Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria
  • Inici

Intervenció General de l'Administració de l'Estat

Logo IGAE

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) és l'òrgan de control intern del sector públic estatal i el centre directiu i gestor de la comptabilitat pública.

Com a òrgan de control, la IGAE és l'encarregada de verificar, mitjançant el control previ de legalitat, el control financer permanent, l'auditoria pública i el control financer de subvencions, que l'activitat economicofinancera del sector públic estatal es adecua als principis de legalitat, economia, eficiència i eficàcia.

Com centro gestor i directiu de la comptabilitat pública li competeix proporcionar informació comptable fiable, completa, professional i independent sobre la gestió pública. I en aquest sentit té la responsabilitat d'elaborar els comptes econòmics del sector públic segons la metodologia del Sistema Europeu de Comptes Nacionals, que el seu més concret i específic resultat és la determinació de la xifra, fonamental en la vida econòmica de la nació, de dèficit públic, tant del total de les Administracions Públiques com de cadascun dels seus subsectors.

A través d'aquestes pàgines pot accedir a les diverses publicacions, estadístiques i informes realitzats per la IGAE, reflex de les funcions a dalt enumerades i a la normativa actualitzada en l'àmbit de control econòmic- financer i de la comptabilitat pública, directament o a través de les seves bases de dades pròpies.

Novetats