao ano t (anuais ou trimestrais) ata o último trimestre do ano t+2, ano en que os datos incorporados na información estatística teñen o carácter de definitivos.
  • 17.2 Revisión de datos - Práctica
   • A práctica de revisión de datos nestas estatísticas é a seguinte:

    - Operacións Non Financeiras Anuais do Sector Administracións Públicas e os seus Subsectores:

    A información do ano t publicada en t+3 meses contén datos avance. En t+9 os datos son provisionais e en t+21 os datos son definitivos. O carácter definitivo dos datos alcánzase unha vez incorporada toda a información das distintas administracións. En particular, a Conta Xeral é a última información dispoñible sobre a actividade económico-financeira realizada polas distintas administracións.

    - Operacións Non Financeiras Trimestrais do Sector Administracións Públicas e os seus Subsectores:

    A información do trimestre T do ano t publicar en T+3 meses. Cada vez que se publica un novo trimestre revísanse, de ser necesario, os trimestres anteriores do exercicio. A serie trimestral adquire o carácter de definitivo en t+21 meses (setembro do ano t+2).

 • 18. Tratamento estatístico
  • 18.1 Datos de orixe
   • As fontes de información utilizadas para a elaboración destas operacións estatísticas son datos administrativos e información económico-financeira das empresas públicas clasificadas no sector administracións públicas.

    A información cobre o total de unidades clasificadas no sector administracións públicas tal e como se define no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais (SEC 2010). En particular, os datos de orixe utilizados son a información contable e orzamentaria do Estado e a Seguridade Social; cuestionarios normalizados relativos á información orzamentaria e información contable e extrapresupuestaria de cada administración autonómica e local; estados contables (balances e contas de perdas e ganancias) das unidades non sometidas ao orzamento, pero incluídas no sector administracións públicas (S.13); e a Conta Xeral de cada administración, comprensiva de toda a información orzamentaria e contable realizada durante o exercicio.

  • 18.2 Frecuencia da recollida de datos
   • A frecuencia coa que se obtén a información das Operacións non financeiras anuais é anual e a relativa ás operacións non financeiras trimestrais é trimestral.
  • 18.3 Recollida de datos
   • Os datos administrativos relativos ao Estado están centralizados no Sistema de Información Contable (SIC) e os da Seguridade Social no Sistema de Información Contable da Seguridade Social (SICOSS). Para o resto de unidades que se inclúen no sector público estatal (sector público estatal e fundacional), a información económico-financeira atópase dispoñible na aplicación CICEP.rede que inclúe as contas anuais, informe de auditoría, estados financeiros intermedios, etc. A información económico-financeira necesaria para esta operación estatística cuberta polas Comunidades Autónomas está recollida na Central de Información de Comunidades Autónomas (CIMCA) e a relativa a Corporacións Locais en SICEL (Sistema de Información Contable de Entidades locais). Por último, disponse da Conta Xeral de cada administración, comprensiva de toda a información orzamentaria e contable realizada durante o exercicio.
  • 18.4 Validación de datos
   • O proceso de validación consiste en verificacións aritméticas e coherencia coa información relativa ao sector administracións públicas proporcionada no marco das Estatísticas das Finanzas Públicas.
  • 18.5 Compilación de datos
   • Os traballos a realizar para a elaboración desta operación estatística varían en función de dous tipos de unidades, as sometidas a orzamento limitativo e contabilidade pública, e as que non o están. No primeiro grupo, os ingresos e gastos recolleitos nos distintos conceptos/subconceptos orzamentarios asígnanse ás distintas operacións de contabilidade nacional, atendendo á súa natureza económica segundo os criterios do SEC. Nunha segunda etapa, as Operacións Non Financeiras (ingresos e gastos) do Sector Administracións Públicas cuantifícanse, aplicando os criterios de rexistro establecidos no SEC.

    No caso daquelas entidades públicas sometidas ao Plan Xeral de Contabilidade da Empresa Española ou a algunha das súas adaptacións, clasificadas no sector administracións públicas a identificación e cuantificación das súas operacións, para efectos de contabilidade nacional, realízase a partir da información que figura na súa conta de perdas e ganancias, variacións do balance, memoria e cuestionarios adicionais solicitados para o efecto.

    Por último, para cada subsector analízase a unidade de contrapartida das operacións intereses, transferencias correntes e transferencias de capital, tanto en ingresos como en gastos, de forma que no sector S.13 cada operación é a suma dos datos de cada subsector, excepto para as citadas operacións que se consolidan entre subsectores.

  • 18.6 Axuste
   • Non se realizan axustes.
 • 19. Observacións
  • 19.1 Observacións