Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

REPERTE

REPERTE

BENVINGUT Al REGISTRE ESTATAL D'ENTITATS INTERESSADES EN ELS PROJECTES ESTRATÈGICS PER A la RECUPERACIÓ I TRANSFORMACIÓ ECONÓMICA (PERTE)

OBJECTE: el REPERTE té com a finalitat garantir la informació pública de totes les entitats vinculades al desenvolupament d'un PERTE, independentment de la seva naturalesa jurídica pública o privada i de la seva forma de constitució.

REGULACIÓ:  

- articles 9, 10 i 11 del Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre.

- Ordre HFP/168/2022, de 7 de març, per la qual es regula el funcionamiento i estructura del Registre Estatal de les entitats interessades en els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica.

RÈGIM TRANSITORI: En compliment de la disposició transitòria d'aquesta ordre, està disponible en l'oficina virtual, formats de intercanvi, el fitxer amb l'estructura i format, per a l'enviament, pels òrgans competents dels ministeris, de les entitats acreditades en els PERTES.

NOTA ACLARIDORA: tal com es disposa en l'Ordre citada, el procés consta de dues fases:

1.-Acreditació, en la qual correspondrà als ministeris competents en cadascun dels PERTES establir reglamentàriament les condicions tècniques, econòmiques i jurídiques exigibles, rebre les sol·licituds dels interessats, valorar-les i acordar o denegar l'acreditació.

2.-Inscripció, en la qual por part dels ministeris responsables es comunicaran les resolucions d'acreditació adoptades a la IGAE a l'efecte de la seva inscripció en el Registre estatal.

Per tant, les empreses interessades en els PERTE estaran en la primera de les fases, i s'han de relacionar amb els ministeris competents. Són aquests els que, una vegada acreditades, han de remetre al REPERTE les resolucions d'acreditació i es procedirà a la seva inscripció. En conseqüència, les entitats interessades a participar en un PERTE no poden dirigir-se al REPERTE sol·licitant la seva inscripció.

Des d'aquesta pàgina es podrà accedir al contingut del registre una vegada que comencin a acreditar-se entitats per part dels òrgans responsables de cadascun dels PERTE.

El llistat actual dels PERTE aprovats es pot consultar en enllaci