Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

NIA-ÉS-SP-/NE-Índex

Nom del documento Descripció
NIA-ES-SP 1200.Objectius globals de l'auditor públic i realització de l'auditoria de conformitat amb les Normes Internacionals d'Auditoria adaptades per a la seva aplicació al Sector Públic Español.
NIA-ES-SP 1210.Termes del document d'inici de l'auditoria.
NIA-ES-SP 1220.Control de qualitat de l'auditoria d'estats financers.
NIA-ES-SP 1220.(Revisada)Gestió de qualitat d'una auditoria d'estats financers (NIA-ÉS 220 REVISADA) (en vigor a partir de l'1 de gener de 2024)
NIA-ES-SP 1230.Documentació d'auditoria.
NIA-ES-SP 1240.Responsabilitats de l'auditor en l'auditoria d'estats financers pel que fa a el frau.
NIA-ES-SP 1250.Consideració de les disposicions legals i reglamentàries en l'auditoria d'estats financers.
NIA-ES-SP 1260 R.Comunicació amb els responsables del govern de l'entitat.
NIA-ES-SP 1265.Comunicació de les deficiències en el control intern als responsables del govern i a l'adreça de l'entitat.
NIA-ES-SP 1300.Planificació de l'auditoria d'estats financers.
NIA-ES-SP 1315.Identificació i valoració dels riscos d'incorrecció material mitjançant el coneixement de l'entitat i del seu entorn.
NIA-ES-SP 1320.Importància relativa o materialitat a la planificació i execució de l'auditoria.
NIA-ES-SP 1330.Respostes de l'auditor als riscos valorats.
NIA-ES-SP 1402.Consideracions d'auditoria relatives a una entitat que utilitza una organització de serveis.
NIA-ES-SP 1450.Avaluació de les incorreccions identificades durant la realització de l'auditoria.
NIA-ES-SP 1500.Evidència d'auditoria.
NIA-ES-SP 1501.Evidència d'auditoria – consideracions específiques para determinades àrees.
NIA-ES-SP 1505.Confirmacions externes.
NIA-ES-SP 1510 R.Treballs inicials d'auditoria – saldos d'obertura. Procediments analítics.
NIA-ES-SP 1520.Procediments analítics.
NIA-ES-SP 1530.Mostreig d'auditoria.
NIA-ES-SP 1540.Auditoria d'estimacions comptables, incloses les de valor raonable, i de la informació relacionada a revelar.
NIA-ES-SP 1550.Parts vinculades.
NIA-ES-SP 1560.Fets posteriors al tancament.
NIA-ES-SP 1570 R.Empresa en funcionament.
NIA-ES-SP 1580.Manifestacions escrites.
NIA-ES-SP 1600.Consideracions especials-auditories d'estats financers de grups (inclòs el treball dels auditors dels components).
NIA-ES-SP 1610.Utilització del treball dels auditors interns.
NIA-ES-SP 1620.Utilització del treball d'un expert de l'auditor.
NIA-ES-SP 1700 R.Formació de l'opinió i emissió de l'informe d'auditoria sobre els estats financers.
NIA-ES-SP 1701.Comunicació de les qüestions clau de l'auditoria en l'informe d'auditoria emès per un auditor públic.
NIA-ES-SP 1705 R.Opinió modificada en l'informe d'auditoria emès per un auditor públic.
NIA-ES-SP 1706 R.Paràgrafs d'èmfasis i paràgrafs sobre altres qüestions en l'informe d'auditoria emès per un auditor públic.
NIA-ES-SP 1710.Informació comparativa: xifres corresponents a períodes anteriors i estats financers comparatius.
NIA-ES-SP 1720 R.Responsabilitats de l'auditor #pel que fa a una altra informació.