Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Format normalitzat del Compte General

Format normalitzat recomanat per a la rendició del Compte General de les entitats locals adaptat a les Instruccions de Comptabilitat Local 2013, aprovat per la següent resolució de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (publicada en el BOE nº 278, de 20 de novembre de 2015):

Resolució de 13 de novembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es recomana un nou format normalitzat del Compte General de les entitats locals en suport informàtic per a la seva rendició.

En aquesta Resolució es normalitza la informació del Compte General per a cadascun dels models comptables, es codifiquen els noms dels diferents fitxers que compondran la mateixa i es fixen normes per al control de la integritat de les dades.

A més, per la qual cosa es refereix als comptes anuals consolidats que formen part de la documentació complementària que ha d'acompanyar al Compte General (el seu contingut i regulació es conté en l'Ordre HAC/836/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les normes per a la formulació de comptes anuals consolidats en l'àmbit del sector públic local), la Resolució de la IGAE de 22 de desembre de 2022 modifica el format d'aquests comptes anuals consolidades previst en l'anterior Resolució de 13 de novembre de 2015, a l'efecte d'homogeneïtzar-ho amb l'establert en aquesta última Resolució per al Compte de la pròpia entitat local, el Compte dels seus organismes autònoms i el Compte dels seus consorcis adscrits, que configuren el Compte General:

Resolució de 22 de desembre de 2022, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es modifica el format dels comptes anuals consolidats previst en la Resolució de 13 de novembre de 2015

Per a la informació relativa al Compte de la pròpia entitat local, al Compte dels seus organismes autònoms i al Compte dels seus consorcis adscrits, que pot representar-se de forma numèrica, s'ha optat per la seva remissió dins d'un fitxer «xml».

Així mateix, en el cas dels Comptes Anuals Consolidats (CAC) que formen part de la documentació complementària que ha d'acompanyar al Compte General i que s'han de confeccionar per als exercicis que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2022, també s'ha optat pel format de fitxer «xml» per a la remissió de la major part de la informació d'aquestes CAC (determinada informació de les mateixes, expressiva de criteris, requisits, normes, raons, etc., que s'haguessin emprat en el procés de la seva elaboració, s'ha decidit que quedi fos del fitxer «xml» al no tenir encaix en l'abast que s'ha volgut donar al seu contingut, havent d'aportar-se a través del mitjà que disposi l'Òrgan de Control Extern corresponent).

A l'efecte de facilitar tècnicament la validació de la informació que es va a incloure en aquests fitxers «xml», la seva estructura i contingut s'han dissenyat mitjançant els oportuns esquemes «xsd» que seguidament s'aporten, indicant-se els que s'han d'emprar en funció de l'exercici al fet que corresponguin els comptes objecto de rendició.

Exercici 2022 i següents (esquema)

Esquemes per les expliques integrants del Compte General en funció del model comptable:

Esquema per a les CAC

 • Esquema CAC-2022v2 (xsd)  (Versió actualitzada a gener 2024)
 • Aquesta nova versió de gener de 2014 sorgeix per la necessitat d'obrir la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals a les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla, a fi de que aquestes enviïn els seus comptes a través d'aquesta Plataforma de Rendició, com totes les entitats locals, deixant de fer-ho com fins ara pel mateix procediment i conducte que les Comunitats Autònomes. Aquesta circumstància fa precís introduir en l'esquema XSD dels Comptes Anuals Consolidats les modificacions indispensables perquè Ceuta i Melilla puguin aplicar aquest esquema XSD als seus Comptes Anuals Consolidats.

 • A més, aprofitant que calia modificar l'esquema XSD dels Comptes Anuals Consolidats, s'han inclòs algunes petites millores de menor calat perquè aquest esquema estigui el més afinat possible.

 • A l'efecte de que les entitats locals puguin disposar d'informació sobre l'evolució experimentada en l'esquema XSD dels Comptes Anuals Consolidats a través de les seves diferents modificacions, seguidament s'indiquen els canvis que han introduït cadascuna d'aquestes modificacions respecte a la versió anterior de l'esquema que hagués estat objecte de la modificació en qüestió.

 • Modificacions introduïdes per aquesta versió de gener-2024 en la versió anterior de maig-2023:

 • - S'afegeix nou tipus entitat: Ciutat Autònoma (CA).

 • - Es marquen com a opcionals els camps “Exercici” i “Data tancament” de la Nota 1 de la Memòria → 1. Entitats del Grup (quan aquestes dades coincideixin amb l'exercici i data de tancament al fet que estan referides els Comptes Anuals Consolidats, no serà necessari emplenar els referits camps).

 • - Es canvia el nom el camp "Recaptació" de la Nota 15 de la Memòria → 15.3 Drets a cobrar de pressupostos tancats (es lleven accents en etiquetes xml).

 • - Es tipifica com a import el camp "SociosExt" en les variacions de l'Estat total de canvis en el patrimoni net consolidat.

 • Modificacions introduïdes per la versió de maig-2023 en la versió inicial de l'esquema:

 • - TipoEntidad: es canvia a maxlength=4.

 • - OpInfAudit: Es canvien el nom etiqueta d'Entitats Multigrup i Associades (EntMA).

 • - OpInfAudit: es canvia a obligatori en els casos en què figurava opcional (depenents integrades i associades).

 • - Es modifica l'etiqueta PartInd perquè sigui opcional.

 • - L'etiqueta ParticipIndirecta s'ha convertit en taula usant el mateix que en les Entitats Depenents (PartInd).

 • - DifNegConso: es canvia a obligatori per coherència amb InfoNota9Part18 i InfoNota9Part28.

 • - Entitats Multigrup i Associades el valor IndEntPart28 canvia de nivell perquè es refereixi a l'entitat.

 • - AvalYGarEntGrp es canvia a opcional.

Ha de tenir-se present que, igual que en el cas del Compte General, aquest esquema «xsd» relatiu a les CAC no dona cobertura a la totalitat de la informació que han de contenir aquestes CAC, quedant fos del mateix determinada informació de la Memòria que es correspon, bé de forma total o parcial, amb algunes Notes de la mateixa. Aquesta informació de la Memòria a la qual no s'ha donat encaix en l'esquema «xsd» està constituïda, fonamentalment, per la relativa a criteris, requisits, normes, raons, etc., que s'haguessin emprat en el procés d'elaboració de les CAC i haurà d'aportar-se, per fora del fitxer «xml», a través del mitjà que disposi l'Òrgan de Control Extern al que s'hagin de remetre les CAC. Els continguts de la Memòria consolidada que s'inclouran en el fitxer «xml», i els que no s'inclouran en ell, poden consultar-se en el següent document: 

D'altra banda, donades les peticions rebudes sol·licitant aclariments sobre la informació a incloure en el fitxer «xml» de les CAC que ha de remetre's al corresponent Òrgan de Control Extern, i a l'efecte d'aclarir el contingut de l'esquema «xsd» d'aquest fitxer, seguidament s'inclouen els documents elaborats al seu moment on es va realitzar un estudi de les dades de les Notes de la Memòria consolidada a aportar en format «xml» (tingui's en compte, per tant, que aquests documents poden presentar alguna diferència amb la configuració definitiva del fitxer «xml» a través del seu esquema «xsd»):

Com s'observa en els documents anteriors, no figuren els corresponents a les Notes 4, 5, 7, 15, 16, 17 i 18.

Pel que es refereix a les Notes 4 “Bases de presentació dels comptes anuals consolidats”, 5 “Normes de reconeixement i valoració”, 7 “Combinacions de negocis i operacions de reestructuració empresarial”, 16 “Una altra informació que afecti als comptes consolidats” i 18 “Fets posteriors al tancament”, aquestes són les que, com anteriorment es va indicar, s'aportaran per fora del fitxer «xml» de les CAC, a través del mitjà que disposi l'òrgan de Control Extern al que s'hagin de remetre les CAC (veure documentoCAC MEMORIA-Información XML y no XML (pdf)).

Quant a les Notes 15 “Informació pressupostària consolidada” i 17 “Indicadors financers i patrimonials”, tampoc s'han elaborat documents d'estudi de les seves dades al no considerar-se necessari per tractar-se de Notes per les quals, igual que en els casos del Balanç consolidat, Compte del resultat econòmic patrimonial consolidada, Estat de canvis en el patrimoni net consolidat, Estat de fluxos d'efectiu consolidat i Estat de liquidació del pressupost consolidat, és traslladable l'esquema «xsd» relatiu a la informació equivalent del Compte General.

Exercicis 2019 a 2021 (esquema)

Esquemes per les expliques integrants del Compte General en funció del model comptable:

Nota informativa (15/04/2020): Amb aquesta data es modifiquen els esquemes del model normal i simplificat 2015 per incorporar els canvis que en la Memòria ha introduït l'Ordre HAC/1364/2018, de 12 de desembre. Aquests canvis consisteixen en l'eliminació de l'informe “Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost” (informe 24.1.1.c) de la Memòria normal i 18.1.1.c) de la Memòria simplificada) i la incorporació d'un nou informe “Creditors per operacions reportades” (informe 24.7 de la Memòria normal i 18.7 de la Memòria simplificada).

Exercicis 2015 a 2018 (esquema)

Esquemes per les expliques integrants del Compte General en funció del model comptable:

Nota informativa (14/06/2016): Amb aquesta data es modifiquen els esquemes del model normal i simplificat 2015 per incorporar els següents canvis en la Memòria:

En l'informe “1. Organització i activitat”, en la secció "NumMedEmpDurEjerYA31Dic", el camp "NumMedEmplDurEjer" es defineix com a tipus decimal.

En l'informe relatiu a “Despeses amb finançament afectat”, en el desglossament desviacions de finançament per agent finançador, el camp "AgenteFinan" es corregeix perquè inclogui una aplicació pressupostària d'ingressos.

En l'informe 11.2 Passius financers-Línies de crèdit, s'elimina el camp identificació de la fila de totals.

En els informes relatius a “Indicadors” (financers, patrimonials i pressupostaris, i de gestió) els camps indicadors es modifiquen per admetre un màxim de dues xifres decimals.

Exercicis 2008 a 2014 (esquema)

Esquemes per les expliques integrants del Compte General en funció del model comptable:

Els anteriors esquemes inclouen els canvis que es descriuen en el següent document:

Nota informativa (29/07/2009): Amb aquesta data es modifica l'esquema del model simplificat 2008 amb motiu d'una errata detectada en la liquidació del pressupost d'ingressos per la qual s'incloïa dues vegades el total de previsions definitives.

Exercici 2006 a 2007 (esquema)

El primer format normalitzat recomanat per a la rendició del Compte General de les entitats locals es va aprovar per la següent resolució de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (posteriorment substituïda per la Resolució de 13 de novembre de 2015 anteriorment ressenyada):

Resolució de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, de 28 de juliol de 2006, per la qual es recomana un format normalizao del Compte General de les entitats locals en suport informàtic, que faciliti la seva rendició (pdf)

 • Esquemes per les expliques integrants del Compte General en funció del model comptable:

Nota informativa (14/06/2007): Aclariment sobre el procés de generació del resum MD5.

Per a la generació del resum electrònic MD5, previst a l'apartat sisè de la Resolució de la IGAE de 28 de juliol de 2006, a partir del fitxer XML amb la informació numèrica dels comptes, s'haurà d'aplicar l'algorisme públic MD5 al fitxer XML en binari, independentment que el seu contingut sigui text.

Per facilitar la visualització dels fitxers XML de les expliques integrants del Compte General, s'ha desenvolupat un visualitzador que realitza una transformació del fitxer a format HTML de manera que pugui ser mostrat per un navegador d'internet amb una presentació similar a la dels informes en paper.

En l'apartat "Utilitats" s'inclou aquest visualitzador.