Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Contas trimestrais non financeiras das administracións públicas

Esta publicación recolle as operacións non financeiras realizadas no trimestre de referencia, en termos da contabilidade nacional, tanto polo conxunto do sector das administracións públicas (S.13) como polos subsectores que o integran: Administración central (S.1311), formado polo Estado e os organismos da Administración central; Administración rexional (S.1312), proporcionando o detalle para cada unha das comunidades autónomas; Administración local (S.1313) e Fondos da Seguridade Social (S.1314). Os criterios metodolóxicos utilizados para a delimitación institucional e para o rexistro e imputación das operacións corresponden ao establecido polo Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea (SEC 2010), Revisión Estatística 2019.