Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors

​ L'article 6.1 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció dels recursos dels règims de finançament previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que la Intervenció General de l'Administració de l'Estat ha de calcular la informació relativa al període mitjà de pagament a proveïdors de l'Administració central prevista en article esmentat. Per acomplir aquest precepte, la IGAE publicarà mensualment aquesta informació.

 Any 2022 

  Junio 2022

   Publicación (PDF)​​                         Cuadros (Excel)​

   Mayo 2022

   Publicación (PDF)​                         Cuadros (Excel)

   Abril 2022

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel) ​

   Marzo 2022

     Publicación (PDF)                        Cuadros (Excel) ​

    Febrero 2022

    Publicación (PDF)                            Cuadros (Excel) ​  

    Enero 2022

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel) ​  

 

Ecercicis anteriors