Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Operacións de execución do orzamento e das súas modificacións e operacións de tesouraría. Administración Xeral do Estado. 2007

Con base na autorización prevista no artigo 136.5 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria publícase, con periodicidade mensual, información relativa ás operacións de execución do orzamento do Estado e das súas modificacións, e operacións de tesourería, e das demais que se consideren de interese xeral.