Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Impostos e cotizacións sociais

Informe Metodolóxico Estandarizado

 • 1. Contacto
  • 1.1 Organización de contacto
   • Intervención Xeral da Administración do Estado
  • 1.2 Unidade de contacto
   • Oficina Nacional de Contabilidade
  • 1.5 Enderezo postal de contacto
   • Mateo Inurria 15, 28036 Madrid
 • 2. Actualización de metadatos
  • 2.1 Última validación de metadatos
   • 15/02/2023
  • 2.2 Última difusión de metadatos
   • 15/02/2023
  • 2.3 Última actualización de metadatos
   • 15/02/2023
 • 3. Presentación estatística
  • 3.1 Descrición dos datos
   • Esta estatística elabórase seguindo a metodoloxía do Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais (SEC 2010). Proporciona información detallada dos ingresos por impostos e cotizacións sociais do sector Administracións públicas e dos seus subsectores, de acordo con a clasificación económica establecida no SEC. Ademais, para cada rúbrica do SEC, especifícanse os ingresos por tipo de imposto e cotización social, seguindo a denominación nacional, e subsector receptor dos mesmos. Esta táboa presenta os ingresos fiscais de maneira harmonizada e comparable entre os diferentes Estados membros.

    O detalle de impostos rexistrados no subsector Administración rexional móstrase tamén para cada unha das comunidades autónomas a partir do ano 2012.

    O maior nivel de agregación dos ingresos fiscais que presenta o SEC corresponde ás operacións: Impostos sobre a produción e as importacións, Impostos correntes sobre a renda, o patrimonio, etc., Impostos sobre o capital e Cotizacións sociais netas.

  • 3.2 Sistemas de clasificación
   • Os sistemas de clasificación utilizados son os establecidos no SEC 2010:
   • Sector administracións públicas e os seus subsectores:
    • S.13 Administracións públicas
     • S.1311 Administración central
     • S.1312 Administración rexional
     • S.1313 Administración local
     • S.1314 Fondos da seguridade social
   • Clasificación económica de impostos e cotizacións sociais:
    • D.2 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCIÓN E As IMPORTACIÓNS
     • D.21 Impostos sobre os produtos
      • D.211 Impostos do tipo valor engadido
      • D.212 Impostos e dereitos sobre as importacións, excluído o IVE
       • D.2121 Dereitos de importación
       • D.2122 Impostos sobre as importacións, excluídos o IVE e os dereitos de importación
      • D.214 Impostos sobre os produtos, excluídos o IVE e os impostos sobre as importacións
     • D.29 Outros impostos sobre a produción
    • D.5 IMPOSTOS CORRENTES SOBRE A RENDA, O PATRIMONIO, Etc.
     • D.51 Impostos sobre a renda
     • D.59 Outros impostos correntes
    • D.91 IMPOSTOS SOBRE O CAPITAL
    • D.611 Cotizacións sociais efectivas a cargo dos empregadores
    • D.612 Cotizacións sociais imputadas a cargo dos empregadores
    • D.613 Cotizacións sociais efectivas a cargo dos fogares
  • 3.3 Cobertura por sectores
   • A información cobre o sector administracións públicas. O SEC 2010 define este sector como o conxunto de unidades institucionais que son produtores non de mercado cuxa produción se destina ao consumo individual ou colectivo, que se financian mediante pagos obrigatorios efectuados por unidades pertencentes a outros sectores e que efectúan operacións de redistribución da renda e da riqueza nacional.

  • 3.4 Conceptos e definicións estatísticos
   • Os conceptos e definicións estatísticos dos distintos tipos de impostos e cotizacións sociais atópanse recollidos no SEC 2010. Esta operación estatística detalla, para cada unha das operacións anteriores, as denominacións nacionais dos recursos do sector administracións públicas, e os seus subsectores, que se asignan a estas operacións económicas.

  • 3.5 Unidade estatística
   • A unidade estatística é a unidade institucional tal e como se define no SEC 2010. Nesta operación considéranse as unidades institucionais clasificadas no sector administracións públicas e os seus subsectores.

    Os exemplos que cita o SEC como unidades institucionais incluídas no sector S.13 son os seguintes:

    a) as unidades das administracións públicas creadas legalmente con obxecto de exercer unha autoridade xudicial sobre outras unidades no territorio económico, e administrar e financiar unha serie de actividades, principalmente fornecendo á colectividade bens e servizos non de mercado;

    b) unha institución ou cuasisociedad das administracións públicas, se a súa produción é principalmente non de mercado e está controlada por unha unidade das administracións públicas;

    c) as institucións sen fins de lucro dotadas de personalidade xurídica que son produtores non de mercado e están controladas polas administracións públicas;

    d) os fondos de pensións autónomos, en caso de ter unha obriga legal de contribución, e cando as administracións públicas xestionan os fondos no que respecta á fixación e aprobación das cotizacións e as prestacións.

  • 3.6 Poboación estatística
   • A poboación estatística obxectivo desta operación estatística son as unidades incluídas no sector administracións públicas, clasificadas por subsectores.
  • 3.7 Ambito xeográfico
   • Nacional.
  • 3.8 Cobertura temporal
   • A serie impostos e cotizacións sociais publicada no ano t cobre o período comprendido entre 1995 e o ano t-1.

    Os datos por comunidade autónoma publícanse desde o ano 2012 en diante.

  • 3.9 Período basee
   • Non aplicable.
 • 4. Unidade de medida
  • 4.1 Unidade de medida
   • Trátase dunha operación estatística que mide niveis de ingresos fiscais, de acordo con as definicións do SEC, expresados en millóns de euros, por subsectores do sector administracións públicas. Esta táboa tamén se publica en porcentaxes do PIB para facilitar o seu comparabilidad.

 • 5. Período de referencia
  • 5.1 Período de referencia
   • O período de referencia é o ano natural.
 • 6. Mandato institucional
  • 6.1 Actos xurídicos e outros acordos
   • A recollida, tratamento e difusión dos datos das operacións estatísticas para fins estatais réxese polo establecido na Lei 12/1989, do 9 de maio, da Función Estatística Pública (LFEP), e na Disposición Adicional Cuarta da Lei 4/1990, do 29 de xuño. Na LFEP establécese que o Plan Estatístico Nacional é o principal instrumento ordenador da actividade estatística da Administración do Estado e contén as estatísticas que han de elaborarse no cuadrienio polos servizos da Administración do Estado ou calquera outras entidades dependentes dela. Todas as estatísticas incluídas no Plan Estatístico Nacional son estatísticas para fins estatais e de enchemento obrigatorio. Esta operación é unha estatística para fins estatais e está incluída no Plan Estatístico Nacional 2021-2024.

    A Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria (LGP) no seu artigo 125.2 g) dispón: A Intervención Xeral da Administración do Estado é o centro xestor da contabilidade pública, ao que compete elaborar as contas nacionais das unidades que compoñen o sector das Administracións públicas, de acordo aos criterios de delimitación institucional e imputación de operacións establecidos no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais. Ademais, no seu artigo 133 establece: Para efectos do disposto nos parágrafos g), h) e i) do apartado 2 do artigo 125, as unidades públicas estarán obrigadas a proporcionar a colaboración e información necesaria para a elaboración das contas Económicas do sector público e canta información, no ámbito da contabilidade nacional das unidades públicas, sexa fixada pola normativa interna e comunitaria.

    A elaboración e transmisión dos Impostos e cotizacións sociais do sector administracións públicas xunto cos que son recurso do subsector Institucións e organismos da Unión Europea está establecida no Anexo B do Regulamento (UE) n° 549/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, relativo ao Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea (Táboa 9).

  • 6.2 Repartición de datos
   • Os intercambios de datos entre os servizos estatísticos do Estado (INE, departamentos ministeriais, organismos autónomos e entidades públicas da Administración do Estado), así como entre estes e os servizos estatísticos das Comunidades Autónomas para o desenvolvemento das estatísticas a eles encomendadas regúlanse na LFEP. A LFEP establece, tamén, os mecanismos de coordinación estatística entre administracións, así como a celebración de acordos de cooperación cando iso se considere oportuno.

 • 7. Confidencialidade
  • 7.1 Política de confidencialidade
   • A Lei 12/1989, do 9 de maio, da Función Estatística Pública obriga ao IGAE como servizo estatístico a non difundir en ningún caso os datos persoais calquera que sexa a súa orixe. Enténdese que son datos persoais os referentes a persoas físicas ou xurídicas que ou ben permitan a identificación inmediata dos interesados, ou ben conduzan pola súa estrutura, contido ou grao de desagregación á identificación indirecta dos mesmos.

    Do mesmo xeito, o Regulamento (CE) nº 223/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de marzo de 2009, relativo á estatística europea establece a necesidade de establecer principios e orientacións comúns que garantan a confidencialidade dos datos utilizados para elaborar estatísticas europeas e o acceso a eses datos confidenciais, tendo en conta do progreso técnico e das necesidades dos usuarios nunha sociedade democrática.

  • 7.2 Tratamento de datos confidenciais
   • Os datos trátanse de forma confidencial durante o proceso de recollida e validación ata a súa publicación.

    Ademais, convén sinalar que os Impostos e cotizacións sociais recursos das administracións públicas é unha estatística de síntese na que os datos persoais, neste caso referentes a persoas xurídicas, utilizados preséntanse agregados en sectores ou subsectores das administracións públicas, feito que impide a identificación da información asociada a unidades individuais.

 • 8. Política de difusión
  • 8.1 Calendario de difusión
   • O calendario de datas de difusión das estatísticas publícase no mes de xaneiro na páxina web do IGAE.
  • 8.2 Acceso ao calendario de difusión
  • 8.3 Acceso ao usuario
   • A difusión desta estatística é a mesma para todos os usuarios, no momento da súa publicación.

    No entanto, os datos recolleitos en Impostos e cotizacións sociais do sector administracións públicas proporciónanse previamente á súa publicación, baixo embargo, ao Instituto Nacional de Estatística para a incorporación desta información na Contabilidade Nacional Anual de España e a Eurostat para a súa validación.

 • 9. Frecuencia da difusión
  • 9.1 Frecuencia da difusión
   • Anual.

 • 10. Accesibilidade e claridade
 • 11. Xestión de calidade
  • 11.1 Garantía de calidade
   • Código de Boas Prácticas das Estatísticas Europeas.
  • 11.2 Avaliación de calidade
   • Anualmente, ao transmitir esta información no marco do Programa de Transmisións do SEC 2010, Eurostat realiza un seguimento avaliando a coherencia, consistencia e viabilidade dos datos transmitidos. Neste proceso, remítense aclaracións á evolución dos datos cando son requiridas.

    Eurostat en Visítalas Diálogo que realiza aos Estados membros revisa os datos das estatísticas das finanzas públicas.

 • 12. Relevancia
  • 12.1 Necesidades do usuario
   • A información sobre ingresos por impostos e cotizacións sociais é determinante para a análise da política fiscal. Os datos recolleitos nesta táboa permiten determinar tanto a carga fiscal da economía como a súa distribución por bases fiscais. Os principais usuarios son os analistas da política fiscal, a DX TAXUD, etc.

  • 12.2 Satisfacción do usuario
   • Non dispoñible.
  • 12.3 Exhaustividad
   • Esta operación cumpre os requisitos obrigatorios esixidos no Programa de Transmisións SEC 2010 relativos aos impostos e cotizacións sociais do sector administracións públicas e os seus subsectores.

    Ademais, a información do subsector administración rexional publícase por comunidade autónoma.

 • 13. Acuracidad e fiabilidade
  • 13.1 Acuracidad global
   • Impostos e cotizacións sociais é unha operación estatística de síntese que se elabora con información orzamentaria e Contas xerais de todas as unidades clasificadas no sector administracións públicas sometidas a orzamento limitativo e Plan Xeral de Contabilidade pública, e un número moi reducido de unidades suxeitas ao Plan Xeral de Contabilidade de empresas. Os datos asócianse cun alto nivel de acuracidad global.

  • 13.2 Erros de mostraxe
   • Non aplicable.
  • 13.3 Erros alleos á mostraxe
   • Non aplicable.
 • 14. Oportunidade e puntualidade
  • 14.1 Oportunidade
   • A transmisión obrigatoria desta operación é t+9 meses despois do ano de referencia. En t+9, a información do ano t é provisional. En t+21 os datos son definitivos.

  • 14.2 Puntualidade
   • O IGAE publica esta estatística na data establecida no calendario, coincidindo co prazo fixado no Programa de Transmisións.

 • 15. Coherencia e Comparabilidad
  • 15.1 Comparabilidad xeográfica
   • O SEC 2010 adopta a forma de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello para garantir que os conceptos, metodoloxía e regras contables aplíquense estritamente e deste xeito asegurar a comparabilidad entre os Estados membros. Os impostos e cotizacións sociais rexístranse de acordo con o establecido no SEC 2010, o que asegura un alto grao de comparabilidad.

  • 15.2 Comparabilidad temporal
   • A serie desta estatística é comparable no tempo, dado que o SEC 2010, e en particular o Programa de Transmisións deste Regulamento, esixe a elaboración da táboa de ingresos por Impostos e cotizacións sociais, para o sector administracións públicas e os seus subsectores, desde o ano 1995.

    A información complementaria que publica o IGAE, proporcionando os datos por comunidade autónoma, comeza no ano 2012.

  • 15.3 Coherencia - cruce de sectores
   • Os datos de ingresos por impostos e cotizacións sociais recollidos nesta estatística son consistentes cos rexistrados en todas as estatísticas de finanzas públicas e PDE. Ademais, esta información de impostos e cotizacións sociais incorpórase na Contabilidade Nacional.

  • 15.4 Coherencia - interna
   • A coherencia interna está asegurada.
 • 16. Custos e carga
  • 16.1 Custos e carga
   • La estimación do crédito orzamentario necesario para elaborar esta operación ascende 41,40 miles de euros, previstos no Orzamento do Ministerio de Facenda.
 • 17. Revisión de datos
  • 17.1 Revisión de datos - Política
   • A política xeral de revisión de datos relativos ás Estatísticas das Finanzas Públicas do IGAE é revisar os datos publicados en t+1, correspondentes ao ano t, ata o último trimestre do ano t+2, ano en que os datos incorporados na información estatística teñen o carácter de definitivos.

  • 17.2 Revisión de datos - Práctica
   • Nesta operación estatística, os datos do ano t, publicados en t+9, son provisionais. Os publicados en t+21 teñen o carácter de definitivos.

 • 18. Tratamento estatístico
  • 18.1 Datos de orixe
   • As fontes de información utilizadas para a elaboración desta operación estatística son datos administrativos e información económico-financeira das empresas públicas clasificadas no sector administracións públicas.

    A información cobre o total de unidades clasificadas no sector administracións públicas tal e como se define no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais (SEC 2010). En particular, os datos de orixe utilizados son a información contable e Orzamento de ingresos do Estado e da Seguridade Social; cuestionarios normalizados relativos á información orzamentaria e información contable e extrapresupuestaria de cada administración autonómica e local; estados contables (balances e contas de perdas e ganancias) das unidades non sometidas a orzamento, pero incluídas no sector administracións públicas (S.13); e a Conta Xeral de cada administración, comprensiva de toda a información orzamentaria e contable realizada durante o exercicio.

  • 18.2 Frecuencia da recollida de datos
   • Anual.
  • 18.3 Recollida de datos
   • Os datos administrativos relativos ao Estado están centralizados no Sistema de Información Contable (SIC) e os da Seguridade Social no Sistema de Información Contable da Seguridade Social (SICOSS). Para o resto de unidades que se inclúen no sector público estatal (sector público estatal e fundacional), a información económico-financeira atópase dispoñible na aplicación CICEP.rede que inclúe as contas anuais, informe de auditoría, estados financeiros intermedios, etc. A información económico-financeira necesaria para esta operación estatística cuberta polas Comunidades Autónomas está recollida na Central de Información de Comunidades Autónomas (CIMCA) e a relativa a Corporacións Locais en SICEL (Sistema de Información Contable de Entidades locais). Por último, disponse da Conta Xeral de cada administración, comprensiva de toda a información orzamentaria e contable realizada durante o exercicio.

  • 18.4 Validación de datos
   • O proceso de validación consiste en verificacións aritméticas e coherencia coa información relativa ao sector administracións públicas proporcionada no marco das Estatísticas das Finanzas Públicas.

  • 18.5 Compilación de datos
   • A asignación dos ingresos orzamentarios ás distintas operacións de Impostos e Cotizacións Sociais previstas no SEC baséase na clasificación económica do orzamento, e na análise da normativa propia de cada recurso. Así, en primeiro lugar, os distintos conceptos/subconceptos de ingresos recolleitos no Orzamento asígnanse ás operacións de Impostos e Cotizacións Sociais definidas no SEC, atendendo á súa natureza económica, para o que se estuda a clasificación orzamentaria e, no seu caso, a normativa específica de cada ingreso.

    En particular, o recolleito no orzamento de ingresos das distintas unidades nos capítulos 1 Impostos directos e cotizacións sociais e 2 Impostos indirectos clasifícase como imposto (ou cotizacións sociais no caso da Seguridade Social) de acordo con as categorías establecidas no SEC 2010 e as súas normas de valoración. No seu caso, estúdase a normativa propia de cada ingreso para realizar esta asignación.

    As taxas rexistradas no capítulo 3 analízanse para determinar se, segundo os criterios establecidos no SEC, supoñen un imposto ou unha compra de servizos á administración. Aquelas clasificadas como impostos, posteriormente, asígnanse ás correspondentes rúbricas do SEC.

    En certos casos, determinados ingresos dos capítulos 4 e 5 rexístranse como impostos. Un exemplo sería os ingresos por poxas de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro que se clasifican en contabilidade nacional na operación D.29 Outros impostos sobre a produción.

    Nunha segunda etapa, as operacións de Impostos e Cotizacións Sociais cuantifícanse cada ano, aplicando os criterios de rexistro establecidos no SEC. Para iso se parte dos importes recolleitos como dereitos liquidados e recadación nos distintos conceptos/subconceptos da clasificación económica do Orzamento de ingresos.

    Con carácter xeral é posible asignar cada concepto/subconcepto do orzamento de ingresos a unha operación concreta definida no SEC. No entanto, poden darse situacións especiais, nas que unha determinada figura impositiva, recollida nun único concepto/subconcepto orzamentario, grave feitos económicos diferenciados que, segundo o SEC, deben asignarse a operacións distintas. Por exemplo, no subsector administración local, os ingresos do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica segundo o SEC deben asignarse á operación D.29 Outros impostos sobre a produción se o vehículo utilízase no proceso de produción e na operación D.59 Outros impostos correntes se o vehículo é propiedade dun fogar que o utiliza con fins non produtivos. Nestes casos, a distribución do imposto en distintas operacións realízase a partir da análise concreta de cada situación. En particular, a repartición do IVTM, realízase atendendo á estatística elaborada pola Dirección Xeral de Tráfico en relación co parque de vehículos existente.

    Excepcionalmente, algunhas entidades públicas, sometidas ao Plan Xeral de Contabilidade da Empresa Española ou a algunha das súas adaptacións, que están clasificadas no sector administracións públicas recadan ingresos que, conforme aos criterios do SEC, deben rexistrarse como impostos. Neste caso, a clasificación dos este ingresos realízase atendendo á normativa reguladora dos mesmos e á actividade da unidade, descrita na Memoria. A cuantificación realízase coa información que figura na conta de perdas e ganancias, estados de fluxos de efectivo e cuestionarios adicionais, cando cumpra. Este sería o caso, por exemplo, do Fondo de Garantía de Depósitos das Entidades de Crédito no que os ingresos percibidos rexístranse en contabilidade nacional como impostos.

  • 18.6 Axuste
   • Non aplicable.
 • 19. Observacións
  • 19.1 Observacións