Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Serie trimestral. Operacións no financeiras do subsector Corporacións locais

Preséntanse as operacións non financeiras, en termos da contabilidade nacional, realizadas con periodicidade trimestral polo subsector de Administración Local (S.1313). . A imputación de operacións e a delimitación institucional efectuouse de acordo coas normas e criterios do SEC 201, Revisión Estadística 2019.