Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Supervisió contínua

Aquesta funció ve assignada a la IGAE per l'article 85.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i consistirà a verificar, per a totes les entitats integrants del sector públic institucional estatal, des de la seva creació fins a la seva extinció, la concurrència dels requisits previstos en la citada Llei, i més concretament:

  • La subsistència de les circumstàncies que van justificar la seva creació.
  • La seva sostenibilitat financera.
  • La concurrència de causa de dissolució en el cas d'incompliment de les finalitats pels quals va ser creada o que es verifiqui que la seva subsistència no resulti el mitjà més idoni per aconseguir-los.

S'ha aprovat recentment l'S'ha aprovat recentment l'Ordre *HFP/371/2018, de 9 d'abril, per la qual es regulen les actuacions de planificació, execució i avaluació corresponents a la supervisió contínua de les entitats integrants del Sector Públic Institucional Estatal, que regula les actuacions que ha de realitzar la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en matèria de supervisió contínua.