Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Presentació

El Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) és l'òrgan encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau i donar compliment a l'article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i a l'article 12 bis del Reglament (UE, Euratom) nº 883/2013, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de setembre de 2013, relatiu a les recerques efectuades per l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).

Es troba integrat en la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i, d'acord amb la disposició addicional vintena cinquena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, li corresponen les següents funcions:

  • Dirigir la creació i engegada de les estratègies nacionals i promoure els canvis legislatius i administratius necessaris per protegir els interessos financers de la Unió Europea.
  • Identificar les possibles deficiències dels sistemes nacionals per a la gestió de fons de la Unió Europea.
  • Establir les lleres de coordinació i informació sobre irregularitats i sospites de frau entre les diferents institucions nacionals i la OLAF.
  • Promoure la formació per a la prevenció i lluita contra el frau.

El SNCA estarà assistit per un Consell Assessor presidit per l'Interventor General de l'Administració de l'Estat.