Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat Pública Local

La Intervenció General de l'Administració de l'Estat posa a la seva disposició aquesta secció, "Comptabilitat Pública Local",  des d'on podrà accedir a la informació relacionada amb la comptabilitat de les entitats locals i els seus organismes autònoms: normativa comptable, notes informatives, format normalitzat de comptes, aplicació BÁSICAL, guies per a l'obertura de la comptabilitat , fòrum de comptabilitat pública local, ...