Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Comunicació d`informació sobre fraus o irregularitats que afectin a fons europeus

Si desitja posar en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb fons europeus pot utilitzar el canal INFOFRAUDE

Canal Infofraude: FORMULARI
Anàlisi de la informació remesa
  • El SNCA analitzarà la informació rebuda a l'efecte de determinar el tractament que hagi de donar-se a la mateixa, realitzant les verificacions i actuacions que consideri necessàries.

  • No obstant això, no es donarà curs a la informació rebuda quan la mateixa estigués manifestament infundada o quan l'escassetat de la informació remesa, la descripció excessivament genèrica i inconcreta dels fets o la falta d'elements de prova subministrats no permetin al SNCA realitzar una verificació raonable de la informació rebuda i una determinació mínima del tractament que hagi de donar-se als fets comunicats, a més d'en la resta de supòsits contemplats en la Comunicació 1/2017, de 6 d'abril i Annex a la Comunicació 1/2017.

Garantia de confidencialitat
  • Excepte quan la persona que comuniqui la informació sol·liciti expressament el contrari, el Servei Nacional de Coordinació Antifraude guardarà total confidencialitat respecte de la seva identitat, de manera que la mateixa no serà revelada a persona alguna.

  • A tal fi, en totes les comunicacions, actuacions de verificació o sol·licituds de documentació que es duguin a terme pel Servei Nacional de Coordinació Antifraude, s'ometran les dades relatives a la identitat de la persona que hagués remès la informació, així com qualssevol uns altres que poguessin conduir total o parcialment a la seva identificació.

  • Així mateix, quan el Servei Nacional de Coordinació Antifraude hagués de traslladar les actuacions a altres òrgans perquè per aquests es tramitin els procediments que corresponguin, serà aplicable el que es disposa en el paràgraf anterior a la documentació que es remeti a aquests altres òrgans, excepte quan es tracti d'òrgans jurisdiccionals o del Ministeri Fiscal i la normativa reguladora del procediment judicial exigeixi una altra cosa. En aquest últim cas, la identitat de la persona informant es comunicarà únicament a les persones o òrgans als quals resulti imprescindible.

  • Finalment, i en la mesura en què la normativa reguladora del procediment que es tracti així ho permeti, serà el propi Servei Nacional de Coordinació Antifraude el que realitzarà davant l'òrgan al que s'haguessin remès les actuacions els tràmits necessaris perquè aquest procediment pugui desenvolupar-se adequadament, de manera que, si escau, la comunicació entre aquest òrgan i la persona que hagués remès la informació al citat Servei es realitzi a través d'est, a l'efecte de garantir la confidencialitat de la identitat d'aquella.

No condició d'interessat
  • La remissió d'informació a través del present canal de comunicació no atribueix a la persona informant la consideració d'interessat en les actuacions administratives que es puguin derivar de la informació proporcionada, ni li atorga dret a ser informat del seu resultat, ni legitimació per a la interposició de recursos o reclamacions en relació amb els resultats d'aquestes actuacions.

Si ho desitja posar en coneixement de l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) pot fer-ho a través de l'enllaç https://fns.olaf.europa.eu/main_es.htm o a la Fiscalía Europea (EPPO) a través del enlace https://www.eppo.europa.eu/es/form/eppo-report-a-crime