Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Serie trimestral. Operacións non financeiras do subsector Administración rexional. Detalle por comunidades

Se presentan las operaciones no financieras, en términos de la contabilidad nacional, realizadas con periodicidad trimestral por el subsector Administración Regional (S.1312), así como por cada una de las comunidades autónomas. A imputación de operacións e a delimitación institucional efectuouse de acordo coas normas e criterios do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea (SEC 2010), Revisión Estatística 2019.