Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Serie trimestral. Operacións non financeiras do subsector Administración Rexional. Detalle por comunidade autónoma

Preséntanse as operacións non financeiras, en termos da contabilidade nacional, realizadas con periodicidade trimestral polo subsector Administración Rexional (S.1312), así como por cada unha das comunidades autónomas. A imputación de operacións e a delimitación institucional efectuouse de acordo coas normas e criterios do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea (SEC 2010), Revisión Estatística 2019.