Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Que se rexistra no RCF, tanto no caso de facturas electrónicas como en papel?

Rexistro contable de facturas. Que se rexistra no RCF, tanto no caso de facturas electrónicas como en papel?

​A resposta a esta cuestión fica establecida no artigo 5 do Proxecto de orde pola que se regulan os requisitos funcionais e técnicos do rexistro contable de facturas.

As facturas remitidas polo rexistro administrativo serán rexistradas pola oficina contable no rexistro contable de facturas, asignando a cada unha un código de identificación da referida factura no citado rexistro contable, que a acompañará na súa tramitación.

No caso das facturas electrónicas a información obxecto de rexistro que debe ser remitida ou posta a disposición polo correspondente punto xeral de entrada de facturas electrónicas por cada factura será a propia factura electrónica, o número de asento rexistral asignado no rexistro asociado ao mencionado punto, e a data e hora do antedito asento rexistral.

No caso das facturas en papel, a oficina contable xerará un asento no rexistro contable de facturas, por cada factura recibida, capturando por cada factura polo menos a seguinte información:

  • Data de expedición da factura.
  • Data de presentación da factura no rexistro administrativo.
  • Número de identificación fiscal ou número de identificación equivalente do expedidor da factura.
  • Nome e apelidos, razón ou denominación social completa do obrigado a expedir factura.
  • Número de factura e, se for o caso, serie.
  • Importe da operación, incluído IVE (ou imposto equivalente).
  • Unidade monetaria en que está expresado o importe, de acordo coa codificación ISO 4217 Alpha-3.
  • E código de órgano competente, unidade tramitadora e oficina contable indicados na factura, de acordo co directorio DIR3 de unidades administrativas xestionado pola Secretaría de Estado de Administracións Públicas.

Igualmente, poderase asociar unha copia dixitalizada da factura en papel.

As facturas, tanto electrónicas como en papel, recibidas no rexistro contable de facturas, antes da súa distribución aos correspondentes órganos competentes para a súa tramitación, serán obxecto de validación pola oficina contable. Se detectase datos incorrectos ou que impedisen a súa distribución aos referidos órganos competentes, ou que as facturas non lle corresponden a ela, rexeitaraas, devolvéndoas ao rexistro administrativo de procedencia con expresión da causa do referido rexeitamento, quedando constancia no propio rexistro contable de facturas.