Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Control de fons europeus

Comprèn les actuacions de control sobre operacions finançades en tot o en part amb càrrec als Fons Estructurals i d'Inversió Europea (FEDER, FSE, Fons de Cohesió, FEMP i FEADER), el FEAGA , el FEAD i la resta de fons europeus, així com la coordinació dels controls assignats a altres unitats depenents de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i del Sistema Nacional de Control de Fons Comunitaris, exercint per a això les funcions assumides per aquella com a Autoritat d'Auditoria en aquesta matèria i en particular les relacions amb les Institucions Comunitàries i Nacionals.

Enllaços d'interès:

Normativa i orientacions:

Planes de Control

  • Pla de control de fons europeus per a l'any auditor 2023-2024(Plan IGAE 2024)
  • CORRECCIÓ D'ERRORS de la Resolució de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, de 21 de juliol de 2023, per la qual s'aprova el Pla de Control de Fons Europeus per a l'any auditor 2023-2024 (Pla IGAE 2024)