Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Empro públic

Es pot accedir a través d'aquest apartat a la informació que el Ministeri d'Hisenda Pública disposa sobre ofertes d'ocupació i concursos de personal funcionari i laboral, així com a informació sobre els processos selectius per a ingrés en els cossos superior d'interventors i auditors de l'Estat i tècnic d'auditoria i comptabilitat.

Oferta d'Ocupació Pública 2019

Reial decret 211/2019 de 29 de març («BOE» del 2 d'abril), pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2019

Resolució de 27 de desembre de 2019, de la Sotssecretaria, per la qual es convoca procés selectiu per a ingrés,pel sistema general d'accés lliure i promoció interna, en el Cos Superior d'Interventors i Auditors de l'Estat.

Resolució de 27 de desembre de 2019, de la Sotssecretaria, per la qual es convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure i promoció interna, en el Cos Tècnic d'Auditoria i Comptabilitat.

 

Resum de places de la OEP adscrites a l'Administració Pressupostària

Cos Superior d'Interventors i Auditors de l'Estat: Cos Tècnic d'Auditoria i Comptabilitat:
20 places d'accés lliure i 25 places de promoció interna92 places d'accés lliure i 5 places de promoció interna

Información del procés selectiu:

Información del procés selectiu: