Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contactes

Contactos

En aquest apartat apareixen les adreces de contacte per a qualsevol consulta relacionada amb els continguts d'aquest web, d'acord amb la seva naturalesa.

Intervenció General de l'Administració de l'Estat:
informacionIGAE@igae.hacienda.gob.es
Direcció General de Pressupostos (Dirección General de Presupuestos):
InternetDGPresupuestos@sepg.hacienda.gob.es
Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas):
Clases.pasivas@sepg.hacienda.gob.es
Direcció General de Fons Europeos (Dirección General de Fondos Europeos):
fondoscomunitarios@sepg.hacienda.gob.es
Subdirecció General D'incentius Regionals (Subdirección General de Incentivos Regionales):
sgincentivos@sepg.hacienda.gob.es