Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Consell Assessor de Prevenció i Lluita contra el Frau als interessos financers de la Unió Europea (*CAFUE)

L'apartat 4 de la disposició addicional vintena cinquena de la LGS estableix que el Servei Nacional de Coordinació Antifrau estarà assistit per un Consell Assessor presidit per l'Interventor General de l'Administració de l'Estat i integrat per representants dels ministeris, organismes i altres institucions nacionals que tinguin competències en la gestió, control, prevenció i lluita contra el frau en relació amb els interessos financers de la Unió Europea. La seva composició i funcionament es determinaran per Reial decret.

Mitjançant Reial decret 91/2019, d'1 de març, es regula la composició i funcionament del Consell Assessor de Prevenció i Lluita contra el Frau als interessos financers de la Unió Europea que es configura com un òrgan col·legiat de caràcter consultiu d'assessorament i de suport del SNCA, que té per finalitat assistir al citat Servei en l'exercici de les funcions. En el CAFUE estan representats d'una manera àmplia els òrgans, entitats i institucions nacionals que tenen competències en matèria de gestió, control, prevenció i lluita contra el frau en aquest àmbit, i que, per tant, participen d'una o una altra manera en l'adopció i execució d'aquestes mesures i actuacions. El CAFUE s'ha configurat com un instrument essencial per garantir la cooperació efectiva entre tots els agents implicats en les diferents fases del cicle antifrau (prevenció, detecció, recerca i recuperació/sanció) i perquè el SNCA pugui exercir adequadament la seva funció de coordinació en l'àmbit de la prevenció i lluita contra el frau, contribuint així a proporcionar una resposta integrada i eficaç de les institucions al fenomen del frau als interessos financers de la UE.

El CAFUE pot funcionar en Ple, Comissió permanent o a través de Comissions que siguin constituïdes en el seu si. Actualment estan constituïdes la Comissió per a l'anàlisi i revisió de la normativa antifrau i la Comissió per a l'Estratègia Nacional Antifrau.

  • Acuerdo (pdf) al Pleno del Consejo Asesor de Prevención y Lucha contra el Fraude a los intereses financieros de la Unión Europea. Constitución de la Comisión para el Análisis y revisión de la Normativa Antifraude.
  • Acuerdo (pdf) al Pleno del Consejo Asesor de Prevención y Lucha contra el Fraude a los intereses financieros de la Unión Europea. Constitución de la Comisión para la Estrategia Nacional Antifraude.
  • Reglamento de Régimen Interior (pdf) del Consejo Asesor de Prevención y Lucha contra el Fraude a los intereses financieros de la Unión Europea.