Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Calendario de publicacións

Nesta páxina móstrase o calendario das publicacións de "Execución Orzamentaria" correspondente a cada ano natural. Para cada un dos informes ofrécese o día exacto de publicación no sitio web do IGAE e o período de referencia da información (en formato MM/AA salvo indicación en contrario).

Neste calendario ofrécese así mesmo información sobre as datas de publicación do "Informe sobre o Período Medio de Pago a Provedores" e o "Informe sobre o cumprimento dos prazos legais de pago", que poden consultarse no apartado "Outra información económico financeira". Por último, proporciónanse tamén as datas de publicación da Conta da AGE, a Conta Xeral do Estado e a de acceso ao Rexistro de Contas Anuais do Sector Público.