Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Presentació

En l'actual era de la informació i de la gestió del coneixement i dins d'un escenari d'Administració electrònica, els portals web dels òrgans superiors i directius de l'Administració de l'Estat, degudament integrats en el portal del ministeri corresponent i en el de les administracions públiques, constitueixen una via obligada per canalitzar, d'una banda, tota la informació que l'òrgan ha d'oferir a la societat de la informació, i de l'altra, els procediments i els serveis administratius, tant pel que fa a la tramitació com pel que fa al seguiment.

A més a més, aquest cabal d'informació que s'ha de tramitar a través dels portals web creix vertiginosament gràcies a la confluència de diversos factors determinants: l'exigència per part del ciutadà d'una gestió transparent des de les administracions públiques, pròpia dels sistemes democràtics; la globalització impulsada pel fenomen Internet i la disponibilitat creixent d'informació digitalitzada i de la seva capacitat de gestió, característica de la societat digital en què estem installats.

La importància d'aquest servei és especialment patent en l'àmbit de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, atès que la naturalesa de les seves funcions fa que la informació generada i els serveis associats resultin especialment rellevants a sectors tan diferents com l'empresarial, l'universitari, les administracions i institucions públiques nacionals i internacionals, a més del ciutadà.

La Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses és l'òrgan superior al qual, sota la dependència del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, correspon dirigir i coordinar les actuacions relatives a la planificació, la programació i el pressupost del sector públic estatal i dels seus costos de personal, el disseny, la planificació i les actuacions relatives als fons comunitaris i incentius regionals, en especial, la gestió dels fons destinats a la política econòmica regional i el seguiment i la gestió de la participació espanyola en el pressupost de la Unió Europea.

Així mateix, està adscrita a la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, amb rang de sotssecretaria, que té a càrrec seu el control intern, mitjançant l'exercici de la funció interventora i de control financer, el seguiment i control de subvencions i ajudes públiques, les actuacions derivades de l'exercici del control dels fons comunitaris, pel que fa a l'exercici de les funcions d'autoritat d'auditoria en aquells programes en què la IGAE tingui aquesta condició, la direcció i gestió de la comptabilitat pública, la formació dels comptes econòmics del sector públic i la planificació, el disseny i l'execució de la política informàtica de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses.

Des del 1997 es disposa d'un portal web per al ciutadà en què es pot trobar una àmplia gamma d'informació i serveis, que es va ampliant dia a dia amb el propòsit d'apropar l'Administració pressupostària al ciutadà i a la resta d'òrgans de les administracions públiques.