Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Sector empresarial e fundacional. Composición e estrutura

A través dos informes económico- financeiros, móstrase unha análise das empresas e fundacións estatais, a súa estrutura e situación económica, financeira e patrimonial, complementada por un estudo sobre as empresas, fundacións e consorcios públicos en todos os ámbitos da Administración.

A partir de 2014 non se elabora este informe, posto que a información ofrécese a través de baséea datos do inventario de entes do sector público IINVENTE.