Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Operacions no financeres mensuals consolidades dels subsectors de l`Administració Central, Administració Regional i Fons de la Seguretat Social. Detall per subsectors

Informe Metodològic Estandarditzat

 • 1. Contacte
  • 1.1 Organització de contacte
   • Intervenció General de l'Administració de l'Estat
  • 1.2 Unitat de contacte
   • Oficina Nacional de Comptabilitat
  • 1.5 Adreça postal de contacte
   • Mateo Inurria 15 - 28036 Madrid
 • 2. Actualització de metadades
  • 2.1 Última validació de metadades
   • 05/03/2021
  • 2.2 Última difusió de metadades
   • 12/03/2021
  • 2.3 Última actualització de metadades
   • 05/03/2021
 • 3. Presentació estadística
  • 3.1 Descripció de les dades
   • Aquesta operació és resultat de l'aplicació del principi de transparència establert en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en el marc del seguiment efectiu del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, i de la resta d'obligacions fiscals europees, del conjunt de les Administracions Públiques.

    L'estadística mostra mensualment mesurades de l'activitat econòmica dels subsectors administració central, administració regional i fons de la seguretat social. En particular, aquesta estadística presenta els ingressos i despeses, detallats per les operacions corrents i de capital d'una manera més apropiada per a l'anàlisi fiscal. La diferència entre els ingressos i despeses es denomina superàvit/dèficit (depenent del signe) de les administracions públiques (Protocol Nº 12 del TFUE). La informació es presenta també per al consolidat dels tres subsectors. A més, es publiquen les operacions no financeres mensuals de l'Estat i de cadascuna de les comunitats autònomes.

  • 3.2 Sistemes de classificació
   • Els sistemes de classificació són els establerts en el SEC 2010.
   • Subsectors del sector administracions públiques objecte d'aquesta estadística:
    • S.13 Administracions públiques
     • S.1311 Administració central
     • S.1312 Administració regional
     • S.1314 Fons de la seguretat social
   • Operacions no financeres:
    • P.11+P.12+P.131 Producció de mercat, per a ús final propi i pagaments per la producció no de mercat
    • P.2 Consums intermedis
    • P.3 Despesa en consum final
    • P.5 Formació Bruta de Capital
    • NP Adquisicions menys cessions d'actius no produïts
    • D.1 Remuneració d'assalariats
    • D.2 Impostos sobre la producció i les importacions
    • D.3 Subvencions
    • D.4 Rendes de la propietat
    • D.5 Impostos corrents sobre la renda, el patrimoni, etc.
    • D.6 Cotitzacions i prestacions socials
    • D.7 Altres transferències corrents
    • D.9 Transferències de capital
  • 3.3 Cobertura per sectors
   • La definició del SEC dels tres subsectors del sector administracions públiques inclosos en aquesta estadística són les següents:

    - Administració central: Aquest subsector comprèn tots els òrgans administratius de l'Estat i altres organismes centrals la competència dels quals s'estén normalment a la totalitat del territori econòmic, a excepció dels fons de la seguretat social de la pròpia administració central.

    - Administració regional: Aquest subsector està format pels tipus d'administracions que constitueixen unitats institucionals diferenciades i que duen a terme algunes funcions d'administració pública, a excepció dels fons de seguretat social, a un nivell inferior al de l'administració central i superior al de les corporacions locals.

    - Fons de la seguretat social: El subsector «fons de la seguretat social» comprèn les unitats institucionals, centrals i territorials, l'activitat principal de les quals consisteix a proporcionar prestacions socials i que compleixen els dos criteris següents:

    a) determinats grups de la població estan obligats a participar en el sistema o a pagar cotitzacions, en virtut de disposicions legals o normatives, i

    b) independentment del paper que exerceixin com a organismes de supervisió o com a ocupadors, les administracions públiques són responsables de la gestió d'aquestes unitats quant a l'establiment o l'aprovació de les cotitzacions i les prestacions.

  • 3.4 Conceptes i definicions estadístics
   • Els conceptes i definicions relatius a operacions econòmiques es troben recollits en SEC 2010.
  • 3.5 Unitat estadística
   • La unitat estadística és la unitat institucional tal com es defineix en el SEC 2010. En aquesta operació es consideren les unitats institucionals classificades en els tres subsectors definits anteriorment.

    Els exemples que cita el SEC com a unitats institucionals incloses en el sector S.13 són els següents:

    a) les unitats de les administracions públiques creades legalment a fi d'exercir una autoritat judicial sobre altres unitats al territori econòmic, i administrar i finançar una sèrie d'activitats, principalment subministrant a la col·lectivitat béns i serveis no de mercat;

    b) una institució o cuasisociedad de les administracions públiques, si la seva producció és principalment no de mercat i està controlada per una unitat de les administracions públiques;

    c) les institucions sense finalitats de lucre dotades de personalitat jurídica que són productors no de mercat i estan controlades per les administracions públiques;

    d) els fons de pensions autònoms, en cas de tenir una obligació legal de contribució, i quan les administracions públiques gestionen els fons pel que fa a la fixació i aprovació de les cotitzacions i les prestacions.

  • 3.6 Població estadística
   • La població objectiu són els subsectors administració central, administració regional i fons de la seguretat social del sector administracions públiques.
  • 3.7 Ambito geogràfic
   • Nacional.
  • 3.8 Cobertura temporal
   • La informació estadística està disponible des de gener de 2013.
  • 3.9 Període basi
   • No aplicable.
 • 4. Unitat de mesura
  • 4.1 Unitat de mesura
   • Les dades es mesuren en milions d'euros. Aquestes taules també es publiquen en percentatges del PIB per facilitar el seu comparabilidad.
 • 5. Període de referència
  • 5.1 Període de referència
   • Mensual.
 • 6. Mandat institucional
  • 6.1 Actes jurídics i altres acords
   • L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix entre les obligacions mensuals de subministrament d'informació en l'àmbit de les Comunitats Autònomes aquelles que permetin elaborar la informació mensual del subsector administració regional en termes de comptabilitat nacional, detallant les principals rúbriques d'ingressos i despeses.

    Aquesta informació es proporcionava per a l'Estat des de l'any 2004.

  • 6.2 Repartiment de dades
   • Els intercanvis de dades entre els serveis estadístics de l'Estat (INE, departaments ministerials, organismes autònoms i entitats públiques de l'Administració de l'Estat), així com entre aquests i els serveis estadístics de les Comunitats Autònomes per al desenvolupament de les estadístiques a ells encomanades es regulen en la LFEP. La LFEP estableix, també, els mecanismes de coordinació estadística entre administracions, així com la celebració d'acords de cooperació quan això es consideri oportú.

 • 7. Confidencialitat
  • 7.1 Política de confidencialitat
   • La Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública obliga a la IGAE com a servei estadístic a no difondre en cap cas les dades personals qualsevol que sigui el seu origen. S'entén que són dades personals els referents a persones físiques o jurídiques que o bé permetin la identificació immediata dels interessats, o bé condueixin per la seva estructura, contingut o grau de desagregació a la identificació indirecta dels mateixos.

  • 7.2 Tractament de dades confidencials
   • Les dades es tracten de forma confidencial durant el procés de recollida i validació fins a la seva publicació.

    A més, convé assenyalar que aquesta operació és una estadística de síntesi en la qual les dades personals, en aquest cas referents a persones jurídiques, utilitzats es presenten agregats en subsectors de les administracions públiques, fet que impedeix la identificació de la informació associada a unitats individuals.

 • 8. Política de difusió
 • 9. Freqüència de la difusió
  • 9.1 Freqüència de la difusió
   • Mensual.
 • 10. Accessibilitat i claredat
 • 11. Gestió de qualitat
  • 11.1 Garantia de qualitat
   • Aquesta operació es realitza d'acord amb el Codi de Bones Pràctiques de les Estadístiques Europees.
  • 11.2 Avaluació de qualitat
   • Aquesta estadística s'elabora aplicant els criteris establerts en el SEC 2010 i és totalment coherent amb les estadístiques Operacions no financeres del sector administracions públiques anuals i trimestrals. En conseqüència, l'avaluació de qualitat d'ambdues estadístiques seria aplicable a aquesta operació.
 • 12. Rellevància
  • 12.1 Necessitats de l'usuari
   • Aquesta informació s'utilitza per a l'anàlisi de les finances públiques espanyoles. La informació mensual que proporciona aquesta estadística permet realitzar un seguiment més efectiu del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. Els usuaris són principalment institucionals.
  • 12.2 Satisfacció de l'usuari
   • No disponible.
  • 12.3 Exhaustivitat
   • Aquesta operació compleix totes les exigències establertes en l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 • 13. Acuracidad i fiabilitat
  • 13.1 Acuracidad global
   • Aquesta estadística és una operació de síntesi que s'elabora amb informació procedent de totes les unitats classificades en els subsectors administració central, administració regional i fons de seguretat social. Les dades s'associen amb un alt nivell de acuracidad global.
  • 13.2 Errors de mostreig
   • No aplicable.
  • 13.3 Errors aliens al mostreig
   • No aplicable.
 • 14. Oportunitat i puntualitat
  • 14.1 Oportunitat
   • La publicació de la informació que proporciona aquesta estadística del mes t es realitza en t+2 mesos, excepte para el mes de desembre que es publica en el mes de març, coincidint amb la publicació de la informació corresponent del mes de gener.
  • 14.2 Puntualitat
   • La IGAE publica aquesta estadística en la data establerta al calendari.
 • 15. Coherència i Comparabilidad
  • 15.1 Comparabilidad geogràfica
   • Les operacions econòmiques mensuals d'ingressos i despeses es registren d'acord amb el Reglament SEC 2010. Això permet la comparabilidad amb aquells països que elaborin aquesta informació.
  • 15.2 Comparabilidad temporal
   • La sèrie d'aquesta estadística mensual és comparable en el temps, atès que s'elabora d'acord amb la metodologia establerta en el SEC 2010. La informació està disponible des de l'any 2013.
  • 15.3 Coherència - creui de sectors
   • Aquesta estadística és coherent amb les publicacions trimestrals i anuals de les Operacions no financeres del sector administracions públiques. També és coherent amb les dades transmeses en les estadístiques PDE.
  • 15.4 Coherència - interna
   • La coherència interna està assegurada.
 • 16. Costos i càrrega
  • 16.1 Costos i càrrega
   • Els costos associats a la producció d'aquesta estadística s'estimen en 514,50 milers d'euros, prevists al Pressupost del Ministeri d'Hisenda.
 • 17. Revisió de dades
  • 17.1 Revisió de dades - Política
   • La política general de revisió de dades relatives a les Estadístiques de les Finances Públiques de la IGAE és revisar les dades publicades corresponents a l'any t fins a l'últim trimestre de l'any t+2, any en què les dades incorporades en la informació estadística tenen el caràcter de definitius.
  • 17.2 Revisió de dades - Pràctica
   • La informació d'aquesta estadística s'actualitza, si fos necessari, amb la informació trimestral rebuda per elaborar les Operacions no financeres trimestrals del sector administracions públiques, que al seu torn es modifica, si escau, amb la informació rebuda per elaborar les respectives operacions anuals.
 • 18. Tractament estadístic
  • 18.1 Dades d'origen
   • Les fonts d'informació utilitzades per a l'elaboració d'aquesta operació estadística són dades administratives mensuals i informació economicofinancera mensual de les empreses públiques classificades en els tres subsectors objecto d'estudi.

    La informació cobreix el total d'unitats classificades en els subsectors administració central, administració regional i fons de la seguretat social, tal com es defineixen en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 2010). En particular, les dades d'origen utilitzats són la informació comptable i pressupostària de l'Estat i la Seguretat Social; qüestionaris normalitzats relatius a la informació pressupostària i informació comptable i extrapresupuestaria de cada administració autonòmica; estats comptables (balanços i comptes de pèrdues i guanys) de les unitats no sotmeses al pressupost, però classificades en aquests subsectors; i, per a les dades definitives, el Compte General de cada administració, comprensiva de tota la informació pressupostària i comptable realitzada durant l'exercici.

  • 18.2 Freqüència de la recollida de dades
   • Mensual.
  • 18.3 Recollida de dades
   • Les dades administratives relatives a l'Estat estan centralitzats en el Sistema d'Informació Comptable (SIC) i els de la Seguretat Social en el Sistema d'Informació Comptable de la Seguretat Social (SICOSS). Per a la resta d'unitats que s'inclouen en el sector públic estatal (sector públic estatal i fundacional), la informació economicofinancera es troba disponible en l'aplicació CICEP.xarxa que inclou els comptes anuals, informe d'auditoria, estats financers intermedis, etc. La informació economicofinancera necessària per a aquesta operació estadística emplenada per les Comunitats Autònomes està recollida en la Central d'Informació de Comunitats Autònomes (CIMCA). Finalment, es disposa del Compte General de cada administració, comprensiva de tota la informació pressupostària i comptable realitzada durant l'exercici.
  • 18.4 Validació de dades
   • El procés de validació consisteix en verificacions aritmètiques i consistència amb la informació trimestral proporcionada posteriorment.
  • 18.5 Compilació de dades
   • Els treballs a realitzar per a l'elaboració d'aquesta operació estadística varien en funció de dos tipus d'unitats, les sotmeses a pressupost limitatiu i comptabilitat pública, i les que no ho estan. En el primer grup, els ingressos i despeses recollides en els diferents conceptes/subconceptes pressupostaris s'assignen a les diferents operacions de comptabilitat nacional, atenent a la seva naturalesa econòmica segons els criteris del SEC. En una segona etapa, les Operacions No Financeres (ingressos i despeses) de cadascun d'aquests subsectors es quantifiquen, aplicant els criteris de registre establerts en el SEC.

    En el cas d'aquelles entitats públiques sotmeses al Pla General de Comptabilitat de l'Empresa Espanyola o a alguna de les seves adaptacions, classificades en el sector administracions públiques la identificació i quantificació de les seves operacions, a l'efecte de comptabilitat nacional, es realitza a partir de la informació mensual que figura en el seu compte de pèrdues i guanys, variacions del balanç, memòria i qüestionaris addicionals sol·licitats a aquest efecte.

    Finalment, per a cadascun dels tres subsectors, s'analitza la unitat de contrapartida de les operacions interessis, transferències corrents i transferències de capital, tant en ingressos com en despeses, de manera que en el total cada operació és la suma de les dades de cada subsector, excepte para les citades operacions que es consoliden entre subsectors.

  • 18.6 Ajust
   • No es realitzen ajustos.
 • 19. Observacions
  • 19.1 Observacions