Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comunicació d'informacions sobre frau, corrupció o qualsevol altra activitat il·legal que afecti a fons europeus (Canal de denúncies extern)

Si desitja posar en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb fons europeus pot utilitzar el canal INFOFRAUDE

Canal Infofraude: FORMULARI
 • Pot fer la comunicació d'informacions de context laboral o anàleg i no laboral, identificant-se o de manera anònima, facilitant al SNCA la informació de la manera més precisa i detallada possible i aportant la documentació que disposi, quan les informacions es refereixin a l'article 2.2 de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, sense perjudici de les competències d'altres organismes de supervisió, control, inspecció o recerca Disposició transitòria segona la Llei 2/2023 i Directiva (UE) 2019/1937).

 • Els denunciants estaran subjectes a la protecció de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I. en virtut de l'article 2.1.a) 2º de la Llei 2/2023.

 • Els aspectes fonamentals del canal INFOFRAUDE es troben continguts en la Comunicació 1/2017, de 6 d'abril, ddel Servei Nacional de Coordinació Antifrau i en l'Annex a la Comunicació 1/2017.

 • Si desitja plantejar alguna qüestió sobre la forma i requisits per a la remissió de la informació i el seu tractament pot fer-ho a través de la següent adreça de correu electrònic consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es

 • Anar al formulari

Anàlisi de la informació remesa
 • El SNCA analitzarà la informació rebuda a l'efecte de determinar el tractament que hagi de donar-se a la mateixa, realitzant les verificacions i actuacions que consideri necessàries.

 • No obstant això, no es donarà curs a la informació rebuda quan la mateixa estigués manifestament infundada o quan l'escassetat de la informació remesa, la descripció excessivament genèrica i inconcreta dels fets o la falta d'elements de prova subministrats no permetin al SNCA realitzar una verificació raonable de la informació rebuda i una determinació mínima del tractament que hagi de donar-se als fets comunicats.

Garantia de confidencialitat
 • Excepte quan la persona que comuniqui la informació sol·liciti expressament el contrari, el SNCA guardarà total confidencialitat respecte de la seva identitat, de manera que la mateixa no serà revelada a persona alguna.

 • A tal fi, en totes les comunicacions, actuacions de verificació o sol·licituds de documentació que es duguin a terme pel SNCA, s'ometran les dades relatives a la identitat de la persona que hagués remès la informació, així com qualssevol uns altres que poguessin conduir total o parcialment a la seva identificació.

 • Així mateix, quan el SNCA hagués de traslladar les actuacions a altres òrgans perquè per aquests es tramitin els procediments que corresponguin, serà aplicable el que es disposa en el paràgraf anterior a la documentació que es remeti a aquests altres òrgans, excepte quan es tracti d'òrgans jurisdiccionals o del Ministeri Fiscal i la normativa reguladora del procediment judicial exigeixi una altra cosa. En aquest últim cas, la identitat de la persona informant es comunicarà únicament a les persones o òrgans als quals resulti imprescindible.

 • Finalment, i en la mesura en què la normativa reguladora del procediment que es tracti així ho permeti, serà el propi SNCA el que realitzarà davant l'òrgan al que s'haguessin remès les actuacions els tràmits necessaris perquè aquest procediment pugui desenvolupar-se adequadament, de manera que, si escau, la comunicació entre aquest òrgan i la persona que hagués remès la informació al citat Servei es realitzi a través d'est, a l'efecte de garantir la confidencialitat de la identitat d'aquella.

No condició d'interessat
 • La remissió d'informació a través del present canal de comunicació no atribueix a la persona informant la consideració d'interessat en les actuacions administratives que es puguin derivar de la informació proporcionada, ni li atorga dret a ser informat del seu resultat, ni legitimació per a la interposició de recursos o reclamacions en relació amb els resultats d'aquestes actuacions

Protecció de dades
 • Les dades personals facilitades mitjançant el formulari seran tractats pel SNCA amb la finalitat de la recerca d'irregularitats i casos de frau als interessos financers de la Unió Europea i, si escau, per a la tramitació dels procediments legalment establerts a l'efecte d'exigir les responsabilitats que en cada cas procedeixin. Les seves dades no seran comunicats a tercers. Podrà exercir els seus drets davant el responsable del tractament. Per a més informació veure informació addicional sobre protecció de dades.

Si ho desitja posar en coneixement de l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) pot fer-ho a través de l'enllaç https://fns.olaf.europa.eu/main_es.htm o a la Fiscalía Europea (EPPO) a través del enlace https://www.eppo.europa.eu/es/form/eppo-report-a-crime