Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Informe sobre cumprimento de prazos legais de pagamento

O artigo 4 da Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais establece que o interventor xeral do Estado elaborará trimestralmente unha informe sobre o cumprimento dos prazos previstos para o pagamento das obrigacións da Administración xeral do Estado, que incluirá necesariamente o número e a contía global das obrigacións pendentes nas que se estea incumprindo o prazo. Para lle dar cumprimento a este precepto, a IXAE publicará periodicamente información sobre o pagamento de obrigacións.