Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Servizos para a interoperatividade do RCF

O rexistro contable de facturas da Administración Xeral do Estado e os seus Organismos públicos. Servizos Web para a interoperabilidade do RCF

​​A Oficina de Informática orzamentaria (en diante OIP) da Intervención Xeral da Administración do Estado (en diante IGAE) desenvolveron servizos web para a interoperabilidade das aplicacións de xestión dos ámbitos funcionais dos Centros directivos que compoñen a Administración orzamentaria.

Estes servizos WEB permiten a descarga de facturas e o seu cambio de estado desde calquera aplicación de xestión externa ao sistema de información contable SIC3, mediante os seguintes métodos:

​Métodos del servicio Web del RCF ​Descripción del método
​SolicitudNuevasFacturas​​Solicitude das facturas que aínda non foron descargadas polo sistema de xestión
​descargarFactura​Descarga do ficheiro coa factura e documentos anexos
​descargarFactura2​​Igual ao método descargarFactura pero proporciona máis datos da factura
​confirmarDescargaFactura​Confirmar a descarga dunha factura
confirmarDescargaListadoFacturas​Confirmar a descarga dunha lista de facturas
​cambiarEstadoFactura2​Cambiar o estado dunha factura
cambiarEstadoListadoFacturas​Cambiar o estado dunha lista de facturas
anotarPagoFacturaDeAbono​Anotar pago de factura de abono
​solicitudNuevasPropuestasAnulacion​Solicitude das propostas de anulación recibidas
​cambiarEstadoPropuestaAnulacion​​Cambiar o estado da proposta de anulación dunha factura
​capturarDatosAdicionalesAceptacion​​Comunicar os datos adicionais de aceptación dunha factura
​eliminarDatosAdicionalesAceptacion​Eliminar os datos adicionais de aceptación dunha factura
​consultarFacturasConsultar facturas
consultaGenérica ​Consulta xenérica

 

A descrición dos mesmos pode consultarse no "Manual dos Servizos Web do RCF"

Requisitos previos á solicitude dos servizos web

O acceso aos servizos Web corporativos dos OIP realizarase desde os servidores de aplicacións da Unidade que o necesite, utilizando como medio de comunicación a Intranet administrativa ou rede SARA. Só excepcionalmente permitirase o acceso por Internet.

Os servizos Web clientes autenticaranse mediante un certificado de selo (artigo 13.3.d e 18.1.a de a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos) emitido por algún dos prestadores de servizos de certificación recoñecidos pola plataforma @asina da Secretaría de Estado de Administracións Públicas. Pódese obter información actualizada sobre os certificados recoñecidos na dirección de Internet: 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/afirma/descargas#.XRX_4tozaUk

Procedemento de solicitude de acceso dos servizos web

As Unidades das Administracións públicas que necesiten establecer un diálogo entre aplicacións deberán enviar un escrito de petición ao Responsable de ficheiro da Administración orzamentaria competente en cada caso concreto. Para saber a quen dirixir o escrito, accederase ao catálogo de sistemas de información publicado no portal de Internet da Administración orzamentaria    https://www.pap.hacienda.gob.es, a través da opción “Catálogo de Sistemas de Información” da oficina virtual.

A partir da pantalla que aparece  selecciónase a opción “Sistemas de información accesibles para usuarios externos”.

A continuación preséntase unha pantalla que mostra a relación de sistemas accesibles polos usuarios externos e asociado a cada un deles o Responsable de ficheiro competente para autorizar o acceso aos sistemas de información.

O escrito de solicitude enviarase, asinado electronicamente, á conta electrónica de correo do Responsable que figura na columna “Responsable de ficheiro, ou mediante correo convencional en soporte papel asinado de forma manuscrita, se o Responsable de ficheiro acepta esta posibilidade. Así mesmo, acompañarase a información sobre a persoa ou persoas de contacto a nivel técnico informático da Unidade ou, no seu caso, da empresa de servizos contratada para o efecto. 

O Responsable de ficheiro do sistema de información co que se desexa interoperar, unha vez prestada a súa conformidade, fornecerá a información de contacto técnico á conta electrónica de correo do Responsable de centro da División IV de Explotación da OIP. 

A citada División IV de Explotación da OIP remitirá á persoa ou persoas de contacto a documentación técnica e os datos das persoas de soporte técnico que axudarán a establecer a conexión.

Nun primeiro momento facilitarase a conexión a unha plataforma de probas e, unha vez dada a conformidade por ambas as partes, establecerase a conexión á plataforma real.

Procedemento técnico das probas dos accesos a web services para o seu posterior posta en produción

Unha vez aprobada a petición, cuxa solicitude se describiu no parágrafo anterior, o persoal técnico da División IV de Explotación da ​OIP porase en contacto coas persoas facilitadas polo organismo peticionario, ao obxecto de iniciar a colaboración para conseguir o intercambio da información.

O departamento técnico da Administración, órgano ou entidade pública interesada ou da empresa de servizos contratada para o efecto fará chegar o certificado de selo de Administración, órgano ou entidade de dereito público para actuación administrativa automatizada ou outro similar da empresa de servizos (exportado só coa clave pública) en que figura o CIF do organismo da administración se é o propio organismo o que efectúa o desenvolvemento (ou o da empresa que efectúa o desenvolvemento), mediante correo electrónico dirixido á dirección que lle comunique a área de Integración de Sistemas da División IV de Explotación da OIP.

Unha vez recibido o certificado, esta unidade, comprobará a adecuación e autenticidade do mesmo e remitirá, por correo electrónico, o MANUAL TECNICO DETALLADO. Neste manual concrétanse as informacións técnicas necesarias, así como os programas de exemplo en JAVA e .NET e, adicionalmente, a maneira de obter soporte técnico durante esta fase de probas. Así mesmo, a División I de Aplicacións de Contabilidade e Control da OIP fará chegar o documento INTEROPERABILIDADE DE APLICACIÓNS EXTERNAS CO SISTEMA DE INFORMACION co que se desexa conectar, cos requisitos para o intercambio de información.

Unha vez finalizadas as probas correctamente, pasarase á súa posta en produción.

O departamento técnico da Administración, órgano ou entidade pública interesadaen a conexión fará chegar o certificado de selo (exportado só coa clave pública) en que figura o CIF do organismo á Área de Integración de Sistemas da Divisió IV de Explotación da OIP. Esta unidade, unha vez comprobada a adecuación e autenticidade do certificado remitirá, por correo electrónico, o MANUAL TECNICO DETALLADO. Neste detállanse as informacións técnicas necesarias, así como os programas de exemplo en JAVA e .NET e, adicionalmente, a maneira de obter soporte técnico durante esta fase de posta en produción.