Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Operacions no financeres anuals del sector Administracions públiques i els seus subsectors

Informe Metodològic Estandarditzat

 • 1. Contacte
  • 1.1 Organització de contacte
   • Intervenció General de l'Administració de l'Estat
  • 1.2 Unitat de contacte
   • Oficina Nacional de Comptabilitat
  • 1.5 Adreça postal de contacte
   • Mateo Inurria 15, 28036 Madrid
 • 2. Actualització de metadades
  • 2.1 Última validació de metadades
   • 29/03/2021
  • 2.2 Última difusió de metadades
   • 29/03/2021
  • 2.3 Última actualització de metadades
   • 29/03/2021
 • 3. Presentació estadística
  • 3.1 Descripció de les dades
   • Aquesta estadística presenta els ingressos i despeses del sector administracions públiques, i els seus subsectors, detallats per les operacions corrents i de capital definides en el SEC, d'una manera més apropiada per a l'anàlisi fiscal. La diferència entre ingressos i despeses és la Capacitat (+)/Necessitat (-) de finançament del sector.

    La major part de la informació que presenta l'estadística anual és per satisfer tots els requeriments establerts en la Taula 2 del programa de Transmissions del SEC. De la mateixa manera, la majoria de la informació recollida en l'estadística trimestral és per complir amb els reglaments relatius a les estadístiques a curt termini de les finances públiques i sobre comptes no financers trimestrals de les finances públiques.

  • 3.2 Sistemes de classificació
   • Els sistemes de classificació utilitzats són els establerts en el SEC 2010:
   • Sector administracions públiques, i els seus subsectors, establert en el SEC 2010:
    • S.13 Administracions públiques
     • S.1311 Administració central
     • S.1312 Administració regional
     • S.1313 Administració local
     • S.1314 Fons de la seguretat social
   • Operacions no financeres:
    • P.1 Producció
    • P.2 Consums intermedis
    • P.3 Despesa en consum final
    • P.5 Formació Bruta de Capital
    • N.P Adquisicions menys cessions d'actius no produïts
    • D.1 Remuneració d'assalariats
    • D.2 Impostos sobre la producció i les importacions
    • D.4 Rendes de la propietat
    • D.5 Impostos corrents sobre la renda, el patrimoni, etc.
    • D.6 Cotitzacions i prestacions socials
    • D.7 Altres transferències corrents
    • D.9 Transferències de capital
  • 3.3 Cobertura per sectors
   • La informació cobreix el sector administracions públiques. El SEC 2010 defineix aquest sector com el conjunt d'unitats institucionals que són productors no de mercat la producció del qual es destina al consum individual o col·lectiu, que es financen mitjançant pagaments obligatoris efectuats per unitats pertanyents a altres sectors i que efectuen operacions de redistribució de la renda i de la riquesa nacional.
  • 3.4 Conceptes i definicions estadístics
   • Els conceptes i definicions relatius a operacions econòmiques es troben recollits en SEC 2010.
  • 3.5 Unitat estadística
   • La unitat estadística és la unitat institucional tal com es defineix en el SEC 2010. En aquesta operació es consideren les unitats institucionals classificades en el sector administracions públiques i els seus subsectors.

    Els exemples que cita el SEC com a unitats institucionals incloses en el sector S.13 són els següents:

    a) les unitats de les administracions públiques creades legalment a fi d'exercir una autoritat judicial sobre altres unitats al territori econòmic, i administrar i finançar una sèrie d'activitats, principalment subministrant a la col·lectivitat béns i serveis no de mercat;

    b) una institució o cuasisociedad de les administracions públiques, si la seva producció és principalment no de mercat i està controlada per una unitat de les administracions públiques;

    c) les institucions sense finalitats de lucre dotades de personalitat jurídica que són productors no de mercat i estan controlades per les administracions públiques;

    d) els fons de pensions autònoms, en cas de tenir una obligació legal de contribució, i quan les administracions públiques gestionen els fons pel que fa a la fixació i aprovació de les cotitzacions i les prestacions.

  • 3.6 Població estadística
   • La població objectiu és el sector administracions públiques i els seus subsectors.
  • 3.7 Ambito geogràfic
   • Nacional.
  • 3.8 Cobertura temporal
   • Les sèries cobreixen el període 1995-2020
  • 3.9 Període basi
   • No aplicable.
 • 4. Unitat de mesura
  • 4.1 Unitat de mesura
   • Les dades es mesuren en milions d'euros. Aquestes taules també es publiquen en percentatges del PIB per facilitar el seu comparabilidad.
 • 5. Període de referència
  • 5.1 Període de referència
   • Per a les Operacions no financeres anuals del sector administracions públiques i els seus subsectors el període és anual. Per a les operacions no financeres trimestrals del sector administracions públiques i els seus subsectors el període és trimestral.
 • 6. Mandat institucional
  • 6.1 Actes jurídics i altres acords
   • La recollida, tractament i difusió de les dades de les operacions estadístiques per a finalitats estatals es regeix per l'establert en la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública (LFEP), i en la Disposició Addicional Quarta de la Llei 4/1990, de 29 de juny. En la LFEP s'estableix que el Pla Estadístic Nacional és el principal instrumento ordinador de l'activitat estadística de l'Administració de l'Estat i conté les estadístiques que han d'elaborar-se en el quadrienni pels serveis de l'Administració de l'Estat o qualssevol altres entitats depenents d'ella. Totes les estadístiques incloses en el Pla Estadístic Nacional són estadístiques per a finalitats estatals i d'emplenament obligatori. Aquesta operació és una estadística per a finalitats estatals i està inclosa en el Pla Estadístic Nacional 2021-2024.

    La Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP) en el seu article 125.2 g) disposa: La Intervenció General de l'Administració de l'Estat és el centre gestor de la comptabilitat pública, al que competeix elaborar els comptes nacionals de les unitats que componen el sector de les Administracions públiques, d'acord als criteris de delimitació institucional i imputació d'operacions establerts en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. A més, en el seu article 133 estableix: A l'efecte del que es disposa en els paràgrafs g), h) i i) de l'apartat 2 de l'article 125, les unitats públiques estaran obligades a proporcionar la col·laboració i informació necessària per a l'elaboració dels comptes Econòmics del sector públic i quanta informació, en l'àmbit de la comptabilitat nacional de les unitats públiques, sigui fixada per la normativa interna i comunitària.

    El Reglament (UE) n° 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea exigeix dues transmissions anuals de la informació recollida en l'operació anual (Taula 2 del Programa de Transmissions) per al total del sector i els seus subsectors.

    La transmissió de la informació trimestral del sector administracions públiques a la Comissió està regulada en els següents reglaments:

    - Reglament (CE) nº 1221/2002 del Parlament Europeu i del Consell de 10 de juny de 2002 sobre comptes no financers trimestrals de les administracions públiques.

    - Reglament (CE) nº 1161/2005 del Parlament Europeu i del Consell de 6 de juliol de 2005 sobre l'elaboració de comptes no financers trimestrals per sector institucional.

    - Reglament (CE) nº 264/2000 de la Comissió de 3 de febrer de 2000 sobre l'aplicació del Reglament (CE) nº 2223/96 del Consell quant a les estadístiques a curt termini sobre finances públiques.

    A més, l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, exigeix la publicació en termes de comptabilitat nacional dels comptes mensuals del subsector administració regional i les trimestrals del subsector administració local a partir de 2013.

  • 6.2 Repartiment de dades
   • Els intercanvis de dades entre els serveis estadístics de l'Estat (INE, departaments ministerials, organismes autònoms i entitats públiques de l'Administració de l'Estat), així com entre aquests i els serveis estadístics de les Comunitats Autònomes per al desenvolupament de les estadístiques a ells encomanades es regulen en la LFEP. La LFEP estableix, també, els mecanismes de coordinació estadística entre administracions, així com la celebració d'acords de cooperació quan això es consideri oportú.
 • 7. Confidencialitat
  • 7.1 Política de confidencialitat
   • La Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública obliga a la IGAE com a servei estadístic a no difondre en cap cas les dades personals qualsevol que sigui el seu origen. S'entén que són dades personals els referents a persones físiques o jurídiques que o bé permetin la identificació immediata dels interessats, o bé condueixin per la seva estructura, contingut o grau de desagregació a la identificació indirecta dels mateixos.

    De la mateixa manera, el Reglament (CE) nº 223/2009 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2009, relatiu a l'estadística europea estableix la necessitat d'establir principis i orientacions comunes que garanteixin la confidencialitat de les dades utilitzades per elaborar estadístiques europees i l'accés a aquestes dades confidencials, tenint en compte del progrés tècnic i de les necessitats dels usuaris en una societat democràtica.

  • 7.2 Tractament de dades confidencials
   • Les dades es tracten de forma confidencial durant el procés de recollida i validació fins a la seva publicació.

    A més, convé assenyalar que les Operacions no financeres del sector administracions públiques és una estadística de síntesi en la qual les dades personals, en aquest cas referents a persones jurídiques, utilitzats es presenten agregats en sectors o subsectors de les administracions públiques, fet que impedeix la identificació de la informació associada a unitats individuals.

 • 8. Política de difusió
  • 8.1 Calendari de difusió
   • El calendari de dates de difusió de les estadístiques es publica en el mes de gener a la pàgina web de la IGAE.
  • 8.2 Accés al calendari de difusió
  • 8.3 Accés a l'usuari
   • La difusió d'aquesta estadística és la mateixa per a tots els usuaris, al moment de la seva publicació.

    No obstant això, les dades recollides en les Operacions no financeres del sector administracions públiques, anual i trimestral, es proporcionen prèviament a la seva publicació, sota embargament, a l'Institut Nacional d'Estadística per a la incorporació d'aquesta informació en la Comptabilitat Nacional Anual/Trimestral d'Espanya.

 • 9. Freqüència de la difusió
  • 9.1 Freqüència de la difusió
   • La periodicitat de la difusió d'aquestes dues estadístiques és la següent:

    - Operacions No Financeres Anuals del Sector Administracions Públiques i els seus Subsectors:

    Es publica dues vegades a l'any, al març i al setembre

    - Operacions No Financeres Trimestrals del Sector Administracions Públiques i els seus Subsectors:

    Es publica trimestralment
 • 10. Accessibilitat i claredat
 • 11. Gestió de qualitat
  • 11.1 Garantia de qualitat
   • Codi de Bones Pràctiques de les Estadístiques Europees.
  • 11.2 Avaluació de qualitat
   • En transmetre aquesta informació en el marc del Programa de Transmissions del SEC 2010, Eurostat realitza un seguiment avaluant la coherència, consistència i viabilitat de les dades transmeses. En aquest procés, es remeten aclariments a l'evolució de les dades quan són requerides.

    Eurostat en les Visites Diàleg que realitza als Estats membres revisa les dades de les estadístiques de les finances públiques.

 • 12. Rellevància
  • 12.1 Necessitats de l'usuari
   • Aquesta informació s'utilitza per a l'anàlisi de les finances públiques dels Estats membres. En particular, la composició dels ingressos i despeses i la seva evolució en el temps. Els principals usuaris són usuaris institucionals, especialment la ECFIN, adreça encarregada de les polítiques de la UE sobre finances públiques i estabilitat financera, entre unes altres.
  • 12.2 Satisfacció de l'usuari
   • No disponible.
  • 12.3 Exhaustivitat
   • Aquesta operació compleix tots els requisits exigits al Programa de Transmissions SEC 2010, Taula 2 Principals agregats de les administracions públiques, informació anual, així com amb la transmissió de les dades trimestrals a la Comissió.

    A més, aquesta informació es publica també per comunitat autònoma.

 • 13. Acuracidad i fiabilitat
  • 13.1 Acuracidad global
   • Les Operacions no financeres són una operació de síntesi que s'elabora amb informació procedent de totes les unitats classificades en el sector administracions públiques. Les dades s'associen amb un alt nivell de acuracidad global.
  • 13.2 Errors de mostreig
   • No aplicable.
  • 13.3 Errors aliens al mostreig
   • No aplicable.
 • 14. Oportunitat i puntualitat
  • 14.1 Oportunitat
   • La publicació, i transmissió a Eurostat, d'aquestes estadístiques és la següent:

    - Operacions No Financeres Anuals del Sector Administracions Públiques i els seus Subsectors:

    Informació de l'any t: En t+3 mesos dades avanci, en t+9 dades provisionals i en t+21 dades definitives.

    - Operacions No Financeres Trimestrals del Sector Administracions Públiques i els seus Subsectors:

    Informació del trimestre T: En T+3 mesos.
  • 14.2 Puntualitat
   • La IGAE publica aquesta estadística en la data establerta al calendari.
 • 15. Coherència i Comparabilidad
  • 15.1 Comparabilidad geogràfica
   • Les operacions econòmiques d'ingressos i despeses es registren d'acord amb el Reglament SEC 2010 el que assegura un alt grau de comparabilidad amb els Estats membres. A més, l'estructura del SEC 2010 és coherent amb les directrius internacionals sobre comptabilitat nacional establertes en el Sistema de Comptes Nacionals de 2008 (SCN 2008), la qual cosa permet també la comparabilidad amb altres països.
  • 15.2 Comparabilidad temporal
   • La sèrie d'aquesta estadística és comparable en el temps, atès que el SEC 2010, i en particular el Programa de Transmissions d'aquest Reglament, exigeix la transmissió d'aquesta informació des de 1995 amb els criteris establerts en el SEC 2010.
  • 15.3 Coherència - creui de sectors
   • Les dades de les operacions econòmiques, d'ingressos i despeses, recollits en aquesta estadística són consistents amb els registrats en totes les estadístiques de finances públiques i PDE. En particular, les dades trimestrals són coherents amb les dades anuals atès que l'actualització de la informació anual es trasllada immediatament a la informació trimestral.
  • 15.4 Coherència - interna
   • Actualment està assegurada.
 • 16. Costos i càrrega
  • 16.1 Costos i càrrega
   • Els costos associats a la producció d'aquestes estadístiques (trimestrals i anuals) s'estimen en 785,2 milers d'euros, prevists al Pressupost del Ministeri d'Hisenda.
 • 17. Revisió de dades
  • 17.1 Revisió de dades - Política
   • La política general de revisió de dades relatives a les Estadístiques de les Finances Públiques de la IGAE és revisar les dades publicades corresponents a l'any t (anuals o trimestrals) fins a l'últim trimestre de l'any t+2, any en què les dades incorporades en la informació estadística tenen el caràcter de definitius.
  • 17.2 Revisió de dades - Pràctica
   • La pràctica de revisió de dades en aquestes estadístiques és la següent:

    - Operacions No Financeres Anuals del Sector Administracions Públiques i els seus Subsectors:

    La informació de l'any t publicada en t+3 mesos conté dades avanci. En t+9 les dades són provisionals i en t+21 les dades són definitives. El caràcter definitiu de les dades s'aconsegueix una vegada incorporada tota la informació de les diferents administracions. En particular, el Compte General és l'última informació disponible sobre l'activitat economicofinancera realitzada per les diferents administracions.

    - Operacions No Financeres Trimestrals del Sector Administracions Públiques i els seus Subsectors:

    La informació del trimestre T de l'any t es publicada en T+3 mesos. Cada vegada que es publica un nou trimestre es revisen, de ser necessari, els trimestres anteriors de l'exercici. La sèrie trimestral adquireix el caràcter de definitiu en t+21 mesos (setembre de l'any t+2).
 • 18. Tractament estadístic
  • 18.1 Dades d'origen
   • Les fonts d'informació utilitzades per a l'elaboració d'aquestes operacions estadístiques són dades administratives i informació economicofinancera de les empreses públiques classificades en el sector administracions públiques.

    La informació cobreix el total d'unitats classificades en el sector administracions públiques tal com es defineix en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 2010). En particular, les dades d'origen utilitzats són la informació comptable i pressupostària de l'Estat i la Seguretat Social; qüestionaris normalitzats relatius a la informació pressupostària i informació comptable i extrapresupuestaria de cada administració autonòmica i local; estats comptables (balanços i comptes de pèrdues i guanys) de les unitats no sotmeses al pressupost, però incloses en el sector administracions públiques (S.13); i el Compte General de cada administració, comprensiva de tota la informació pressupostària i comptable realitzada durant l'exercici.

  • 18.2 Freqüència de la recollida de dades
   • La freqüència amb la qual s'obté la informació de les Operacions no financeres anuals és anual i la relativa a les operacions no financeres trimestrals és trimestral.
  • 18.3 Recollida de dades
   • Les dades administratives relatives a l'Estat estan centralitzats en el Sistema d'Informació Comptable (SIC) i els de la Seguretat Social en el Sistema d'Informació Comptable de la Seguretat Social (SICOSS). Per a la resta d'unitats que s'inclouen en el sector públic estatal (sector públic estatal i fundacional), la informació economicofinancera es troba disponible en l'aplicació CICEP.xarxa que inclou els comptes anuals, informe d'auditoria, estats financers intermedis, etc. La informació economicofinancera necessària per a aquesta operació estadística emplenada per les Comunitats Autònomes està recollida en la Central d'Informació de Comunitats Autònomes (CIMCA) i la relativa a Corporacions Locals en SICEL (Sistema d'Informació Comptable d'Entitats Locals). Finalment, es disposa del Compte General de cada administració, comprensiva de tota la informació pressupostària i comptable realitzada durant l'exercici.
  • 18.4 Validació de dades
   • El procés de validació consisteix en verificacions aritmètiques i coherència amb la informació relativa al sector administracions públiques proporcionada en el marc de les Estadístiques de les Finances Públiques.
  • 18.5 Compilació de dades
   • Els treballs a realitzar per a l'elaboració d'aquesta operació estadística varien en funció de dos tipus d'unitats, les sotmeses a pressupost limitatiu i comptabilitat pública, i les que no ho estan. En el primer grup, els ingressos i despeses recollides en els diferents conceptes/subconceptes pressupostaris s'assignen a les diferents operacions de comptabilitat nacional, atenent a la seva naturalesa econòmica segons els criteris del SEC. En una segona etapa, les Operacions No Financeres (ingressos i despeses) del Sector Administracions Públiques es quantifiquen, aplicant els criteris de registre establerts en el SEC.

    En el cas d'aquelles entitats públiques sotmeses al Pla General de Comptabilitat de l'Empresa Espanyola o a alguna de les seves adaptacions, classificades en el sector administracions públiques la identificació i quantificació de les seves operacions, a l'efecte de comptabilitat nacional, es realitza a partir de la informació que figura en el seu compte de pèrdues i guanys, variacions del balanç, memòria i qüestionaris addicionals sol·licitats a aquest efecte.

    Finalment, per a cada subsector s'analitza la unitat de contrapartida de les operacions interessis, transferències corrents i transferències de capital, tant en ingressos com en despeses, de manera que en el sector S.13 cada operació és la suma de les dades de cada subsector, excepte para les citades operacions que es consoliden entre subsectors.

  • 18.6 Ajust
   • No es realitzen ajustos.
 • 19. Observacions
  • 19.1 Observacions