Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Informe sobre compliment de terminis de pagament. 2022

L'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials estableix que l'Interventor General de l'Estat elaborarà trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions de l'Administració General de l'Estat, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini. Per donar compliment a aquest precepte, la IGAE publicarà periòdicament.

Any 2022

       Cuarto  trimestre

          Publicación (pdf)    Cuadros (Excel)

       Tercer trimestre

          Publicación (pdf)     Cuadros (Excel)

       Segundo trimestre