Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria
  • Inicio

Intervención Xeral da Administración do Estado

Logo IGAE

A Intervención Xeral da Administración do Estado (IGAE) é o órgano de control interno do sector público estatal e o centro directivo e xestor da contabilidade pública.

Como órgano de control, o IGAE é a encargada de verificar, mediante o control previo de legalidade, o control financeiro permanente, a auditoría pública e o control financeiro de subvencións, que a actividade económico-financeira do sector público estatal se adecua aos principios de legalidade, economía, eficiencia e eficacia.

Como centro xestor e directivo da contabilidade pública compételle proporcionar información contable fiable, completa, profesional e independente sobre a xestión pública. E neste sentido ten a responsabilidade de elaborar as contas económicas do sector público segundo a metodoloxía do Sistema Europeo de Contas Nacionais, cuxo máis concreto e específico resultado é a determinación da cifra, fundamental na vida económica da nación, de déficit público, tanto do total das Administracións Públicas como de cada un dos seus subsectores.

A través destas páxinas pode acceder ás diversas publicacións, estatísticas e informes realizados polo IGAE, reflexo das funcións arriba enumeradas e á normativa actualizada no ámbito de control económico- financeiro e da contabilidade pública, directamente ou a través das súas bases de datos propias.

 

Novidades