Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Liquidación do Orzamento. Estado

A Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria establece no artigo 37.2 que ao proxecto de Lei de orzamentos xerais de Estado se acompañará, como documentación complementaria, a liquidación dos orzamentos do ano anterior. A Intervención Xeral da Administración de Estado elabora esta publicación en cumprimento do citado artigo, na que diferencia entre a liquidación do orzamento da AXE, da dos organismos autónomos, das axencias estatais e outros organismos públicos con créditos do seu orzamento de gastos de carácter limitativo e a correspondente aos orzamentos de explotación e capital.