Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Indicadors establerts en la Directiva 2011/85/UE

Informe Metodològic Estandarditzat

 • 1. Contacte
  • 1.1 Organització de contacte
   • Intervenció General de l'Administració de l'Estat
  • 1.2 Unitat de contacte
   • Oficina Nacional de Comptabilitat
  • 1.5 Adreça postal de contacte
   • Mateo Inurria 15, 28036 Madrid
 • 2. Actualització de metadades
  • 2.1 Última validació de metadades
   • 23/02/2021
  • 2.2 Última difusió de metadades
   • 12/03/2021
  • 2.3 Última actualització de metadades
   • 23/02/2021
 • 3. Presentació estadística
  • 3.1 Descripció de les dades
   • Al novembre de 2011, el Parlament Europeu i el Consell van aprovar un paquet de mesures per a una Governança Econòmica Reforçada (denominat “six-pack”). En particular, la Directiva 2011/85/UE del Consell de 8 de novembre de 2011 sobre els requisits aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres requereix prestar la deguda atenció a l'existència de passius contingents atès que impliquen possibles obligacions en el cas que es produeixi un succés futur incert, o comporten obligacions en què el pagament no és probable o l'import del pagament probable no pot quantificar-se de manera fiable.
   • En honor de la transparència de les finances públiques i en l'àmbit d'aplicació global dels marcs pressupostaris, l'aplicació d'aquesta Directiva requereix que els Estats membres publiquin, pel que fa a tots els subsectors de les administracions públiques, els passius contingents que puguin incidir de manera significativa als pressupostos públics, en particular les garanties públiques, els préstecs morosos i els passius de corporacions públiques indicant la seva magnitud. A més, han de proporcionar informació sobre la participació de les administracions públiques al capital de corporacions privades i públiques en el cas de sumes econòmicament importantes Así, en compliment d'aquesta Directiva, la IGAE publica els següents indicadors:
   • - Garanties concedides per les administracions públiques.
   • - Obligacions pendents de pagament relatives a les Associacions Públic Privades (APPs) que els actius no estan registrats en el balanç de les administracions públiques.
   • - Préstecs concedits per les administracions públiques de dubtós cobrament.
   • - Passius de les unitats públiques classificades fora del sector.
   • - Participació pública al capital d'unitats no classificades en el sector administracions públiques.
  • 3.2 Sistemes de classificació
   • Les classificacions utilitzades són les establertes en el Sistema Europeu de Comptes (SEC 2020). En particular, per administracions públiques ha d'entendre's el sector administracions públiques tal com ho defineix el SEC 2010, i per corporacions les unitats institucionals classificades en determinats sectors de l'economia, segons el tipus de productor que es tracti i d'acord amb la seva funció principal, o en la resta del món si l'entitat és no resident en l'economia espanyola:
    • S.13 Administracions públiques
     • S.1311 Administració central
     • S.1312 Administració regiona
     • S.1313 Administració local
     • S.1314 Fons de la seguretat social
   • Sectors en els quals es poden classificar les corporacions:
    • S.11 societats no financeres
    • S.12 institucions financeres
    • S.2 resta del món
  • 3.3 Cobertura per sectors
   • Les dades cobreixen el sector administracions públiques en general. La cobertura és per subsectors excepte para la participació en empreses públiques i privades.
  • 3.4 Conceptes i definicions estadístics
   • L'article 14.3 de la Directiva 2011/85/UE requereix dels Estats membres, de forma individual, que publiquin, pel que fa a tots els subsectors de les administracions públiques, els passius contingents que puguin incidir de manera significativa als pressupostos públics, citant en particular alguns d'aquests passius contingents. No obstant això, Eurostat, per contribuir a aquest procés, va organitzar un grup de treball amb els Estats membres, Task Force on the implications of the Directive on the collection and dissemination of fiscal data, els resultats del qual sobre informació a elaborar i publicació queden recollits en Decisió d'Eurostat de 22 de juliol de 2013 Supplement on contingent liabilities and potential obligations to the EDP related questionnaire
  • 3.5 Unitat estadística
   • La unitat estadística és la unitat institucional tal com es defineix en el SEC 2010. En aquesta operació es consideren les unitats institucionals classificades en el sector administracions públiques i els seus subsectors.
  • 3.6 Població estadística
   • En les garanties públiques, associacions públic-privades i préstecs de dubtós cobrament, la població la constitueixen les unitats del sector administracions públiques i els seus subsectors.
   • En els passius d'unitats públiques classificades fora del S.13 la població està formada per les unitats controlades pel sector administracions públiques classificades en la resta de sectors.
  • 3.7 Ambito geogràfic
   • Nacional.
  • 3.8 Cobertura temporal
   • Per a les garanties, associacions públic-privades i préstecs de dubtós cobrament, les dades cobreixen un període de quatre anys (T-1, T-2, T-3 i T-4)
   • En el cas de passius de corporacions públiques i participació pública en capital, la informació es refereix a T-1.
  • 3.9 Període basi
   • No aplicable.
 • 4. Unitat de mesura
  • 4.1 Unitat de mesura
   • Les dades es mesuren en milions d'euros, excepte para la participació pública en societats que es mesura en percentatge sobre el PIB.
 • 5. Període de referència
  • 5.1 Període de referència
   • El període de referència és anual.
 • 6. Mandat institucional
  • 6.1 Actes jurídics i altres acords
   • La recollida, tractament i difusió de les dades de les operacions estadístiques per a finalitats estatals es regeix per l'establert en la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública (LFEP), i en la Disposició Addicional Quarta de la Llei 4/1990, de 29 de juny. En la LFEP s'estableix que el Pla Estadístic Nacional és el principal instrumento ordinador de l'activitat estadística de l'Administració de l'Estat i conté les estadístiques que han d'elaborar-se en el quadrienni pels serveis de l'Administració de l'Estat o qualssevol altres entitats depenents d'ella. Totes les estadístiques incloses en el Pla Estadístic Nacional són estadístiques per a finalitats estatals i d'emplenament obligatori. Aquesta operació és una estadística per a finalitats estatals i està inclosa en el Pla Estadístic Nacional 2021-2024.

    La Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, en el seu article 125.2 g) disposa: La Intervenció General de l'Administració de l'Estat és el centre gestor de la comptabilitat pública, al que competeix elaborar els comptes nacionals de les unitats que componen el sector de les Administracions públiques, d'acord als criteris de delimitació institucional i imputació d'operacions establerts en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. A més, en el seu article 133 estableix: A l'efecte del que es disposa en els paràgrafs g), h) i i) de l'apartat 2 de l'article 125, les nitats públiques estaran obligades a proporcionar la col·laboració i informació necessària per a l'elaboració dels comptes Econòmics del sector públic i quanta informació, en l'àmbit de la comptabilitat nacional de les unitats públiques, sigui fixada per la normativa interna i comunitària.

    Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

    L'article 14.3 de la Directiva 2011/85/UE estableix l'obligatorietat que els Estats membres publiquin la informació presentada en aquesta operació.

  • 6.2 Repartiment de dades
   • Els intercanvis de dades entre els serveis estadístics de l'Estat (INE, departaments ministerials, organismes autònoms i entitats públiques de l'Administració de l'Estat), així com entre aquests i els serveis estadístics de les Comunitats Autònomes per al desenvolupament de les estadístiques a ells encomanades es regulen en la LFEP. La LFEP estableix, també, els mecanismes de coordinació estadística entre administracions, així com la celebració d'acords de cooperació quan això es consideri oportú.
 • 7. Confidencialitat
  • 7.1 Política de confidencialitat
   • La Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública obliga a la IGAE com a servei estadístic a no difondre en cap cas les dades personals qualsevol que sigui el seu origen. S'entén que són dades personals els referents a persones físiques o jurídiques que o bé permetin la identificació immediata dels interessats, o bé condueixin per la seva estructura, contingut o grau de desagregació a la identificació indirecta dels mateixos.

    De la mateixa manera, el Reglament (CE) nº 223/2009 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2009, relatiu a l'estadística europea estableix la necessitat d'establir principis i orientacions comunes que garanteixin la confidencialitat de les dades utilitzades per elaborar estadístiques europees i l'accés a aquestes dades confidencials, tenint en compte del progrés tècnic i de les necessitats dels usuaris en una societat democràtica.

  • 7.2 Tractament de dades confidencials
   • Les dades es tracten de forma confidencial durant el procés de recollida i validació fins a la seva publicació.

    A més, convé assenyalar que els Indicadors establerts en la Directiva 2011/85/UE és una estadística de síntesi en la qual les dades personals, en aquest cas referents a persones jurídiques, utilitzats es presenten agregats en sectors o subsectors de l'economia nacional, fet que impedeix la identificació de la informació associada a unitats individuals.

 • 8. Política de difusió
  • 8.1 Calendari de difusió
   • El calendari de dates de difusió de les estadístiques es publica en el mes de gener a la pàgina web de la IGAE.

    En particular, les taules relatives a garanties, associacions públic-privades i préstecs de dubtós cobrament es publiquen abans de finalitzar el mes d'octubre i el conjunt total de taules abans de finalitzar desembre.

  • 8.2 Accés al calendari de difusió
  • 8.3 Accés a l'usuari
   • La difusió d'aquests indicadors és la mateixa per a tots els usuaris, al moment de la seva publicació.
 • 9. Freqüència de la difusió
  • 9.1 Freqüència de la difusió
   • Anual.
 • 10. Accessibilitat i claredat
 • 11. Gestió de qualitat
  • 11.1 Garantia de qualitat
   • Aquests indicadors són el resultat agregat d'informació individual de les unitats que integren el sector administracions públiques. La consistència interna està assegurada. El procés de validació consisteix en verificacions aritmètiques i coherència amb la informació relativa al sector administracions públiques proporcionada en el marc de les Estadístiques de les Finances Públiques.
  • 11.2 Avaluació de qualitat
   • No aplicable.
 • 12. Rellevància
  • 12.1 Necessitats de l'usuari
   • Els principals usuaris són la Comissió Europea (en el marc del Pacte d'Estabilitat i Creixement: ECFIN, FISMA), el Consell, el Parlament Europeu, polítics, investigadors, etc.

    Atès que l'objectiu de la Directiva 2011/85/UE és l'observança uniforme de la disciplina pressupostària tal com requereix el TFUE, la informació sobre passius contingents i préstecs de dubtós cobrament que potencialment poguessin tenir un impacte important als pressupostos públics suposa un important avanç en honor de la transparència de les finances públiques. Aquests indicadors contribueixen a una descripció més completa de la posició financera dels Estats membres.

  • 12.2 Satisfacció de l'usuari
   • No disponible.
  • 12.3 Exhaustivitat
   • Es publica informació sobre tots els indicadors i d'acord amb la metodologia recollida en Decisió d'Eurostat de 22 de juliol de 2013No obstant això, la participació pública al capital de les unitats no incloses en el sector Administracions Públiques es publica solament per a les unitats públiques. La participació en unitats privades no està disponible.
 • 13. Acuracidad i fiabilitat
  • 13.1 Acuracidad global
   • Indicadors establerts en la Directiva 2011/85/UE és una operació de síntesi que s'elabora amb informació procedent de totes les unitats classificades en el sector administracions públiques. Les dades s'associen amb un alt nivell de acuracidad global.
  • 13.2 Errors de mostreig
   • No aplicable.
  • 13.3 Errors aliens al mostreig
   • No aplicable.
 • 14. Oportunitat i puntualitat
  • 14.1 Oportunitat
   • En relació a la informació relativa a garanties, associacions públic-privades i préstecs de dubtós cobrament publicada a l'octubre de l'any T, les dades es refereixen a T-1, T-2, T-3 i T-4. La informació sobre passius d'unitats públiques classificades fora del S.13 i participació pública al capital d'unitats no classificades en el S.13 publicada al desembre de l'any T es refereix a T-1.
  • 14.2 Puntualitat
   • Les dates establertes per a la publicació d'aquesta informació es compleixen regularment.
 • 15. Coherència i Comparabilidad
  • 15.1 Comparabilidad geogràfica
   • Les dades són específiques per a cada país membre. Respecte a la comparabilidad cal tenir en compte una sèrie de matisos. En alguns casos, per exemple, la cobertura no és exhaustiva, els passius de les societats públiques no recullen els mateixos conceptes o la informació sobre passius d'unitats públiques classificades fora del S.13 pot referir-se a T-1 o T-2 depenent de la disponibilitat d'informació. Aquests factors han de tenir-se en compte en comparar la informació proporcionada per aquests indicadors.
  • 15.2 Comparabilidad temporal
   • Les dades que es presenten en la publicació són homogenis.
  • 15.3 Coherència - creui de sectors
   • Es realitzen controls creuats amb la Notificació PDE realitzada abans de l'1 d'octubre i els comptes financers de les administracions públiques.
  • 15.4 Coherència - interna
   • Actualment està assegurada.
 • 16. Costos i càrrega
  • 16.1 Costos i càrrega
   • Els costos associats a la producció d'aquesta estadística s'estimen en 25,20 milers d'euros, prevists al Pressupost del Ministeri d'Hisenda.
 • 17. Revisió de dades
  • 17.1 Revisió de dades - Política
   • La política general de revisió de dades relatives a les Estadístiques de les Finances Públiques de la IGAE és revisar les dades publicades corresponents a l'any T fins a l'últim trimestre de l'any T+2, any en què les dades incorporades en la informació estadística tenen el caràcter de definitius.
  • 17.2 Revisió de dades - Pràctica
   • En el cas de garanties, associacions públic-privades i préstecs de dubtós cobrament, l'any t es revisen, si escau, les dades dels últims tres anys publicats en l'exercici anterior i s'incorporen les dades de l'any T-1.
 • 18. Tractament estadístic
  • 18.1 Dades d'origen
   • Les fonts d'informació utilitzades per a l'elaboració d'aquests indicadors són dades administratives, informació economicofinancera de les empreses públiques i contractes de les associacions públic-privades.

    La informació cobreix el total d'unitats classificades en el sector públic tal com es defineix en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 2010).

  • 18.2 Freqüència de la recollida de dades
   • Una vegada a l'any.
  • 18.3 Recollida de dades
   • L'Oficina Nacional de Comptabilitat disposa d'un fitxer (en format de base de dades) amb la sectorización en termes de comptabilitat nacional de tot el sector públic. Aquesta informació és d'accés públic a través de la plataforma Inventario d'Ens del Sector Públic (INVENTI).

    Aquesta aplicació INVENTI publica per a cada unitat controlada pel sector públic, l'administració que exerceix el control i les unitats classificades en el sector administracions públiques (S.13) en termes de comptabilitat nacional (SEC 2010).

    Les dades administratives relatives a l'Estat estan centralitzats en el Sistema d'Informació Comptable (SIC). Per a la resta d'unitats que s'inclouen en el sector públic estatal (sector públic estatal i fundacional), la informació economicofinancera es troba disponible en l'aplicació CICEP.xarxa que inclou els comptes anuals, informe d'auditoria, estats financers intermedis, etc.

    La informació economicofinancera emplenada per les Comunitats Autònomes està recollida en la Central d'Informació de Comunitats Autònomes (CIMCA). La relativa a Corporacions Locals en SICEL (Sistema d'Informació Comptable d'Entitats Locals).

    Les dades de garanties concedides pels subsectors administració regional i administració local els elabora el Banc d'Espanya.

  • 18.4 Validació de dades
   • El procés de validació consisteix en verificacions aritmètiques i coherència amb la informació relativa al sector administracions públiques proporcionada en el marc de les Estadístiques de les Finances Públiques.
  • 18.5 Compilació de dades
   • Les dades relatives a garanties, obligacions pendents de pagament de les associacions públic-privades i préstecs de dubtós cobrament s'elaboren a partir de l'explotació de les aplicacions citades a l'apartat 18.3 en els corresponents exercicis.

    Per elaborar la resta de la informació, en primer lloc, cal determinar el conjunt d'unitats públiques que a 31 de desembre de l'exercici anterior no estaven classificades en el sector administracions públiques. Aquest conjunt s'obté a partir de l'INVENTI. Posteriorment, se'ls assigna el deute corresponent a aquestes unitats (informació que proporciona el Banc d'Espanya), els fons propis i la participació de les administracions públiques amb la informació econòmic- financera d'aquestes unitats. Filtrant les unitats que superen d'una banda els nivells de deute respecte al PIB i per un altre la participació pública respecte al PIB fixats en la Decisió d'Eurostat, s'elabora la informació referent a les taules de passius d'unitats públiques classificades fora del sector administracions públiques i la participació pública en unitats no incloses en aquest sector.

  • 18.6 Ajust
   • No es realitzen ajustos.
 • 19. Observacions
  • 19.1 Observacions