Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Ámbito obxectivo e subxectivo do RCF

Rexistro contable de facturas. Ámbito obxectivo e subxectivo do RCF

​O artigo 2 da Lei 25/2013 de impulso da factura electrónica e creación de rexistro contable no sector público, publicada no BOE do 28 de decembro de 2013, regula o ámbito de aplicación da lei, e polo tanto do RCF, nos seguintes termos:

O previsto na presente lei será de aplicación ás facturas emitidas (tanto en papel como electrónicas) no marco das relacións xurídicas entre provedores de bens e servizos e as administracións públicas.

Terán a consideración de administracións públicas, para os efectos do previsto nesta lei, os entes, organismos e entidades a que se refire o artigo 3.2 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado por Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, é dicir:

  • La Administración A Administración xeral do Estado, as administracións das comunidades autónomas e as entidades que integran a Administración local.
  • As entidades xestoras e os servizos comúns da Seguridade Social.
  • Os organismos autónomos.
  • As universidades públicas.
  • As entidades de dereito público que, con independencia funcional ou cunha especial autonomía recoñecida pola Lei, teñan atribuídas funcións de regulación ou control de carácter externo sobre un determinado sector ou actividade, e
  • As entidades de dereito público vinculadas a unha ou varias administracións públicas ou dependentes delas que cumpran algunha das características seguintes:
    1. 1. que a súa actividade principal non consista na produción en réxime de mercado de bens e servizos destinados ao consumo individual ou colectivo, ou que efectúen operacións de redistribución da renda e da riqueza nacional, en todo o caso sen ánimo de lucro, ou
    2. 2. que non se financien maioritariamente con ingresos, calquera que sexa a súa natureza, obtidos como contrapartida á entrega de bens ou á prestación de servizos.

O artigo 9.1 da Lei 25/2013 de impulso da factura electrónica e creación de rexistro contable no sector público, publicada no BOE do 28 de decembro de 2013, previu unha exclusión por vía regulamentaria: o Estado, as comunidades autónomas e os municipios de Madrid e Barcelona poderán excluír regulamentariamente desta obriga de anotación no rexistro contable as facturas cuxo importe sexa de ata 5.000 euros, así como as facturas emitidas polos provedores aos servizos no exterior de calquera administración pública ata que as anteditas facturas poidan satisfacer os requirimentos para a súa presentación a través do punto xeral de entrada de facturas electrónicas, de acordo coa valoración do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, e os servizos no exterior dispoñan dos medios e sistemas apropiados para a súa recepción nos referidos servizos.

Para os efectos do tipo de factura obxecto de anotación no rexistro contable de facturas resulta relevante o disposto para ese fin polo artigo 4 da devandita lei en relación co uso da factura electrónica no sector público, que obriga (a partir do 15 de xaneiro de 2015 e no ámbito obxectivo da lei) ao uso da factura electrónica e á súa presentación a través do punto xeral de entrada que corresponda ás entidades que xa o están para remisión telemática de información á AEAT: a) Sociedades anónimas; b) Sociedades de responsabilidade limitada; c) Persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica que carezan de nacionalidade española; d) Establecementos permanentes e sucursais de entidades non residentes en territorio español nos termos que establece a normativa tributaria; e) Unións temporais de empresas; f) Agrupación de interese económico, agrupación de interese económico europea, fondo de pensións, fondo de capital risco, fondo de investimentos, fondo de utilización de activos, fondo de regularización do mercado hipotecario, fondo de titulización hipotecaria ou fondo de garantía de investimentos.

Todo iso sen prexuízo tamén da posibilidade de exclusión regulamentaria, prevista no artigo 4,desta obriga de facturación electrónica, ás facturas cuxo importe sexa de ata 5.000 euros e ás emitidas polos provedores aos servizos no exterior das administracións públicas ata que as anteditas facturas poidan satisfacer os requirimentos para a súa presentación a través do punto xeral de entrada de facturas electrónicas, de acordo coa valoración do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, e os servizos no exterior dispoñan dos medios e sistemas apropiados para a súa recepción nos referidos servizos.

O indicado anteriormente non exclúe a posibilidade de que un provedor non obrigado ao uso da factura electrónica poida presentala mais, en todo o caso, deberao facer a través do punto xeral de entrada que corresponder.