Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Liquidación do Orzamento. Explotación e capital

A Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria establece no artigo 37.2 que ao proxecto de Lei de orzamentos xerais de Estado se acompañará, como documentación complementaria, a liquidación dos orzamentos do ano anterior. A Intervención Xeral da Administración de Estado elabora esta publicación en cumprimento do citado artigo, na que diferencia entre a liquidación do orzamento da AXE, da dos organismos autónomos, das axencias estatais e outros organismos públicos con créditos do seu orzamento de gastos de carácter limitativo e a correspondente aos orzamentos de explotación e capital.

Ano 2020

     Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2020 (PDF)

     Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2020 (Excel). zip

Exercicios anteriores

     Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2019 (PDF)

     Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2019 (Excel). zip 

    Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2018 (pdf)

    Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2018 (Excel). zip

    Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2017 (pdf)

    Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2017 (Excel). zip

    Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2016 (pdf)

    Formato comprimido. Presupuestosde explotación y capital. Ejercicio 2016 (Excel). zip