Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Convalidacions

En els supòsits en els quals la funció interventora fora preceptiva i s'hagués omès, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i resolgui aquesta omissió.

En els següents gràfics s'ofereix informació sobre les obligacions contretes amb omissió de la funció interventora en 2022, classificats pel motiu i la naturalesa de la despesa, així com l'evolució des de l'exercici 2017.

Obligaciones contraídas con omisión de la función interventora en 2022